Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Ajaloost  Sisselogimine  Kasutustingimused  Kliendid ja koostööpartnerid 

Kogumik "Keskkonnaõigus" kasutamistingimused

1. Mõisted

1.1. Pakkuja - AS Andmevara, Pärnu mnt 139d/1, 11317 Tallinn.

1.2. Pakkuja partner – OÜ Alkranel, J.Hurda 35, 51 005 Tartu.

1.3. ESTLEX - pakkuja registreeritud kaubamärk.

1.4. Internetikogumik - jaotises 2 kirjeldatud funktsionaalsuse ja jaotises 3 kirjeldatud koosseisuga alamhulk ESTLEX õigusaktide andmebaasist. Internetikogumik on kasutatav internetiaadressidel estlex.info ja http://estlex.info/estlex/kk/index.jsp.

1.5. Kommentaarid – pakkuja partneri poolt õigusaktile lisatud selgitused, mis hõlbustavad õigusakti kasutamist.

1.6. E-uudis - kord kuus kasutajale edastatav infokiri kogumikku vahepeal lisatud, jõustunud, muutunud ja kehtetuks tunnistatud õigusaktide kohta. E-uudistes on ära toodud õigusakti pealkiri, mis toimib lingina kogumikku, õigusakti põhirekvisiidid ja lisatud õigusaktidele ka kommentaari link (kui kommentaar on olemas).

1.7. Klient - lepingu alusel või stardipaketi hankimisega internetikogumiku kasutusõiguse saanud asutus, äriühing või tarbija.

1.8. Kasutaja - kliendi töötaja, kes on saanud juurdepääsuõiguse (kasutajanime ja salasõna) internetikogumikule.

1.9. Kasutusperiood - periood, mille vältel kasutusluba kehtib.

1.10. Konsultatsioon - telefonitsi või elektronposti teel antav kasutajaabi internetikogumiku päringute teostamise võimaluste ja internetikogumiku andmekoosseisu kohta. Konsultatsioon ei sisalda juriidilist nõustamist.

2. Funktsionaalsus

2.1. Õigusakte saab otsida pealkirjas või tekstis sisalduva sõna või sõnaosa järgi.

2.2. Õigusakte saab sirvida õigusharude (temaatiliste valdkondade) lõikes.

2.3. Õigusaktide juures saab vaadata seonduvaid õigusakte kas tekstis esinevate avaldamismärkega seotud hüperlinkide või tekstist vasakul asuvate loetelude kaudu. Seoste loetelu kuvatatakse kogumikku koosseisu (vt p 3) kuuluvate aktide puhul.

2.4. Õigusaktid on varustatud abistava päringulingiga vastava õigusakti leidmiseks elektroonilises Riigi Teatajas.

2.5. Õigusakti teksti vaatamisel kuvatakse eelmise terviktekstiga võrreldes lisandunud ja muutunud tekstiosad värvilise taustaga.

2.6. Õigusakti juures on võimalik vaadata õigusakti teksti RTF formaadis (värvimata ja ilma kommentaarideta).

2.7. Õigusakti juures on võimalik vaadata õigusakti kohta kirjutatud kommentaare (kui sellised esinevad). Kommentaare lisatakse üldist huvi pakkuvatele õigusaktidele ja õigusaktidele neist õigusharudest, mida kliendid on kommentaaride tellimusvormil (Kommentaaride tellimine) lisaks valinud. Kommentaare ei lisata kohalike omavalitsuste õigusaktidele.

2.8. Kogumiku vasakus menüüs on kogumikuväliste keskkonnaalaste teenuste lingid.

3. Kogumiku koosseis

3.1. Kogumik sisaldab riigi- ja omavalitsusasutuste kehtivate, alates 16.11.1988 vastu võetud ning Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide kehtival kujul terviktekste ja nendega seonduvaid õigusakte järgmiste valdkondade kohta

