Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Ajaloost  Sisselogimine  Kasutustingimused  Kliendid ja koostööpartnerid 

„Spetsialist-A” ja „Spetsialist-B” kasutustingimused

1. Mõisted

1.1. Pakkuja -Andmevara AS, Pärnu mnt 139d/1, 11317 Tallinn
1.2. ESTLEX - pakkuja registreeritud kaubamärk.
1.3. Andmebaas - pakkuja poolt internetiaadressil estlex.info pakutav ESTLEX õigusaktide andmebaas
1.4. Klient - lepingu alusel Andmebaasi kasutusõiguse saanud asutus, äriühing või tarbija.
1.5. Kasutaja - kliendi töötaja, kes on kasutusloa lepingu alusel saanud registreerimise käigus juurdepääsuõiguse (kasutajanime ja salasõna) andmebaaasile.
1.6. Kasutusperiood - periood, mille vältel kasutusluba kehtib.
1.7. Üheaegsete kasutajate arv - kliendi samaaegsete sessioonide lubatud arv. Üldjuhul tähendab see seda, mitu sama kliendi kasutajat pääsevad samaaegselt andmebaasi kasutama. Registreeritud kasutajaid võib kliendil olla rohkem.
1.8. Pakett - jaotises 2 kirjeldatud kogum andmeid koos kasutusvõimalustega.
1.9. Lisamoodul - täiendavate andmete ja võimaluste kogum vastavalt jaotises 3 toodule, mille kasutamine eeldab vähemalt ühe paketi kasutamist.
1.10. Konsultatsioon - telefonitsi või elektronposti teel antav kasutajaabi andmebaasis päringute teostamise võimaluste ja andmebaasi andmekoosseisu kohta. Konsultatsioon ei sisalda juriidilist nõustamist.

2. Pakettide kirjeldus

2.1. Spetsialist-A

2.1.1. Pakett sisaldab riigi- ja omavalitsusasutuste Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide kehtival kujul terviktekste alates 16.11.1988. Kehtetuks tunnistatud aktid on viimati kehtinud sõnastuses.
2.1.2. Õigusaktid on varustatud avaldamismärkega seotud hüperlinkidega ja aktidevaheliste seostega.
2.1.3. Õigusakte saab otsida pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri ja avaldamisandmete järgi.
2.1.4. Õigusakte saab sirvida vastuvõtjate ja liikide lõikes ning avaldamisaasta, Riigi Teataja osa ja ande numbri lõikes.
2.1.5. Õigusaktid on varustatud abistava päringulingiga vastava õigusakti leidmiseks elektroonilises Riigi Teatajas.

2.2. Spetsialist-B

2.2.1. Pakett sisaldab lisaks paketis Spetsialist-A toodule õigusaktide varasemaid terviktekste, mis on koostatud:

2.2.1.1. alates 1998. aastast vastuvõetud õigusaktidele,
2.2.1.2. alates 1996. aastast vastuvõetud rahandusministri määrustele,
2.2.1.3. alates 1995. aastast vastuvõetud valitsuse määrustele,
2.2.1.4. kõigile andmebaasis sisalduvatele seadustele ja seadustikele.
2.2.2. Pakett sisaldab välislepingute andmebaasi, mis sisaldab Riigi Teataja II osas avaldatud riikidevahelisi lepinguid ja konventsioone. Välislepinguid on võimalik otsida pealkirja, teksti, sõlmimise kuupäeva, Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kuupäeva, Eesti Vabariigi suhtes siduvuse lõppemise kuupäeva, lepingu tüübi, osapoole, depositaari ja avaldamisandmete järgi.
2.2.3. Punktis 2.1.1 nimetatud õigusaktidele on lisatud lingid õigusaktiga seonduvatele Riigi Teatajas avaldatud Riigikohtu lahenditele alates 2000. aastast ja õigusaktis viidatud EL õigusaktidele Eur-LEX andmebaasis.
2.2.4. Õigusakte saab otsida lisaks punktis 2.1.3 toodule kehtimiskuupäeva, normatiivsuse, kehtivusmärke, õigusharu, akti jõustumise ja kehtetuks tunnistamise kuupäevade ning redaktsiooni jõustumise ja kehtetuks tunnistamise kuupäevade järgi.
2.2.5. Õigusakte saab sirvida lisaks punktis 2.1.4 toodule õigusharude järgi.
2.2.6. Õigusakti juures on võimalik vaadata selle varasemaid terviktekste, liikuda terviktekstide vahel mööda kindlat paragrahvi, kuvada värvilisena eelmise terviktekstiga võrreldes lisandunud ja muutunud tekstiosi.

