Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Tasuta otsing  Sirvimine vastuvõtjate kaupa  Täna jõustunud aktid  Seaduste lühendid  Tõlgitud aktide nimekiri 

SEADUSTE LÜHENDID

Rea nr Pealkiri Lühend
1 2019. aasta riigieelarve seadus RES2019
2 Abieluvararegistri seadus AVRS
3 Abipolitseiniku seadus APolS
4 Advokatuuriseadus AdvS
5 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ATKEAS
6 Alkoholiseadus AS
7 Ametiühingute seadus AÜS
8 Arenguseire seadus ASeS
9 Arhiiviseadus ArhS
10 Asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS
11 Asjaõigusseadus AÕS
12 Asjaõigusseaduse rakendamise seadus AÕSRS
13 Atmosfääriõhu kaitse seadus AÕKS
14 Audiitortegevuse seadus AudS
15 Autoriõiguse seadus AutÕS
16 Autoveoseadus AutoVS
17 Avaliku teabe seadus AvTS
18 Avaliku teenistuse seadus ATS
19 Äriseadustik ÄS
20 Õiguskantsleri seadus ÕKS
21 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS
22 Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS
23 Üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS
24 Ühistranspordiseadus ÜTS
25 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus ÜVVKS
26 Üleliigse laovaru tasu seadus ÜLTS
27 Ülikooliseadus ÜKS
28 Biotsiidiseadus BS
29 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus EUTS
30 Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus EKTÄKS
31 Eesti Haigekassa seadus HKS
32 Eesti Kultuurkapitali seadus KultKS
33 Eesti lipu seadus ELS
34 Eesti Panga seadus EPS
35 Eesti Rahvusraamatukogu seadus ERRS
36 Eesti Rahvusringhäälingu seadus ERHS
37 Eesti Teaduste Akadeemia seadus TAS
38 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS
39 Eesti Vabariigi haridusseadus HaS
40 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ORAS
41 Eesti Vabariigi põhiseadus PS
42 Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS
43 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS
44 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus OkupS
45 Ehitusseadustik EhS
46 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus EhSRS
47 Ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS
48 Elamuseadus ES
49 Elektrituruseadus ELTS
50 Elektroonilise side seadus ESS
51 Eluruumide erastamise seadus EES
52 Energiamajanduse korralduse seadus EnKS
53 Erakonnaseadus EKS
54 Erakooliseadus EraKS
55 Erakorralise seisukorra seadus ErSS
56 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS
57 Erastamisseadus ErS
58 Etendusasutuse seadus EAS
59 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS
60 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus ELMS
61 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ELÜPS
62 Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS
63 Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus ELKTS
64 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SCEPS
65 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SEPS
66 Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seadus EMHÜS
67 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadus ETKRS
68 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 "Kodanikualgatuse kohta" rakendamise seadus EKodAS
69 Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS
70 Finantsinspektsiooni seadus FIS
71 Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus FELS
72 Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus GMMOKS
73 Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus GMOVS
74 Geograafilise tähise kaitse seadus GTKS
75 Halduskohtumenetluse seadustik HKMS
76 Halduskoostöö seadus HKTS
77 Haldusmenetluse seadus HMS
78 Haldusreformi seadus HRS
79 Hasartmängumaksu seadus HasMMS
80 Hasartmänguseadus HasMS
81 Hädaolukorra seadus HOS
82 Hoiu-laenuühistu seadus HLÜS
83 Hooneühistuseadus HÜS
84 Huvikooli seadus HuviKS
85 Infoühiskonna teenuse seadus InfoTS
86 Inimgeeniuuringute seadus IGUS
87 Investeerimisfondide seadus IFS
88 Isikuandmete kaitse seadus IKS
89 Isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS
90 Jahiseadus JahiS
91 Jäätmeseadus JäätS
92 Julgeolekuasutuste seadus JAS
93 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES
94 Kaitseliidu seadus KaLS
95 Kaitseväe korralduse seadus KKS
96 Kaitseväeteenistuse seadus KVTS
97 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus KVTRS
98 Kalandusturu korraldamise seadus KTKS
99 Kalapüügiseadus KPS
100 Kalmistuseadus KalmS
101 Karistusregistri seadus KarRS
102 Karistusseadustik KarS
103 Karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS
104 Kasuliku mudeli seadus KasMS
105 Kaubamärgiseadus KaMS
106 Kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK
107 Kaubandusliku meresõidu seadus KMSS
108 Kaubandustegevuse seadus KaubTS
109 Kaugkütteseadus KKütS
110 Käibemaksuseadus KMS
111 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS
112 Küberturvalisuse seadus KüTS
113 Keeleseadus KeeleS
