Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Tasuta otsing  Sirvimine vastuvõtjate kaupa  Täna jõustunud aktid  Seaduste lühendid  Tõlgitud aktide nimekiri 

Tasuta otsing

Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 EFTA järelevalveameti otsus nr 83/18/COL, 26. september 2018, Landsvirkjunile tuletislepingutega seoses antud riigigarantiide kohta (Island) [2019/156] EFTA Järelevalveamet o 83 26.09.2019
3 Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. a VV k 66 14.03.2019 14.03.2019
4 Investeerimisfondis II Balti Innovatsioonifond osalemine VV k 67 14.03.2019 14.03.2019
5 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 68 14.03.2019 14.03.2019
6 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 69 14.03.2019 14.03.2019
7 Orissaare sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 70 14.03.2019 14.03.2019
8 Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded Maaelumin m 32 14.03.2019 18.03.2019
9 Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri Rahandusmin m 15 14.03.2019 26.04.2019
10 Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 "Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel" muutmine VV m 24 14.03.2019 18.03.2019
11 Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 "Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus" muutmine VV m 25 14.03.2019 18.03.2019
12 Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2018. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine VV m 26 14.03.2019 18.03.2019
13 Rannarootsi Muuseumi tegevuse lõpetamine Kultuurimin m 8 13.03.2019 18.03.2019
14 Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 "Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba" muutmine Maaelumin m 31 13.03.2019 18.03.2019
15 Siseministri määruste muutmine Riigihalduse min m 14 12.03.2019 18.03.2019
16 Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis Tervise- ja töömin m 24 12.03.2019 16.03.2019
17 Nakkushaiguste registri põhimäärus Tervise- ja töömin m 25 12.03.2019 16.03.2019
18 Sotsiaalkaitseministri 23. mai 2018. a määruse nr 26 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas" muutmine Sotsiaalkaitsemin m 26 12.03.2019 18.03.2019
19 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/386, 11. märts 2019, millega kehtestatakse eeskirjad seoses teatavate liidu WTO loendis sisalduvate põllumajandustoodete tariifikvootide jaotamisega pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist ning seoses kõnealuste tariifikvootide alusel välja antud impordilitsentside ja antud impordiõigustega Euroopa Komisjon m 386 11.03.2019 13.03.2019
20 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/387, 11. märts 2019, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 laiendada Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) õli uuendtoiduna kasutamist ning muuta Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) õli nimetust ja märgistamise erinõuet ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470 Euroopa Komisjon m 387 11.03.2019 01.04.2019
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/388, 11. märts 2019, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 muuta Escherichia coli K-12 abil toodetud uuendtoidu 2′-fukosüüllaktoosi spetsifikatsiooni ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 388 11.03.2019 01.04.2019
22 Riikliku alkoholiregistri põhimäärus Maaelumin m 30 11.03.2019 15.03.2019
23 Keskkonnaministri 16. veebruari 2011. a määruse nr 12 "Probleemtooteregistri registrikaardi vormid" kehtetuks tunnistamine Keskkonnamin m 11 11.03.2019 16.03.2019
24 Põhitoetuse fondi koefitsient Haridus- ja teadusmin m 6 11.03.2019 16.03.2019
25 Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord" muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega Maaelumin m 29 11.03.2019 17.03.2019
26 Elurikkuse Erakonna kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 80 11.03.2019 11.03.2019
27 Meelis Malga kaebuse läbivaatamine Valimiskom o 81 11.03.2019 11.03.2019
28 Romeo Kalda kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 82 11.03.2019 11.03.2019
29 Raivo Paala kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 83 11.03.2019 11.03.2019
30 Meelis Kaldalu I kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 84 11.03.2019 11.03.2019
31 Meelis Kaldalu II kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 85 11.03.2019 11.03.2019
32 Meelis Kaldalu III kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 86 11.03.2019 11.03.2019
33 Meelis Kaldalu IV kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 87 11.03.2019 11.03.2019
34 Meelis Kaldalu V kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 88 11.03.2019 11.03.2019
35 Märt Põdra I kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 89 11.03.2019 11.03.2019
36 Märt Põdra II kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 90 11.03.2019 11.03.2019
37 Märt Meesaku kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 91 11.03.2019 11.03.2019
38 Ülar Teppo kaebuse läbivaatamine Valimiskom o 92 11.03.2019 11.03.2019
39 Heiki Lille kaebuse läbi vaatamata jätmine Valimiskom o 93 11.03.2019 11.03.2019
40 Asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 52 11.03.2019 11.03.2019
41 Kalmistu ja asulakoha kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 54 11.03.2019 11.03.2019
42 Viidumäe kalme ja ohverdamiskoha kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 55 11.03.2019 11.03.2019
43 Siseministri määruste muutmine seoses isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse jõustumisega Sisemin m 11 08.03.2019 15.03.2019
44 Narkomaaniaravi andmekogu põhimäärus Tervise- ja töömin m 20 08.03.2019 15.03.2019
45 Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus Tervise- ja töömin m 21 08.03.2019 15.03.2019
46 Geenivaramu volitatud töötlejale esitatavad nõuded Tervise- ja töömin m 22 08.03.2019 15.03.2019
47 Taimetervise registri põhimäärus Maaelumin m 21 08.03.2019 15.03.2019
48 Sordiregistri põhimäärus Maaelumin m 22 08.03.2019 15.03.2019
49 Mahepõllumajanduse registri põhimäärus Maaelumin m 23 08.03.2019 15.03.2019
50 Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus Maaelumin m 24 08.03.2019 15.03.2019