LINGID TEENUSTELE
 
 

Tasuta otsing

Tõlked vene keelde

Tallinna õigusaktide register

ESTLEXi RAAMATUD

Karistusseadustik vene keeles
Seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 25.00€ (hind sisaldab km)

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 30.00€ (hind sisaldab km)

Jahiseadus vene keeles
Seisuga 01.06.2013
Loe lähemalt...
Hind 11.99€ (hind sisaldab km)

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
Seisuga 01.01.2014
Loe lähemalt...
Hind 12€ (hind sisaldab km ja saatmiskulud)

Kriminaalmenetluse seadustik vene keeles 
Muudatused seisuga 08.03.2014
Loe lähemalt...
Hind 30€ (hind sisaldab km)

Välismaalaste seadus vene keeles
Muudatused seisuga 12.07.2013
Loe lähemalt...
Hind 25€ (hind sisaldab km)

Brošüüri tellimiseks võta ühendust 6715132 või e-posti aadressil anu@estlex.ee


AVALEHT

Uudised

ESTLEX-i kaubamärgi all osutame kolme liiki teenuseid:
• ESTLEX-i õigusinfosüsteemi teenuseid,
• omavalitsustele õigusaktide andmebaasi pidamise ja avalikustamise teenust,
• õigusaktide venekeelseid tõlkeid ja nende haldamise teenust kliendi kodulehel.

ESTLEXi õigusinfosüsteemi tasuta osas on võimalik igaühel tutvuda kehtivate riiklike õigusaktidega - seaduste ja määrustega.

Erinevad tasulised teenusepaketid on suunatud eelkõige neile, kes oma igapäevatöös erinevat õigusinfot vajavad ja oma aega kõrgelt hindavad.
Enne elektroonilise Riigi Teataja (eRT) loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis. Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid, siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid, õigusharudesse liigitamist, seoseid riigikohtu lahenditega, Euroopa Liidu õigusaktidega jm. Teisisõnu - eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst, ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras, kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes.

Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide koostamisega. Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile. Valdavalt on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus, aga Rahvastikuministri büroo ja AS Andmevara koostööprojekti tulemusena oli kõige olulisemate õigusaktide tõlgetega võimalik tutvuda ka tasuta. Tänaseni on tasuta kättesaadavad need aktitõlked, mis pärast koostööprojekti lõppu on endiselt kehtivas seisus.

Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel.

Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus kätkeb endas nii KOVide poolt väljastatavate õigusaktide sisuhaldust (õigusaktide registreerimine ja terviktekstide koostamine), kui ka andmebaasi majutamist.

Tallinna linna õigusaktide registrit (TÕR) peame me alates 2000. aastast. TÕRi vastutavaks töötlejaks on Tallinna Linnakantselei ja volitatud töötlejaks ESTLEX OÜ. Lepingu alusel osutatakse Tallinna linnale nii sisuhaldust kui majutusteenust.

Õigusaktide venekeelsed tõlked ja nende haldamise teenus kliendi kodulehel. Tõlgime soovitud akti, jälgime seaduses tehtavaid muudatusi, tõlgime muudatused ning moodustame muudatuste põhjal seaduse terviktekstid. Kliendi kodulehel on link õigusakti tõlkele, mida kogu aeg ajakohasena hoiame.

Justiitsminister Andres Anvelt kutsub kokku dopingut puudutavate seaduste täiendamise ümarlaua.
13.08.2014

„Eesti on dopinguvastase konventsiooni ratifitseerinud juba 1997. aastal, aga Bernatski juhtumist on näha, et peame vaatama üle kehtiva õiguskorra ja arutama, kas oleme pööranud piisavat tähelepanu õigusnormidele ja eeskirjadele, mis võiksid dopinguainete levikut takistada,“» lisas Anvelt.
Lähemalt saab lugeda siit. 

Riigieelarve seaduse muudatus aitaks riigisektoris autode arvelt kokku hoida.
13.08.2014

Juulis ministeeriumide kantsleritele tutvustatud plaan on pealtnäha lihtne – võiks muuta riigieelarve seadust ja võimaldada edaspidise autosid riigisektoris soetada ka kapitalirendi korras. Praegu lubab seadus vaid kasutusrenti. Riigieelarveseaduse muutmine võib olla problemaatiline seetõttu, et kapitalirendile üleminek kajastuks riigieelarves laenuna ja mõjutaks selle tasakaalu.
Lähemalt saab lugeda siit.

