Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Tallinna Vanalinna Soroptimistide Klubi mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamine (registriasi nr M10048540) Riigikohtu ÜK o 02.10.2018 02.10.2018
2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 1 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 09.11.2017 09.11.2017
3 Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 lg 2 p 12 koosmõjus § 24 lg-tega 7, 8 ja 9 Riigikohtu PSK o 08.11.2017 08.11.2017
4 Ain Tammvere määruskaebus ja Eesti Vabariigi (Justiitsministeeriumi kaudu) määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 28. juuni 2016. a määruse peale Interfurgo OÜ (pankrotis) pankrotimenetluses ärikeelu kohaldamiseks Riigikohtu ÜK o 02.05.2017 02.05.2017
5 Haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 3 20.12.2016 20.12.2016
6 Margit Toominga kaebus Sotsiaalkindlustusameti 27. juuni 2014. a ettekirjutuse nr 9.TL15.2-2/9946 tühistamiseks Riigikohtu ÜK o 86 30.06.2016 30.06.2016
7 Aune Poki esindaja vandeadvokaat Veljo Viiloli taotlus riigi õigusabi tasu suuruse ja riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks Riigikohtu ÜK o 40 26.04.2016 26.04.2016
8 L. O. kaebus Maksu- ja Tolliameti 4. novembri 2013. a vastutusotsuse nr 13-7/381-8 tühistamiseks Riigikohtu ÜK o 35 12.04.2016 12.04.2016
9 Vello Jõgisoo kaebus Kose Vallavolikogu 16. jaanuari 2014. a otsuse nr 42 tühistamiseks ja Kose Vallavolikogu 3. detsembri 2013. a otsuse nr 20 õigusvastasuse tuvastamiseks osas, millega jäeti kaebajale määramata kuue kuu ametipalga suurune hüvitis, ning vastustaja kohustamiseks otsustama kaebajale tema kuue kuu ametipalga suuruse hüvitise määramine ja väljamaksmine Riigikohtu ÜK o 67 11.04.2016 11.04.2016
10 Riigilõivuseaduse § 57 lõigete 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 (1. juulist 2012 kuni 30. juunini 2014 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 500 000 euro tuli tasuda riigilõivu 3200 eurot 0,25 protsenti tsiviilasja hinnast, kuid mitte üle 10 000 euro Riigikohtu PSK o 32 09.02.2016 09.02.2016
11 Hageja hagi kostjate I–V vastu kostja I üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamiseks ja otsuse teises sõnastuses vastuvõtmise tuvastamiseks, alternatiivselt tahteavaldusi andma kohustamiseks, 4 221 283 euro 77 sendi suuruse dividendi ja viivise ning alternatiivselt 1 606 287 euro suuruse kahjuhüvitise ja viivise väljamõistmiseks Riigikohtu ÜK o 146 01.02.2016 01.02.2016
12 Kohtute seaduse § 132.5 põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 21 22.10.2015 22.10.2015
13 1. septembrist 2013 kuni 29. novembrini 2013 ja 31. maist 2014 kuni 30. juunini 2014 kehtinud redaktsioonides riigilõivuseaduse § 57 lg 1 koostoimes lisaga 1 põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 25 01.10.2015 01.10.2015
14 Karistusseadustiku § 141 lg 2 põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles see sätestab vägistamise eest raskendavatel asjaoludel sanktsiooni alammäärana kuueaastase vangistuse Riigikohtu PSK o 13 23.09.2015 23.09.2015
15 Riigilõivuseaduse § 57 lg-te 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 (1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2014 kehtinud redaktsioonis) ja 1. jaanuarist 2015 jõustunud riigilõivuseaduse § 59 lg-te 1 ja 15 koostoimes lisaga 1 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 26.05.2015 26.05.2015
16 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 18 lõike 3 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 49 05.03.2015 05.07.2015
17 Krediidiasutuste seaduse § 50 lg 2 põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 54 27.02.2015 27.02.2015
