Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

SEADUSTE LÜHENDID

Rea nr Pealkiri Lühend
1 2019. aasta riigieelarve seadus RES2019
2 Abieluvararegistri seadus AVRS
3 Abipolitseiniku seadus APolS
4 Advokatuuriseadus AdvS
5 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ATKEAS
6 Alkoholiseadus AS
7 Ametiühingute seadus AÜS
8 Arenguseire seadus ASeS
9 Arhiiviseadus ArhS
10 Asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS
11 Asjaõigusseadus AÕS
12 Asjaõigusseaduse rakendamise seadus AÕSRS
13 Atmosfääriõhu kaitse seadus AÕKS
14 Audiitortegevuse seadus AudS
15 Autoriõiguse seadus AutÕS
16 Autoveoseadus AutoVS
17 Avaliku teabe seadus AvTS
18 Avaliku teenistuse seadus ATS
19 Äriseadustik ÄS
20 Õiguskantsleri seadus ÕKS
21 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS
22 Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS
23 Üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS
24 Ühistranspordiseadus ÜTS
25 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus ÜVVKS
26 Ülikooliseadus ÜKS
27 Biotsiidiseadus BS
28 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus EUTS
29 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus EKTÄKS
30 Eesti Haigekassa seadus HKS
31 Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS
32 Eesti lipu seadus ELS
33 Eesti Panga seadus EPS
34 Eesti Rahvusraamatukogu seadus ERRS
35 Eesti Rahvusringhäälingu seadus ERHS
36 Eesti Teaduste Akadeemia seadus TAS
37 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS
38 Eesti Vabariigi haridusseadus HaS
39 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ORAS
40 Eesti Vabariigi põhiseadus PS
41 Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS
42 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS
43 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus OkupS
44 Ehitusseadustik EhS
45 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus EhSRS
46 Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS
47 Elamuseadus ES
48 Elektrituruseadus ELTS
49 Elektroonilise side seadus ESS
50 Eluruumide erastamise seadus EES
51 Energiamajanduse korralduse seadus EnKS
52 Erakonnaseadus EKS
53 Erakooliseadus EraKS
54 Erakorralise seisukorra seadus ErSS
55 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS
56 Erastamisseadus ErS
57 Etendusasutuse seadus EAS
58 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS
59 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ELMS
60 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ELÜPS
61 Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS
62 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus ELKTS
63 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SCEPS
64 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SEPS
65 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seadus EMHÜS
66 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadus ETKRS
67 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 "Kodanikualgatuse kohta" rakendamise seadus EKodAS
68 Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS
69 Finantsinspektsiooni seadus FIS
70 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus FELS
71 Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus GMMOKS
72 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus GMOVS
73 Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS
74 Halduskohtumenetluse seadustik HKMS
75 Halduskoostöö seadus HKTS
76 Haldusmenetluse seadus HMS
77 Haldusreformi seadus HRS
78 Hasartmängumaksu seadus HasMMS
79 Hasartmänguseadus HasMS
80 Hädaolukorra seadus HOS
81 Hoiu-laenuühistu seadus HLÜS
82 Hooneühistuseadus HÜS
83 Huvikooli seadus HuviKS
84 Infoühiskonna teenuse seadus InfoTS
85 Inimgeeniuuringute seadus IGUS
86 Investeerimisfondide seadus IFS
87 Isikuandmete kaitse seadus IKS
88 Isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS
89 Jahiseadus JahiS
90 Jäätmeseadus JäätS
91 Julgeolekuasutuste seadus JAS
92 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES
93 Kaitseliidu seadus KaLS
94 Kaitseväe korralduse seadus KKS
95 Kaitseväeteenistuse seadus KVTS
96 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus KVTRS
97 Kalandusturu korraldamise seadus KTKS
98 Kalapüügiseadus KPS
99 Kalmistuseadus KalmS
100 Karistusregistri seadus KarRS
101 Karistusseadustik KarS
102 Karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS
103 Kasuliku mudeli seadus KasMS
104 Kaubamärgiseadus KaMS
105 Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK
106 Kaubandusliku meresõidu seadus KMSS
107 Kaubandustegevuse seadus KaubTS
108 Kaugkütteseadus KKütS
109 Käibemaksuseadus KMS
110 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS
111 Küberturvalisuse seadus KüTS
112 Keeleseadus KeeleS
113 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus KBFIS
114 Kemikaaliseadus KemS