114 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus KBFIS
115 Kemikaaliseadus KemS
116 Keskkonnajärelevalve seadus KeJS
117 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS
118 Keskkonnaregistri seadus KeRS
119 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus KeÜS
120 Keskkonnaseire seadus KeSS
121 Keskkonnatasude seadus KeTS
122 Keskkonnavastutuse seadus KeVS
123 Kiirgusseadus KiS
124 Kindlustustegevuse seadus KindlTS
125 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus KAHOS
126 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS
127 Kinnistusraamatuseadus KRS
128 Kirikute ja koguduste seadus KiKoS
129 Kodakondsuse seadus KodS
130 Kogumispensionide seadus KoPS
131 Kohalike maksude seadus KoMS
132 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus KOFS
133 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS
134 Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus KOLS
135 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus KOKS
136 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus KOVVS
137 Kohanimeseadus KNS
138 Kohtuekspertiisiseadus KES
139 Kohtutäituri seadus KTS
140 Kohtute seadus KS
141 Kollektiivlepingu seadus KLS
142 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS
143 Kommertspandiseadus KomPS
144 Konkurentsiseadus KonkS
145 Konsulaarseadus KonS
146 Koolieelse lasteasutuse seadus KELS
147 Kooseluseadus KooS
148 Korrakaitseseadus KorS
149 Korruptsioonivastane seadus KVS
150 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus KrtS
151 Krediidiandjate ja -vahendajate seadus KAVS
152 Krediidiasutuste seadus KAS
153 Kriminaalhooldusseadus KrHS
154 Kriminaalmenetluse seadustik KrMS
155 Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS
156 Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus KultVS
157 Kunstiteoste tellimise seadus KTTS
158 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS
159 Kutseõppeasutuse seadus KutÕS
160 Kutseseadus KutS
161 Laeva asjaõigusseadus LAÕS
162 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS
163 Lastekaitseseadus LaKS
164 Lõhkematerjaliseadus LMS
165 Lennundusseadus LennS
166 Lepitusseadus LepS
167 Liikluskindlustuse seadus LKindlS
168 Liiklusseadus LS
169 Looduskaitseseadus LKS
170 Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus LKVetJS
171 Loomakaitseseadus LoKS
172 Loomatauditõrje seadus LTTS
173 Loovisikute ja loomeliitude seadus LLS
174 Maa hindamise seadus MHS
175 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS
176 Maagaasiseadus MGS
177 Maakatastriseadus MaaKatS
178 Maakorraldusseadus MaaKS
179 Maamaksuseadus MaaMS
180 Maaparandusseadus MaaParS
181 Maapõueseadus MaaPS
182 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS
183 Maareformi seadus MaaRS
184 Mahepõllumajanduse seadus MPõS
185 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus MsüS
186 Majandusvööndi seadus MVS
187 Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus MERAS
188 Maksualase teabevahetuse seadus MTVS
189 Maksukorralduse seadus MKS
190 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus MSVS
191 Mõõteseadus MõõteS
192 Meditsiiniseadme seadus MSS
193 Meediateenuste seadus MeeTS
194 Merealapiiride seadus MPS
195 Meresõiduohutuse seadus MSOS
196 Meretöö seadus MTööS
197 Metsaseadus MS
198 Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus MTKS
199 Mittetulundusühingute seadus MTÜS
200 Muinsuskaitseseadus MuKS
201 Muuseumiseadus MuuS
202 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus NETS
203 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus NPALS
204 Nimeseadus NS
205 Noorsootöö seadus NTS
206 Notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS
207 Notari tasu seadus NotTS
208 Notariaadiseadus NotS
209 Ohvriabi seadus OAS
210 Okupatsioonire˛iimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS
211 Pakendiaktsiisi seadus PakAS
212 Pakendiseadus PakS
213 Pankrotiseadus PankrS
214 Patendiseadus PatS
215 Patendivoliniku seadus PatVS
216 Päästeseadus PäästeS
217 Päästeteenistuse seadus PäästeTS
218 Pärimisseadus PärS
219 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS
220 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS
221 Põllumajandusloomade aretuse seadus PõLAS
222 Pühade ja tähtpäevade seadus PTS
223 Püsiasustusega väikesaarte seadus VSaarS
224 Perehüvitiste seadus PHS
225 Perekonnaseadus PKS
226 Perekonnaseisutoimingute seadus PKTS
227 Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadus STS 2004-2006
228 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus STS 2007-2013
229 Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus STS2014_2020
230 Planeerimisseadus PlanS
231 Politsei ja piirivalve seadus PPVS
232 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS
233 Postiseadus PostiS
234 Prokuratuuriseadus ProkS
235 Psühhiaatrilise abi seadus PsAS