Täna andsid riigikogu koalitsioonifraktsioonid üle töövõimetoetuse seaduse muudatusettepanekud, millega soovivad edasi lükata töövõimereformi jõustumisaega.
11.08.2014

Koalitsioonifraktsioonid lükkasid töövõimetoetuse seaduse jõustumisaja edasi poole aasta võrra. Töövõimetoetuse seadus plaanitakse vastu võtta sügisel, kuid see hakkab muudatusettepaneku järgi kehtima 2016. aasta 1. jaanuaril.
Teise olulise muudatusena tõsteti sissetuleku piiri, millest alates hakatakse erivajadustega töötajate toetust vähendama. Kui esialgu pidi piiratud töövõimega inimese toetus hakkama osaliselt vähenema peale seda, kui ta teenib 641 eurot kuus, siis muudatusettepaneku järgi hakkab sissetulek vähenema peale 90-kordset päevamäära, mis on 2015. aastal 960,3 eurot. Seega saavad tulevikus töövõimetoetust ka keskmist palka teenivad inimesed.
Lähemalt saab lugeda siit.

Üle poole Eesti elanikest ei toeta kooseluseadust.
06.08.2014

Eestlastest toetab kooseluseadust 40 protsenti ja selle vastu on 52 protsenti vastajatest, muust rahvusest Eesti elanikest toetab kooseluseadust aga vaid 17 ja selle vastu on 77 protsenti. Kooseluseaduse eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise juunikuus ning selle arutelu jätkub sügisel.
Lähemalt saab lugeda siit.

Tänasest, 1. augustist hakkab kehtima uus igaüheõigus ehk reeglid, mille järgi käituda looduses võõral eramaal.
01.08.2014

Looduses liikuja põhilised õigused ja kohustused on kogutud uude keskkonnaseadustiku üldosa seadusesse.
Lähemalt saab lugeda siit.

Justiitsminister Andres Anvelt toetas tänasel valitsuse istungil riigikogu liikmete algatatud eelnõu valimisea langetamiseks 16. eluaastale.
31.07.2014

Kehtiva seaduse kohaselt peab inimene kohalike omavalitsuste valimistel hääletamiseks olema vähemalt 18- aastane.
Seadusemuudatuse jõustumisel saaks valimisõiguse juurde ligi 24 000 noort.
Lähemalt saab lugeda siit.

ESTLEXi teenustes on toimunud mõned muudatused.
28.07.2014

Lugupeetav ESTLEXi kasutaja! 
ESTLEXi teenustes on toimunud mõned muudatused.
Alates 1. juulist kasutame me suurema õiguskindluse tagamiseks ESTLEXi teenustes õigusaktide Riigi Teatajas avaldatud ametlikke terviktekste. Seni võtsime me ainult algtekstid Riigi Teatajast ja koostasime terviktekstid ise. Nüüd võtame ametlikust allikast nii algtekstid kui terviktekstid. Seoses sellega näevad 1. juulil ja hiljem jõustunud terviktekstid välja samamoodi kui Riigi Teatajas avaldatud.
Ühtlasi on hea meel teatada, et oleme alustanud õigusaktide seostamist õiguskirjandusega - oleme läbi vaadanud ja õigusaktidega seostanud Juridica 2013. ja 2014. aastal ilmunud artiklid ning jätkame tööd varasemate aastakäikudega. Õigusaktidega on seostatud ka teatav hulk artikleid ajakirjast Õiguskeel. Kui artiklis on käsitletud õigusaktidega seonduvaid teemasid, siis on sisseloginud kasutajal võimalik õigusakti juures vasakäärisel jaotise Artiklid ajakirjades all näha viiteid antud õigusaktiga seonduvatele õigusalastele artiklitele. Viited sisaldavad põhilisi avaldamisandmeid ning loetelu neist akti sätetest, millest artiklis juttu on. Hiirega viitele liikudes on näha ka artikli pealkiri ja autor. Viitel klõpsamine avab Juridica artikli kokkuvõtte. Artikli täisteksti lugemiseks vajalik juurdepääsuõigus Juridicale peab kasutajal endal olemas olema.
Lugupidamisega
Riina Vende
ESTLEX OÜ juhataja

Õiguskantsler Indrek Teder esitas majandus- ja taristuministrile märgukirja, milles juhib tähelepanu laste sõidusoodustustega seotud puudustele.
24.07.2014

Õiguskantsleri hinnangul ei reguleeri kehtiv ühistranspordiseadus piisavalt selgelt, kas ja kui palju peavad lapsed sõidu eest maksma ning kuidas oma sõidusoodustusõigust tõendama. Tederi sõnul ei ole ühistranspordiseaduses defineeritud mõisteid „eelkooliealine laps” ja „õpilane”, mistõttu on sõidusoodustuse saamise tingimused ebaselged.
Lähemalt saab lugeda siit.