Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

OSTA RAAMAT

Halduskohtumenetluse seadustik vene keeles

 

 Halduskohtumenetluse seadustikus sätestatakse halduskohtu pädevus ning halduskohtusse pöördumise ja halduskohtumenetluse kord niivõrd, kuivõrd see ei ole reguleeritud teiste seaduste ning otsekohaldatavate välislepingute ja Euroopa Liidu õiguse normidega. Halduskohtumenetluse ülesanne on eelkõige isikute õiguste kaitse õigusvastase tegevuse eest täidesaatva võimu teostamisel.

Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2014
Formaat: Spiraalköide, 264 lk
Ilmumisaasta: 2014
Kirjastus ESTLEX OÜ
ISBN: 978-9949-9279-8-2
Hind 7.00 EUR
Kättetoimetamine kokkuleppel.

 Jahiseadus vene keeles

Jahiseadus sätestab jahipiirkonna moodustamise ja kasutamise, jahiulukite seire, küttimismahu ja -struktuuri ning muud jahipidamise alused, määrab kindlaks jahipidamisõigust tõendavad dokumendid, sätestab jahiulukite tekitatud kahju hüvitamise ning riikliku järelevalve ja vastutuse.

Brošüür sisaldab ka jahieeskirja ning Keskkonnaministri määrusi, millega kehtestatakse jahipidamise korraldamise alused, jahipidamisõiguse tasu suurus ja jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise kord.

Keskkonnaministri 28.05.13 määrus nr 29 Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda

määrus nr 30 Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord

määrus nr 31 Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord

Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.03.2016
Formaat: Spiraalköide, 93 lk
Ilmumisaasta: 2018
Kirjastus ESTLEX OÜ
ISBN: 978-9949-9531-41
Hind 12.00 EUR
Kättetoimetamine kokkuleppel

 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus vene keeles

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ülesanne on sätestada majandustegevuse vabaduse kasutamise üldised tingimused ja kord, sealhulgas reguleerida majandustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist, registri pidamist, riiklikku järelevalvet ja vastutust. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadust kohaldatakse igale ettevõtjale ning tema majandustegevusele kõigil tegevusaladel, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2014
Formaat: Spiraalköide, 55 lk
Ilmumisaasta: 2013
Kirjastus ESTLEX OÜ
ISBN: 978-9949-9277-6-8
Uus hind 3.00 EUR
Kättetoimetamine kokkuleppel 

Välismaalaste seadus vene keeles

Välismaalaste seadus reguleerib välismaalaste Eestisse saabumise, Eestis ajutise viibimise, elamise ja töötamise aluseid ning vastutust välismaalaste seaduses sätestatud kohustuste rikkumise eest.

Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 12.07.2012
Formaat: Spiraal köide, 287 lk
Ilmumisaasta: 2012
Kirjastus ESTLEX OÜ
ISBN-10: 9789949927951
Uus hind 3.00 EUR
Kättetoimetamine kokkuleppel 

Kalapüügiseadus vene keeles

Käesolev seadus on suunatud kala- ja veetaimevarude jätkusuutliku kasutamise tagamisele lähtuvalt kohuseteadliku kalanduse põhimõtetest.
Brošüür sisaldab Kalapüügieeskirja (seisuga 01.01.2017) koos Kalapüügiseadusega (seisuga 01.07.2016) Kalapüügiseadusega (seisuga 01.07.2016)

Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2016.
Formaat: Spiraal köide
Ilmumisaasta: 2017
Krjastus: ESTLEX OÜ
Uus hind: 13 EUR
kättetoimetamine kokkuleppel

Venekeelsed e-raamatud

Digikogu lehelt on võimalik osta venekeelseid seadusi e-raamatuna.
Hetkel on võimalik soetada järgmiseid e-raamatuid:
- elatisabi seadus,
- perekonnaseadus,
- vanemahüvitise seadus,
- pärimisseadus,
- riiklike peretoetuste seadus.