3.1.1. Üldsätted

3.1.2. Looduskaitse

3.1.2.1. Liigikaitse

3.1.2.2. Kaitsealad

3.1.2.3. Üksikobjektide kaitse

3.1.3. Keskkonnajärelvalve ja -seire

3.1.4. Saastetasu. Keskkonnaload

3.1.5. Keskkonnamõju hindamine. Keskkonnajuhtimine. EL ökomärgis.

3.1.6. Õhk

3.1.7. Müra. Kiirgus

3.1.8. Vesi

3.1.8.1. Veemajandus. Joogivesi

3.1.8.2. Ühisveevärk ja kanalisatsioon, heitvesi ja reovesi

3.1.9. Jäätmed. Jäätmemajandus

3.1.9.1. Ohtlikud jäätmed

3.1.9.2. Pakendid

3.1.9.3. Jäätmehoolduseeskirjad. Heakord

3.1.10. Maa ja maapõu. Maavarad

3.1.11. Metsandus. Haljastus

3.1.12. Jahindus

3.1.13. Kalandus

3.1.14. Säästev areng

3.1.15. Koduloomad

3.1.16. Majandusõigus

3.1.16.1. Vastavushindamine. Kvaliteedi- ja ökomärgised

3.1.16.2. Tööstus

3.1.16.2.1. Kemikaalid

3.1.17. Ehitus ja elamumajandus. Planeerimine

3.1.18. Põllumajandus

3.1.18.1. Taimekasvatus

3.1.18.2. Mahepõllumajandus

3.1.18.3. Geneetiliselt muundatud organismid

4. Ajamäärangud

4.1. Konsultatsioone annab pakkuja telefoni (6715133) teel tööpäeviti kell 9:00 kuni 17:00. Elektronposti teel vastamine toimub samadel ajavahemikel ühe tööpäeva jooksul.

4.2. Pakkuja uuendab kogumikus andmeid kaks korda nädalas üldjuhul teisipäeviti ja reedeti, (v.a riigipühadel) öisel ajal alates 1:00-st.

4.3. Kommentaarid lisab pakkuja partner seitsme tööpäeva jooksul peale õigusakti lisamist kogumikku.

4.4. Hooldust teostab pakkuja teisipäeviti ajavahemikul 18:00-21:00.

4.5. Ettenägematute tõrgete kõrvaldamine toimub tööpäevadel ajavahemikul 8:15 kuni 18:00.

4.6. E-uudise saadab pakkuja iga kuu esimesel teisipäeval.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

5.1. Kasutajal on õigus intermetikogumikku kasutada kasutusloa kehtivusaja jooksul ööpäeva ringselt v.a. hoolduseks ja andmete uuendamiseks ettenähtud aegadel. Kasutajal on õigus saada konsultatsioone kogumiku kasutamise osas.

5.2. Kasutaja peab tegema kõik mõistlikult võimaliku, et vältida kogumikule juurdepääsuks vajaliku kasutajanime ja parooli sattumist kolmandate isikute valdusesse.

5.3. Kasutajal on keelatud kasutada kogumikku viisil, mis erineb tavapärasest kasutamisest, ning kirjastada või muul viisil avalikustada kogumikust tehtud väljavõtteid ilma pakkujalt kliendile antud kirjaliku loata.

6. Pakkuja õigused ja kohustused

6.1. Pakkujale kuuluvad kogumiku osas kõik autoriõigused vastavalt kehtivale seadusandlusele.

6.2. Pakkuja tagab kogumiku kättesaadavuse ööpäevaringselt, välja arvatud hoolduseks ette nähtud aegadel ja andmete uuendamise ajal.

6.3. Pakkuja tagab andmete uuendamise kogumikus.

6.4. Pakkujal on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest kliendi kontaktisikule üks kuu kirja, faksi või elektronposti teel ette ning informeerides kasutajaid muudatuse toimumisest kogumikku sisselogimise käigus.

6.5. Pakkuja tagab talle kasutajate registreerimisel teatavaks saanud isikuandmete kaitse.

7. Pakkuja partneri õigused ja kohustused

7.1. Pakkuja partnerile kuuluvad tema poolt kogumikku lisatud kommentaaride osas kõik autoriõigused vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7.2. Pakkuja partner tagab kommentaaride lisamise vastavalt punktile 4.3.

7.3. Pakkuja partner tagab talle klientide registreerimisel teatavaks saanud andmete kaitse.