115 Keskkonnajärelevalve seadus KeJS
116 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS
117 Keskkonnaregistri seadus KeRS
118 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus KeÜS
119 Keskkonnaseire seadus KeSS
120 Keskkonnatasude seadus KeTS
121 Keskkonnavastutuse seadus KeVS
122 Kiirgusseadus KiS
123 Kindlustustegevuse seadus KindlTS
124 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus KAHOS
125 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS
126 Kinnistusraamatuseadus KRS
127 Kirikute ja koguduste seadus KiKoS
128 Kodakondsuse seadus KodS
129 Kogumispensionide seadus KoPS
130 Kohalike maksude seadus KoMS
131 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus KOFS
132 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS
133 Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus KOLS
134 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus KOKS
135 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus KOVVS
136 Kohanimeseadus KNS
137 Kohtuekspertiisiseadus KES
138 Kohtutäituri seadus KTS
139 Kohtute seadus KS
140 Kollektiivlepingu seadus KLS
141 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS
142 Kommertspandiseadus KomPS
143 Konkurentsiseadus KonkS
144 Konsulaarseadus KonS
145 Koolieelse lasteasutuse seadus KELS
146 Kooseluseadus KooS
147 Korrakaitseseadus KorS
148 Korruptsioonivastane seadus KVS
149 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus KrtS
150 Krediidiandjate ja -vahendajate seadus KAVS
151 Krediidiasutuste seadus KAS
152 Kriminaalhooldusseadus KrHS
153 Kriminaalmenetluse seadustik KrMS
154 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS
155 Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus KultVS
156 Kunstiteoste tellimise seadus KTTS
157 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS
158 Kutseõppeasutuse seadus KutÕS
159 Kutseseadus KutS
160 Laeva asjaõigusseadus LAÕS
161 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS
162 Lastekaitseseadus LaKS
163 Lõhkematerjaliseadus LMS
164 Lennundusseadus LennS
165 Lepitusseadus LepS
166 Liikluskindlustuse seadus LKindlS
167 Liiklusseadus LS
168 Looduskaitseseadus LKS
169 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus LKVetJS
170 Loomakaitseseadus LoKS
171 Loomatauditõrje seadus LTTS
172 Loovisikute ja loomeliitude seadus LLS
173 Maa hindamise seadus MHS
174 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS
175 Maagaasiseadus MGS
176 Maakatastriseadus MaaKatS
177 Maakorraldusseadus MaaKS
178 Maamaksuseadus MaaMS
179 Maaparandusseadus MaaParS
180 Maapõueseadus MaaPS
181 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS
182 Maareformi seadus MaaRS
183 Mahepõllumajanduse seadus MPõS
184 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus MsüS
185 Majandusvööndi seadus MVS
186 Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus MERAS
187 Maksualase teabevahetuse seadus MTVS
188 Maksukorralduse seadus MKS
189 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus MSVS
190 Mõõteseadus MõõteS
191 Meditsiiniseadme seadus MSS
192 Meediateenuste seadus MeeTS
193 Merealapiiride seadus MPS
194 Meresõiduohutuse seadus MSOS
195 Meretöö seadus MTööS
196 Metsaseadus MS
197 Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus MTKS
198 Mittetulundusühingute seadus MTÜS
199 Muinsuskaitseseadus MuKS
200 Muuseumiseadus MuuS
201 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus NETS
202 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus NPALS
203 Nimeseadus NS
204 Noorsootöö seadus NTS
205 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS
206 Notari tasu seadus NotTS
207 Notariaadiseadus NotS
208 Ohvriabi seadus OAS
209 Okupatsioonire˛iimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS
210 Pakendiaktsiisi seadus PakAS
211 Pakendiseadus PakS
212 Pandikirjaseadus PandiKS
213 Pankrotiseadus PankrS
214 Patendiseadus PatS
215 Patendivoliniku seadus PatVS
216 Päästeseadus PäästeS
217 Päästeteenistuse seadus PäästeTS
218 Pärimisseadus PärS
219 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS
220 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS
221 Põllumajandusloomade aretuse seadus PõLAS
222 Pühade ja tähtpäevade seadus PTS
223 Püsiasustusega väikesaarte seadus VSaarS
224 Perehüvitiste seadus PHS
225 Perekonnaseadus PKS
226 Perekonnaseisutoimingute seadus PKTS
227 Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadus STS 2004-2006
228 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus STS 2007-2013
229 Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus STS2014_2020
230 Planeerimisseadus PlanS
231 Politsei ja piirivalve seadus PPVS
232 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS
233 Postiseadus PostiS
234 Prokuratuuriseadus ProkS
235 Psühhiaatrilise abi seadus PsAS
236 Punase risti nimetuse ja embleemi seadus PRS
