Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 "Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine" ja 14. juuli 2006. a määruse nr 52 "Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse eeskiri" muutmine Keskkonnamin m 16 17.04.2019 28.04.2019
2 Kultuuriministri määruste muutmine Kultuurimin m 13 12.04.2019 01.05.2019
3 Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm Tervise- ja töömin m 39 11.04.2019 20.04.2019
4 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 "Nõuded vedelkütusele" muutmine Majandus- ja taristusmin m 25 11.04.2019 01.05.2019
5 Põllumajandusministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 94 "Loomkatse raskusastmete määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid" muutmine Maaelumin m 43 11.04.2019 19.04.2019
6 Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid Tervise- ja töömin m 37 10.04.2019 19.04.2019
7 Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 "Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused" muutmine Tervise- ja töömin m 38 10.04.2019 20.04.2019
8 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 17 10.04.2019 15.04.2019
9 Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisega Tervise- ja töömin m 36 09.04.2019 19.04.2019
10 Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine Maaelumin m 41 09.04.2019 19.04.2019
11 Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 7 "Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine Maaelumin m 42 09.04.2019 19.04.2019
12 Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 "Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" muutmine Maaelumin m 40 08.04.2019 15.04.2019
13 Justiitsministri määruste muutmine Justiitsmin m 5 05.04.2019 15.04.2019
14 Maaeluministri 10. juuli 2017. a määruse nr 53 "Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded" muutmine Maaelumin m 39 05.04.2019 13.04.2019
15 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m 24 04.04.2019 12.04.2019
16 Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord Kultuurimin m 11 03.04.2019 08.04.2019
17 Kultuuriministri määruste muutmine Kultuurimin m 12 03.04.2019 12.04.2019
18 Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 "Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, toetatavad tegevused, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord" muutmine Keskkonnamin m 17 02.04.2019 08.04.2019
19 Nõuded üksuste reageerimiskiirusele, väljaõppe tasemele ja varustatusele Kaitsemin m 4 02.04.2019 06.04.2019
20 Kaitseväe Akadeemia põhimäärus Kaitsemin m 5 02.04.2019 01.05.2019
21 Siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 "Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord" muutmine Sisemin m 15 01.04.2019 05.04.2019
22 Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalkaitsemin m 35 28.03.2019 05.04.2019
23 Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas" muutmine Maaelumin m 37 28.03.2019 01.04.2019
24 Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded Maaelumin m 38 28.03.2019 01.04.2019
25 Keskkonnaministri 28.06.2016. a määruse nr 17 "Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" tegevuse "Energia- ja ressursiauditite läbiviimine" jaoks avatud taotlemise korral" muutmine Keskkonnamin m 13 27.03.2019 01.04.2019
26 Keskkonnaministri 30.07.2018. a määruse nr 27 "Toetuse andmise tingimused meetmes "Ettevõtete ressursitõhusus" tegevuse "Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine" jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral" muutmine Keskkonnamin m 15 27.03.2019 01.04.2019
27 Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord Kultuurimin m 10 26.03.2019 01.04.2019
28 Haridus- ja teadusministri 25. novembri 2011. a määruse nr 67 "Rahvusarhiivi põhimäärus" muutmine Haridus- ja teadusmin m 7 26.03.2019 01.07.2019
29 2019. aastal "Eesti maaelu arengukava 2014-2020" alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused Maaelumin m 36 26.03.2019 01.04.2019
30 Keeleõppe õppekohtade arv Sisemin m 14 25.03.2019 30.03.2019
31 Keskkonnaministri 20. juuni 2011. a määruse nr 34 "Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta" muutmine Keskkonnamin m 14 22.03.2019 01.04.2019
32 Riigihalduse ministri 14. juuli 2016. a määruse nr 35 "Toetuse andmise tingimused tegevuseks "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" perioodil 2017-2023" muutmine Riigihalduse min m 16 22.03.2019 01.04.2019
33 Siseministri 10. juuli 2009. aasta määruse nr 25 "Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord" muutmine Sisemin m 12 21.03.2019 30.03.2019
34 Tehnilised nõuded hoiatus- ja signaalrelvadele ning akustilistele relvadele Sisemin m 13 21.03.2019 29.03.2019
35 Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 "Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord" muutmine Maaelumin m 35 21.03.2019 29.03.2019
36 Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 59 "Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid" muutmine Keskkonnamin m 7 20.03.2019 25.03.2019
37 Üleujutusega seotud riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu Keskkonnamin m 12 20.03.2019 01.10.2019
38 Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja kord Tervise- ja töömin m 34 20.03.2019 29.03.2019
39 Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41 "Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" kehtetuks tunnistamine Maaelumin m 34 20.03.2019 25.03.2019
40 Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmisega Maaelumin m 33 20.03.2019 01.04.2019
41 Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord Kultuurimin m 9 19.03.2019 25.03.2019
42 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine Tervise- ja töömin m 32 19.03.2019 01.04.2019
43 Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine Tervise- ja töömin m 33 19.03.2019 01.04.2019
44 Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 "Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind" muutmine Tervise- ja töömin m 30 19.03.2019 01.04.2019
45 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine Tervise- ja töömin m 31 19.03.2019 01.04.2019
46 Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine Sotsiaalkaitsemin m 29 19.03.2019 01.04.2019
47 Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele Tervise- ja töömin m 27 15.03.2019 25.03.2019
48 Raseduse infosüsteemi põhimäärus Tervise- ja töömin m 28 15.03.2019 25.03.2019
49 Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri Rahandusmin m 15 14.03.2019 26.04.2019
50 Kaitseväelase individuaalvarustust puudutavate kaitseministri määruste muutmine Kaitsemin m 3 14.03.2019 01.04.2019

Otsingutingimused
AsutusegruppMinistrid