18 Sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lõigete 1 ja 2 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 33 02.02.2015 02.02.2015
19 Jäätmeseaduse muutmise seaduse (RT I, 08.07.2014, 2) põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 34 06.01.2015 06.01.2015
20 Politsei ja piirivalve seaduse § 106 lg 1 põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu ÜK o 18 06.01.2015 06.01.2015
21 Ravimiseaduse § 116⁵ "Üldapteegi tegevusloa väljaandmine ja üldapteegi tegevusloa muutmine perioodil 2014. aasta 9. juunist kuni 2015. aasta 9. juunini" lõigete 1–6 põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu ÜK o 22.12.2014 22.12.2014
22 Tallinna Linnavolikogu taotlus tunnistada erakooliseaduse § 22² kehtetuks või kujunenud olukord põhiseaduse vastaseks Riigikohtu PSK o 26 28.10.2014 28.10.2014
23 Jäätmeseaduse muutmise seaduse (RT I, 08.07.2014, 2) § 1 p 1 põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK m 34 25.09.2014 25.09.2014
24 Riigilõivuseaduse § 56 lg 1 koostoimes lisaga 1 (alates 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 700 000 krooni kuni 800 000 krooni tuli hagiavalduselt tasuda riigilõivu 65 000 krooni Riigikohtu PSK o 22.09.2014 22.09.2014
25 Riigilõivuseaduse § 57 lõike 3 (1. jaanuarist 2011 kuni 30. juunini 2012 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduspärasuse kontroll osas, mis sätestab, et tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 132 lõikes 4 sätestatud mittevaralise nõudega hagiavalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu suuremas määras kui avalduse esitamisel veebilehe www.e-toimik.ee kaudu Riigikohtu PSK o 22.09.2014 22.09.2014
26 Riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 koostoimes lisaga 1 (1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles need nägid ette kohustuse tasuda tsiviilasjas hinnaga 350 000 krooni kuni 400 000 krooni hagiavalduselt riigilõivu 40 000 krooni Riigikohtu PSK o 15.09.2014 15.09.2014
27 Riigilõivuseaduse § 57 lg-te 2 ja 3 (1. juulist 2012 kuni 30. juunini 2014 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles abielu lahutamiseks hagiavalduse muul viisil esitamisel ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 132 lg-s 4 sätestatud mittevaralise nõudega hagiavalduse muul viisil esitamisel tuli tasuda riigilõivu suuremas määras kui avalduse elektroonilisel esitamisel veebilehe www.e-toimik.ee kaudu Riigikohtu PSK o 09.09.2014 09.09.2014
28 Riigilõivuseaduse § 57 lg 14 (alates 1. juulist 2012 kuni 27. märtsini 2014 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, mis sätestab kohustuse tasuda kohtumääruse peale määruskaebuse esitamisel riigilõivu suuremas määras kui määruskaebuse elektroonilisel esitamisel veebilehe www.e-toimik.ee kaudu Riigikohtu PSK o 09.09.2014 09.09.2014
29 Riigilõivuseaduse § 57 lõike 1 koostoimes lisaga 1 (1. jaanuarist 2011 kuni 30. juunini 2012 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 38 346 euro 98 sendi kuni 44 738 eurot 15 senti tuli hagiavalduselt tasuda riigilõivu 3834 eurot 69 senti Riigikohtu PSK o 09.09.2014 09.09.2014
30 Riigilõivuseaduse § 56 lg 1 koostoimes lisaga 1 (1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 800 000 krooni kuni 900 000 krooni tuli hagiavalduselt tasuda riigilõivu 70 000 krooni; riigilõivuseaduse § 57 lg 22 koostoimes lisaga 1 (1. jaanuarist 2011 kuni 30. juunini 2012 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 44 738 euro 15 sendi kuni 51 129 eurot 31 senti tuli apellatsioonkaebuselt tasuda riigilõivu 4154 eurot 25 senti Riigikohtu PSK o 09.09.2014 09.09.2014
