Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Tasuta otsing  Sirvimine vastuvõtjate kaupa  Täna jõustunud aktid  Seaduste lühendid  Tõlgitud aktide nimekiri 
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord Kultuurimin m 6 19.02.2019 23.02.2019
2 Majandus- ja taristuministri 22. novembri 2016. a määruse nr 68 "Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala" muutmine Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m 17 14.02.2019 22.02.2019
3 Rahvakultuuri valdkonna partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord Kultuurimin m 5 13.02.2019 18.02.2019
4 Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 "Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord" muutmine Sotsiaalkaitsemin m 6 12.02.2019 18.02.2019
5 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 8 12.02.2019 18.02.2019
6 Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord Kultuurimin m 4 08.02.2019 15.02.2019
7 Broneeringuinfo andmekogu põhimäärus Sisemin m 6 08.02.2019 15.02.2019
8 Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord Sisemin m 5 07.02.2019 15.02.2019
9 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 72 "Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu" ja 10. aprilli 2014. a määruse nr 29 "Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri" muutmine Majandus- ja taristusmin m 15 07.02.2019 15.02.2019
10 Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" muutmine Sotsiaalkaitsemin m 5 06.02.2019 16.02.2019
11 Mesilaspere toetus Maaelumin m 12 06.02.2019 10.02.2019
12 Haridus- ja teadusministri 21. augusti 2015. a määruse nr 40 "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" muutmine Haridus- ja teadusmin m 3 05.02.2019 15.02.2019
13 Elektrituru toimimise võrgueeskiri Majandus- ja taristusmin m 10 05.02.2019 27.04.2019
14 Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed Majandus- ja taristusmin m 14 05.02.2019 10.02.2019
15 Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 "Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused" muutmine Majandus- ja taristusmin m 11 05.02.2019 11.02.2019
16 Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruse nr 53 "Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted" muutmine Majandus- ja taristusmin m 13 05.02.2019 11.02.2019
17 Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisega seonduva Eesti Vabariigi majandus- ja taristuministri määruste muutmise määrus Majandus- ja taristusmin m 12 05.02.2019 22.02.2019
18 Välisministri 24. mai 2012. a määruse nr 3 "Eeltäidetud viisataotluse andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus" muutmine Välismin m 2 04.02.2019 09.02.2019
19 Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus" muutmine Maaelumin m 11 04.02.2019 09.02.2019
20 Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu Haridus- ja teadusmin m 2 01.02.2019 08.02.2019
21 Keskkonnaministri määruse "Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa vormid ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete vormid" muutmine Keskkonnamin m 3 31.01.2019 09.02.2019
22 Sotsiaalministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 59 "Pensioniõigusliku staa˛i tõendamiseks vajalike dokumentide loetelu, nõuded dokumentidele ja pensioniõigusliku staa˛i arvestamise erisused" ja sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruse nr 70 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine Sotsiaalkaitsemin m 4 31.01.2019 09.02.2019
23 Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamise ning vanglateenistuse ametnikule esitatavate nõuete muutmine Justiitsmin m 2 30.01.2019 09.02.2019
24 Ravimiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine Tervise- ja töömin m 3 30.01.2019 09.02.2019
25 Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus Sotsiaalkaitsemin m 2 30.01.2019 11.02.2019
26 Majandus- ja taristuministri 12. märtsi 2015. a määruse nr 21 "Nutika teenuste taristu arendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord" muutmine Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m 9 30.01.2019 09.02.2019
27 Imikule meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning selle toidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded Maaelumin m 10 25.01.2019 22.02.2019
28 Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguste kontrollimise kord Majandus- ja taristusmin m 7 24.01.2019 01.02.2019
29 Majandus- ja taristuministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 "Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 8 24.01.2019 01.02.2019
30 2019. aastal toetatavate "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020" meetmete ja tegevuste liigid Maaelumin m 7 24.01.2019 28.01.2019
31 Maaeluministri 15. detsembri 2016. a määruse nr 69 "Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord" muutmine Maaelumin m 8 24.01.2019 01.02.2019
32 Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega Maaelumin m 9 24.01.2019 01.02.2019
33 Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 "Jahieeskiri" muutmine Keskkonnamin m 2 23.01.2019 28.01.2019
34 Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 "Kassalise teenindamise eeskiri" muutmine Rahandusmin m 7 23.01.2019 28.01.2019
35 Kultuuriministri 9.veebruari 2017. a määruse nr 4 "Muinsuskaitseameti põhimäärus" muutmine Kultuurimin m 3 23.01.2019 01.02.2019
36 Euroopa Liidu põllumajandussaaduste ja -toodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete lihtprogrammi rakendamiseks rakendusasutuse valimise kord Maaelumin m 6 23.01.2019 28.01.2019
37 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410-3800 MHz Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m 5 22.01.2019 28.01.2019
38 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26. oktoobri 2017. a määruse nr 54 "Eesti raadiosagedusplaan" muutmine Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m 6 22.01.2019 28.01.2019
39 Kultuurimälestiste andmete korrastamine Kultuurimin kk 13 21.01.2019 21.01.2019
40 Kaitseministri 15. mai 2013. a määruse nr 31 "Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu" muutmine Kaitsemin m 1 21.01.2019 28.01.2019
41 Eesti Ajaloomuuseumi tegevuse lõpetamine Kultuurimin m 1 17.01.2019 21.01.2019
42 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi tegevuse lõpetamine Kultuurimin m 2 17.01.2019 21.01.2019
43 Haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" muutmine Haridus- ja teadusmin m 1 17.01.2019 25.01.2019
44 Välisministri 17. juuni 2009. a määruse nr 7 "Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid" muutmine Välismin m 1 16.01.2019 25.01.2019
45 Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded Maaelumin m 5 16.01.2019 21.01.2019
46 Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 "Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord" muutmine Keskkonnamin m 1 15.01.2019 25.01.2019
47 Peaministri 24. novembri 2016. a korralduse nr 130 "Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad" muutmine Peaminister k 3 15.01.2019 15.01.2019
48 2019. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused Maaelumin m 4 15.01.2019 19.01.2019
49 Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruse nr 40 "Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 5 15.01.2019 21.01.2019
50 Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 "Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus" muutmine Riigihalduse min m 6 15.01.2019 01.02.2019

Otsingutingimused
AsutusegruppMinistrid