Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Kogumikud

Pakume kolme erinevat internetipõhist kogumikku:

 • "Raamatupidamine",
 • "Keskkonnaõigus",
 • "Personalitöö".

Kogumiku vahendusel on kasutajale kättesaadav antud valdkonda puudutav õigusalane info ja abistavad materjalid. Selline kogumike süstematiseerimine loob kasutajale võimaluse leida materjale mugavalt ja kiiresti ühest kohast.

Kogumikes olevaid õigusakte uuendatakse jooksvalt.

Internetikogumike funktsionaalsus

 • Õigusakte saab otsida pealkirjas või tekstis sisalduva sõna või sõnaosa, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise aja ja numbri järgi.
 • Õigusakte saab sirvida õigusharude (temaatiliste valdkondade) lõikes.
 • Õigusaktide juures saab vaadata seonduvaid õigusakte aktidevaheliste seoste kaudu.
 • Õigusakti juures on võimalik vaadata selle kohta kirjutatud kommentaare (kui sellised esinevad) ja eelnevaid redaktsioone.
 • Õigusaktidele on lisatud lingid õigusaktiga seonduvatele Riigi Teatajas avaldatud Riigikohtu lahenditele alates 2000. aastast ja õigusaktis viidatud EL õigusaktidele Eur-LEX andmebaasis.
 • Internetikogumikud sisaldavad linke õigusaktide mitteametlikele inglisekeelsetele tõlgetele Riigi Teataja kodulehel.
 • Kogumiku vasakus menüüs on kogumikuväliste teenuste lingid.
 • Paketis on Kasutajal võimalik koostada nimekirja enam vajaminevatest õigusaktidest, kasutada nimekirja 20-st viimati vaadatud õigusaktist, vaadata nimekirja viimati teostatud otsingust ja neid uuesti käivitada.
 • Kasutajal on võimalik lisada õigusakte lemmikutesse „Lisa lemmikutesse" koos omapoolse kommentaariga.

 

 Kogumik "Raamatupidaja"

Kogumik "Raamatupidaja" on koostatud igapäevaseks töövahendiks raamatupidajatele, personalispetsialistidele, finantsjuhtidele, juristidele ja töösuhete korraldamisega tegelevatele spetsialistidele.

Kogumik sisaldab:

 • alates 16.11.1988 vastu võetud ning Riigi Teatajas avaldatud riiklike õigusaktide kehtival kujul terviktekste ja nendega seonduvaid õigusakte raamatupidamise, töölepingu- ja maksuõiguse valdkonnast;
 • Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;
 • linke õigusakti juures sama valdkonda reguleerivate Läti õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele;
 • kord kuus saadetavat Internetikogumiku E-uudist;
 • valikuliselt spetsialistide poolt kirjutatud kommentaare. 

Kogumik võimaldab:

 • leida vajalik õigusakt kiiresti ja lihtsalt;
 • optimeerida tegevusi ettevõtte igapäevatöös;
 • tagada nii personali kui klientide rahulolu;
 • säilitada hea majanduslik toimivus.

 

Kogumik "Keskkonnaõigus"

Kogumiku "Keskkonnaõigus" sihtgrupiks on riigi- ja kohalike omavalitsuste vastavate ametkondade juhid ja spetsialistid, kinnisvarafirmad, metsa- ja puidutööstused, metsaomanikud jt. Kõiki kasutajaid iseloomustab ühine soov ja tahe käituda ühiskonnas keskkonnasõbralikult.

Kogumik sisaldab:

 • riiklikke kehtivas seisus õigusakte järgmiste valdkondade kohta:
  - keskkonnaõiguse üldsätted;
  - looduskaitse;
  - liigikaitse;
  - kaitsealad;
  - üksikobjektide kaitse;
  - keskkonnajärelvalve ja seire;
  - saastetasu ja  keskkonnaload ;
  - keskkonnamõju hindamine, keskkonnajuhtimine ja EL ökomärgis;
  - õhk;
  - müra ja kiirgus;
  - vesi;
  - veemajandus ja joogivesi;
  - ühisveevärk ja kanalisatsioon, heitvesi ja reovesi;
  - jäätmed ja jäätmemajandus;
  - ohtlikud jäätmed;
  - pakendid;
  - jäätmehoolduseeskirjad;
  - maa ja maapõu ning maavarad;
  - metsandus ja haljastus;
  - jahindus;
  - kalandus;
  - säästev areng;
  - koduloomad;
  - vastavushindamine, kvaliteedi- ja ökomärgised;
  - tööstus;
  - kemikaalid;
  - ehitus ja elamumajandus ning planeerimine;
  - põllumajandus;
  - taimekasvatus;
  - mahepõllumajandus;
  - geneetiliselt muundatud organismid.
 • Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;
 • linke õigusakti juures sama valdkonda reguleerivate Läti õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele;
 • kord kuus saadetavat Internetikogumiku E-uudist;
 • valikuliselt spetsialistide poolt kirjutatud kommentaare.

Kogumik võimaldab:
leida vajalik õigusakt kiiresti ja lihtsalt;

 • välja töötada ettevõtte keskkonnapoliitika;
 • toimida ühiskonnas keskkonnasõbralikult;
 • täita ISO standarditest, eriti ISO 14 001, tulenevaid nõudeid õigeaegselt ja efektiivselt;
 • optimeerida tegevusi ettevõtte igapäevatöös;
 • säilitada head majanduslikku toimivust.

Kasutaja saab lugeda asjatundjate poolt kirjutatud kommentaare. Kommentaare lisatakse vastavalt üldist huvi pakkuvatele õigusaktidele. Kommentaaride kirjutamisel on kasutatud seletuskirju, mis on kättesaadavad õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemist e-Õigus aadressiga http://eoigus.just.ee/ ja Riigikogu eelnõude menetlemise süsteemist aadressiga http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/.

 

Kogumik "Personalitöö"

Kogumik "Personalitöö" on välja töötatud igapäevaseks töövahendiks keskmise- ja väikeettevõtte personalitöötajale, juhiabile, sekretärile, töökeskkonnaspetsialistile, kvaliteedijuhile ja kõigile teistele personalivaldkonna vastu huvi tundavatele isikutele.

Kogumik sisaldab:

 • õigusakte tööõiguse valdkonnast, mis on jaotatud järgnevateks allharudeks:
  - üldsätted;
  - töölepinguõigus;
  - tööleping;
  - palk ning töö-ja puhkeaeg;
  - töölähetus;
  - hüvitised;
  - kollektiivleping;
  - tööhõive ja töötuskindlustus;
  - töötervishoid;
  - tööohutus;
  - töökeskkond ja tööõnnetused;
  - materiaalne vastutus;
  - töövaidlused;
  - töödistsipliin ja streik;
  - tööseadusandluse järelevalve;
  - avalik teenistus;
  - ametiühingud.
 • Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;
 • linke õigusakti juures sama valdkonda reguleerivate Läti õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele;
 • kord kuus saadetavat Internetikogumiku E-uudist.

Kogumik võimaldab:

 • leida vajalik õigusakt kiiresti ja lihtsalt;
 • optimeerida tegevusi ettevõtte igapäevatöös.

 

Tutvu kasutustingimuste ja hinnakirjaga.