31 Tunnistada põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks kohtute seaduse § 132.7 lõige 2 ja Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse § 3 punkti 2 alusel kohtute seaduse § 82 kehtetuks tunnistamine osas, milles need ei võimalda alates 1. juulist 2013 ümber arvutada seniseid kohtunike vanaduspensione lähtuvalt 1. juulil 2013 jõustunud Riigikohtu liikme, ringkonnakohtu kohtuniku ning maa- ja halduskohtuniku ametipalgast Riigikohtu ÜK m 05.08.2014 05.08.2014
32 Aktsiaselts Uvic määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtu 24.05.2013. a määrusele Aktsiaseltsi Uvic avalduses menetluskulude kindlaksmääramiseks Riigikohtu ÜK m 26.06.2014 26.06.2014
33 Kohtute seaduse § 132.7 lõike 2 ja Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse § 3 punkti 2 alusel kohtute seaduse § 82 kehtetuks tunnistamise osaline põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks tunnistamine Riigikohtu ÜK o 26.06.2014 26.06.2014
34 Riigilõivuseaduse § 57 lg 8 alates 1. juulist 2012 kehtivas redaktsioonis põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 10.06.2014 10.06.2014
35 Riigilõivuseaduse § 57 lg 5 alates 1. juulist 2012 kehtivas redaktsioonis põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 26.05.2014 26.05.2014
36 Riigilõivuseaduse § 57 lg 7 (alates 1. juulist 2012 kehtivas redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 19.05.2014 19.05.2014
37 Victor Kalyachkini kaebus Eesti Töötukassa 30. märtsi 2012. a ettekirjutuse nr 6-7.2/4 ja 3. mai 2012. a vaideotsuse nr 73 tühistamise nõudes Riigikohtu PSK o 22.04.2014 22.04.2014
38 Riigilõivuseaduse § 57 lõigete 1 ja 22 koostoimes lisaga 1 (1. jaanuarist 2011 kuni 30. juunini 2012 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 21.04.2014 21.04.2014
39 Riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lg 19 ning lisa 1 alates 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 10.04.2014 10.04.2014
40 Riigilõivuseaduse § 57 lg 14 (alates 1. juulist 2012 kehtivas redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 2 27.03.2014 27.03.2014
41 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse § 25¹ põhiseaduspärasuse kontroll Riigikohtu PSK o 20.03.2014 21.09.2014
42 Riigilõivuseaduse § 57 lg 4 alates 1. juulist 2012 kehtivas redaktsioonis põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 10.03.2014 10.03.2014
43 Riigilõivuseaduse § 56 lõigete 1 ja 19 ning lisa 1 (1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 168 18.02.2014 18.02.2014
44 Riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 ja lisa 1 (1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 35 10.02.2014 10.02.2014
45 Riigilõivuseaduse § 57 lõike 1 ja lisa 1 (1. jaanuarist 2011 kuni 30. juunini 2012 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 65 10.02.2014 10.02.2014
46 Riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 ja lisa 1 (1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 38 07.02.2014 07.02.2014
47 Kohtute seaduse § 125¹ lg 2 põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu ÜK o 29 04.02.2014 04.02.2014
48 Riigilõivuseaduse § 57 lõike 1 ja lisa 1 (1. jaanuarist 2011 kuni 30. juunini 2012 kehtinud redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll Riigikohtu PSK o 53 14.01.2014 14.01.2014
49 Õiguskantsleri taotlus tunnistada osaliselt põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. aasta määruse nr 171 Riigikohtu PSK o 27 16.12.2013 16.12.2013
50 Riigilõivuseaduse § 57 lõigete 1 ja 15 ning lisa 1 (alates 1. juulist 2012 kehtivas redaktsioonis) põhiseaduslikkuse kontroll seoses avalduse esitamise viisiga Riigikohtu PSK o 20 10.12.2013 10.12.2013

Otsingutingimused
AsutusegruppRiigikohus