237 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS
238 Raamatupidamise seadus RPS
239 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus RahaPTS
240 Rahvahääletuse seadus RaHS
241 Rahvaraamatukogu seadus RaRS
242 Rahvastikuregistri seadus RRS
243 Rahvatervise seadus RTerS
244 Rahvusooperi seadus ROS
245 Rahvusvahelise eraõiguse seadus REÕS
246 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus RSanS
247 Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus RTsMS
248 Rakenduskõrgkooli seadus RakKKS
249 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus RKESS
250 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS
251 Raskeveokimaksu seadus RVMS
252 Raudteeseadus RdtS
253 Ravikindlustuse seadus RaKS
254 Ravimiseadus RavS
255 Reklaamiseadus RekS
256 Relvaseadus RelvS
257 Riigi õigusabi seadus RÕS
258 Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus RKPSS
259 Riigi Teataja seadus RTS
260 Riigieelarve seadus RES
261 Riigihangete seadus RHS
262 Riigikaitseliste sundkoormiste seadus RKSKS
263 Riigikaitseseadus RiKS
264 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus RKKTS
265 Riigikogu liikme staatuse seadus RKLS
266 Riigikogu valimise seadus RKVS
267 Riigikontrolli seadus RKS
268 Riigilõivuseadus RLS
269 Riigipiiri seadus RiPS
270 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus RSVS
271 Riigivapi seadus RVaS
272 Riigivaraseadus RVS
273 Riigivastutuse seadus RVastS
274 Riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS
275 Riikliku statistika seadus RStS
276 Ruumiandmete seadus RAS
277 Sadamaseadus SadS
278 Saneerimisseadus SanS
279 Säästva arengu seadus SäAS
280 Säilituseksemplari seadus SäES
281 Sõjahaudade kaitse seadus SHKS
282 Söödaseadus SöS
283 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus SKHS
284 Seadme ohutuse seadus SeOS
285 Seadus süümevande andmise korra kohta SVS
286 Sihtasutuste seadus SAS
287 Soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS
288 Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS
289 Sotsiaalhoolekande seadus SHS
290 Sotsiaalmaksuseadus SMS
291 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus SÜS
292 Spordiseadus SpS
293 Strateegilise kauba seadus StrKS
294 Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS
295 Tagatisfondi seadus TFS
296 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSKS
297 Taimekaitseseadus TaimKS
298 Tallinna Tehnikaülikooli seadus TTÜKS
299 Tarbijakaitseseadus TKS
300 Tartu Ülikooli seadus TÜKS
301 Täiskasvanute koolituse seadus TäKS
302 Täitemenetluse seadustik TMS
303 Tõestamisseadus TõS
304 Töölepingu seadus TLS
305 Tööstusdisaini kaitse seadus TDKS
306 Tööstusheite seadus THS
307 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS
308 Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus TÜÜKS
309 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS
310 Töötajate usaldusisiku seadus TUIS
311 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS
312 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus TTTS
313 Töötuskindlustuse seadus TKindlS
314 Töövaidluse lahendamise seadus TvLS
315 Töövõimetoetuse seadus TVTS
316 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS
317 Teenetemärkide seadus TeenMS
318 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS
319 Toiduseadus ToiduS
320 Tolliseadus TS
321 Toote nõuetele vastavuse seadus TNVS
322 Tsiviilkohtumenetluse seadustik TsMS
323 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS
324 Tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS
325 Tubakaseadus TubS
326 Tuleohutuse seadus TuOS
327 Tulumaksuseadus TuMS
328 Tulundusühistuseadus TÜS
329 Tunnistajakaitse seadus TuKS
330 Turismiseadus TurS
331 Turvaseadus TurvaS
332 Vabariigi Presidendi töökorra seadus VPTS
333 Vabariigi Presidendi valimise seadus VPVS
334 Vabariigi Valitsuse seadus VVS
335 Vangistusseadus VangS
336 Väärismetalltoodete seadus VMTS
337 Väärteomenetluse seadustik VTMS
338 Väärtpaberite registri pidamise seadus EVKS
339 Väärtpaberituru seadus VPTS
340 Väetiseseadus VäetS
341 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS
342 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus VRKS
343 Välismaalaste seadus VMS
344 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS
345 Välissuhtlemisseadus VäSS
346 Välisteenistuse seadus VäTS
347 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus VSS
348 Väljateenitud aastate pensionide seadus VAPS
349 Võlaõigusseadus VÕS
350 Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus VÕSRS
351 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus VÕVS
352 Võrdse kohtlemise seadus VõrdKS
353 Vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS
354 Vedelkütuse seadus VKS
355 Vedelkütusevaru seadus VKVS
356 Veeseadus VeeS
357 Vereseadus VereS
358 Veterinaarkorralduse seadus VetKS