Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Ajaloost  Sisselogimine  Kasutustingimused  Kliendid ja koostööpartnerid 

Kogumik "Raamatupidaja"

1. Mõisted

1.1. Pakkuja - AS Andmevara, Pärnu mnt 139d/1, 11317 Tallinn

1.2. ESTLEX - pakkuja registreeritud kaubamärk.

1.3. Internetikogumik - jaotises 2 kirjeldatud funktsionaalsuse ja jaotises 3 kirjeldatud koosseisuga alamhulk ESTLEX õigusaktide andmebaasist. Internetikogumik on kasutatav internetiaadressidel estlex.info ja http://estlex.info/estlex/rmtp/index.jsp.

1.4. E-uudis - üks kord kuus e-posti teel edastatav infokiri, mis sisaldab loetelu internetikogumikku kuuluvatest lisandunud või muutunud õigusaktidest ning on varustatud linkidega õigusaktide tekstide vaatamiseks internetikogumikus.

1.5. Klient - lepingu alusel või stardipaketi hankimisega internetikogumiku kasutusõiguse saanud asutus, äriühing või tarbija.

1.6. Kasutaja - kliendi töötaja, kes on saanud juurdepääsuõiguse (kasutajanime ja salasõna) internetikogumikule.

1.7. Kasutusperiood - periood, mille vältel kasutusluba kehtib.

1.8. Konsultatsioon - telefonitsi või elektronposti teel antav kasutajaabi internetikogumiku päringute teostamise võimaluste ja internetikogumiku andmekoosseisu kohta. Konsultatsioon ei sisalda juriidilist nõustamist.

2. Funktsionaalsus

2.1. Õigusakte saab otsida pealkirjas või tekstis sisalduva sõna või sõnaosa järgi.

2.2. Õigusakte saab sirvida õigusharude (temaatiliste valdkondade) lõikes.

2.3. Õigusaktide juures saab vaadata seonduvaid õigusakte kas avaldamismärkega seotud hüperlinkide või aktidevaheliste seoste kaudu.

2.4. Õigusaktid on varustatud abistava päringulingiga vastava õigusakti leidmiseks elektroonilises Riigi Teatajas.

2.5. Õigusakti teksti vaatamisel kuvatakse eelmise terviktekstiga võrreldes lisandunud ja muutunud tekstiosad värvilise taustaga.

2.6. Õigusakti juures on võimalik vaadata selle kohta kirjutatud kommentaare (kui sellised esinevad) ja õigusakti teksti RTF formaadis (värvimata ja ilma kommentaarideta).

3. Kogumiku koosseis

3.1. Internetikogumik ESTLEX Raamatupidamine

3.1.1. Internetikogumik sisaldab riigi- ja omavalitsusasutuste kehtivate, alates 16.11.1988 vastu võetud ning Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide kehtival kujul terviktekste ja nendega seonduvaid õigusakte järgmiste valdkondade kohta

3.1.1.1. raamatupidamine ja audit

3.1.1.2. töölepinguõigus

3.1.1.3. maksud ja lõivud

4. Registreerimise kord

4.1. Kasutaja saab registreeruda online registreerimisvormil, täites nõutavad andmeväljad ning nõustudes kasutustingimustega. Registreerumise käigus saadud kasutajanimi ja parool muutuvad kasutatavaks kasutusloa lepingu jõustumisel.

5. Ajamäärangud

5.1. Konsultatsioone annab pakkuja telefoni (6715133) teel tööpäeviti kell 9:00 kuni 17:00. Elektronposti teel vastamine toimub samadel ajavahemikel ühe tööpäeva jooksul.

5.2. Pakkuja uuendab internetikogumikus andmeid kaks korda nädalas üldjuhul teisipäeviti ja reedeti, (v.a riigipühadel) öisel ajal alates 1:00-st.

5.3. Hooldust teostab pakkuja teisipäeviti ajavahemikul 18:00-21:00.

5.4. Ettenägematute tõrgete kõrvaldamine toimub tööpäevadel ajavahemikul 8:15 kuni 18:00.

6. Kasutaja õigused ja kohustused

6.1. Kasutajal on õigus intermetikogumikku kasutada kasutusloa kehtivusaja jooksul ööpäeva ringselt v.a. hoolduseks ja andmete uuendamiseks ettenähtud aegadel. Kasutajal on õigus saada konsultatsioone internetikogumiku kasutamise osas.

6.2. Kasutaja peab tegema kõik mõistlikult võimaliku, et vältida internetikogumikule juurdepääsuks vajaliku kasutajanime ja parooli sattumist kolmandate isikute valdusesse.

6.3. Kasutajal on keelatud kasutada Internetikogumikku viisil, mis erineb tavapärasest kasutamisest, ning kirjastada või muul viisil avalikustada Internetikogumikust tehtud väljavõtteid ilma pakkujalt kliendile antud kirjaliku loata.

7. Pakkuja õigused ja kohustused

7.1. Pakkujale kuuluvad Internetikogumiku osas kõik autoriõigused vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7.2. Pakkuja tagab internetikogumiku kättesaadavuse ööpäevaringselt, välja arvatud hoolduseks ette nähtud aegadel ja andmete uuendamise ajal.

7.3. Pakkuja tagab andmete uuendamise internetikogumikus.

7.4. Pakkujal on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest kliendi kontaktisikule üks kuu kirja, faksi või elektronposti teel ette ning informeerides kasutajaid muudatuse toimumisest sisselogimise käigus.

7.5. Pakkuja tagab talle kasutajate registreerimisel teatavaks saanud isikuandmete kaitse.