236 Punase risti nimetuse ja embleemi seadus PRS
237 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS
238 Raamatupidamise seadus RPS
239 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus RahaPTS
240 Rahvahääletuse seadus RaHS
241 Rahvaraamatukogu seadus RaRS
242 Rahvastikuregistri seadus RRS
243 Rahvatervise seadus RTerS
244 Rahvusooperi seadus ROS
245 Rahvusvahelise eraõiguse seadus REÕS
246 Rahvusvahelise sanktsiooni seadus RSanS
247 Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seadus RTsMS
248 Rakenduskõrgkooli seadus RakKKS
249 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus RKESS
250 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS
251 Raskeveokimaksu seadus RVMS
252 Raudteeseadus RdtS
253 Ravikindlustuse seadus RaKS
254 Ravimiseadus RavS
255 Reklaamiseadus RekS
256 Relvaseadus RelvS
257 Riigi õigusabi seadus RÕS
258 Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus RKPSS
259 Riigi Teataja seadus RTS
260 Riigieelarve seadus RES
261 Riigihangete seadus RHS
262 Riigikaitseliste sundkoormiste seadus RKSKS
263 Riigikaitseseadus RiKS
264 Riigikogu kodu- ja töökorra seadus RKKTS
265 Riigikogu liikme staatuse seadus RKLS
266 Riigikogu valimise seadus RKVS
267 Riigikontrolli seadus RKS
268 Riigilõivuseadus RLS
269 Riigipiiri seadus RiPS
270 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus RSVS
271 Riigivapi seadus RVaS
272 Riigivaraseadus RVS
273 Riigivastutuse seadus RVastS
274 Riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS
275 Riikliku statistika seadus RStS
276 Ruumiandmete seadus RAS
277 Sadamaseadus SadS
278 Saneerimisseadus SanS
279 Säästva arengu seadus SäAS
280 Säilituseksemplari seadus SäES
281 Sõjahaudade kaitse seadus SHKS
282 Söödaseadus SöS
283 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus SKHS
284 Seadme ohutuse seadus SeOS
285 Seadus süümevande andmise korra kohta SVS
286 Sihtasutuste seadus SAS
287 Soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS
288 Soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS
289 Sotsiaalhoolekande seadus SHS
290 Sotsiaalmaksuseadus SMS
291 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus SÜS
292 Spordiseadus SpS
293 Strateegilise kauba seadus StrKS
294 Surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS
295 Tagatisfondi seadus TFS
296 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSKS
297 Taimekaitseseadus TaimKS
298 Tallinna Tehnikaülikooli seadus TTÜKS
299 Tarbijakaitseseadus TKS
300 Tartu Ülikooli seadus TÜKS
301 Täiskasvanute koolituse seadus TäKS
302 Täitemenetluse seadustik TMS
303 Tõestamisseadus TõS
304 Töölepingu seadus TLS
305 Tööstusdisaini kaitse seadus TDKS
306 Tööstusheite seadus THS
307 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS
308 Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus TÜÜKS
309 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS
310 Töötajate usaldusisiku seadus TUIS
311 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS
312 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus TTTS
313 Töötuskindlustuse seadus TKindlS
314 Töövaidluse lahendamise seadus TvLS
315 Töövõimetoetuse seadus TVTS
316 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS
317 Teenetemärkide seadus TeenMS
318 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS
319 Toiduseadus ToiduS
320 Tolliseadus TS
321 Toote nõuetele vastavuse seadus TNVS
322 Tsiviilkohtumenetluse seadustik TsMS
323 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS
324 Tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS
325 Tubakaseadus TubS
326 Tuleohutuse seadus TuOS
327 Tulumaksuseadus TuMS
328 Tulundusühistuseadus TÜS
329 Tunnistajakaitse seadus TuKS
330 Turismiseadus TurS
331 Turvaseadus TurvaS
332 Vabariigi Presidendi töökorra seadus VPTS
333 Vabariigi Presidendi valimise seadus VPVS
334 Vabariigi Valitsuse seadus VVS
335 Vangistusseadus VangS
336 Väärismetalltoodete seadus VMTS
337 Väärteomenetluse seadustik VTMS
338 Väärtpaberite registri pidamise seadus EVKS
339 Väärtpaberituru seadus VPTS
340 Väetiseseadus VäetS
341 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS
342 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus VRKS
343 Välismaalaste seadus VMS
344 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS
345 Välissuhtlemisseadus VäSS
346 Välisteenistuse seadus VäTS
347 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus VSS
348 Väljateenitud aastate pensionide seadus VAPS
349 Võlaõigusseadus VÕS
350 Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus VÕSRS
351 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus VÕVS
352 Võrdse kohtlemise seadus VõrdKS
353 Vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS
354 Vedelkütuse seadus VKS
355 Vedelkütusevaru seadus VKVS
356 Veeseadus VeeS
357 Vereseadus VereS
358 Veterinaarkorralduse seadus VetKS