3. Lisamoodulid

3.1. Venekeelsed õigusaktid.

3.1.1. Moodul sisaldab väljaandes "Pravovõje Aktõ Estonii" (PAE) avaldatud mitteametlikke tõlkeid õigusaktidest. Õigusakti teksti on sisse viidud teiste samas väljaandes ilmunud õigusaktidega tehtavad muudatused ning osaliselt ka sellised muudatused, mille tõlget PAE-s avaldatud pole. Need muudatused, mida õigusakti teksti pole sisse viidud (mida pole tõlgitud), on märgitud õigusakti alguses olevas redaktsiooninurgas viitega muudatuse avaldamiskohale Riigi Teatajas ja vastava märkusega.
3.1.2. Õigusakte on võimalik otsida venekeelsel otsivormil pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri järgi.
3.1.3. Õigusakte saab sirvida vastuvõtjate ja liikide lõikes ning õigusharude lõikes.


3.2 Ingliskeelsed õigusaktid.

3.2.1. Moodul sisaldab väljaandes "Legal Acts of Estonia" avaldatud mitteametlikke tõlkeid õigusaktidest. Õigusaktide tekstid asuvad Eesti Õiguskeele Keskuse koduleheküljel. Ingliskeelsetele õigusaktidele koostab terviktekste Eesti Õiguskeele Keskus vastavalt muudatuste tõlgete valmimisele. Veendumaks viimase muudatuse olemasolus ingliskeelses terviktekstis on soovitav enne tõlke kasutamist võrrelda teksti redaktsiooninurka vastava eestikeelse õigusakti tervikteksti redaktsiooninurgaga.
3.2.2. Ingliskeelsed õigusaktid on kättesaadavad paketis Spetsialist-B sisalduvate linkide abil.
3.2.3. Lisamoodul "Ingliskeelsed õigusaktid" on paketi Spetsialist-B kasutajatele tasuta kättesaadav AS Andmevara ja Eesti Õiguskeele Keskuse vahelise lepingu kehtivusaja jooksul.

4. Registreerimise kord

4.1. Pakkuja registreerib kliendi kontaktisiku. Kasutajate registreerimine toimub kliendi kontaktisiku poolt.
4.2. Kasutajate registreerimine võib toimuda ka kliendi kontaktisiku kaudu. Sel juhul esitab kliendi kontaktisik pakkuja kontaktisikule kirjalikult (kirja, elektronposti või faksi teel) kasutajate ees- ja perekonnanimed, telefoninumbrid ja elektronposti aadressid. Pakkuja registreerib kasutajad ja teatab kasutajatele elektronposti kaudu kasutajanime ja parooli põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.
Teenuse tellimine

5. Ajamäärangud

5.1. Konsultatsioone annab pakkuja telefoni teel tööpäeviti kell 9:00 kuni 17:00. Elektronposti teel vastamine toimub samadel ajavahemikel ühe tööpäeva jooksul.
5.2. Pakkuja uuendab andmebaasis andmeid kaks korda nädalas teisipäeviti ja reedeti, v.a riigipühadel.
5.3. Hooldust teostab pakkuja teisipäeviti ajavahemikul 18:00-21:00.
5.4. Ettenägematute tõrgete kõrvaldamine toimub tööpäevadel ajavahemikul 8:15 kuni 17:00.