Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Kasutustingimused

1.      Mõisted

1.1.     Pakkuja - ESTLEX OÜ, Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn.

1.2.     ESTLEX - Pakkuja registreeritud kaubamärk.

1.3.     Andmebaas - Pakkuja poolt internetiaadressil estlex.com pakutav ESTLEX õigusaktide andmebaas.

1.4.     Klient - lepingu alusel Andmebaasi kasutusõiguse saanud äriühing, mittetulundusühing, asutus või tarbija.

1.5.     Kasutaja - Kliendi töötaja, kes on kasutusloa lepingu alusel saanud registreerimise käigus juurdepääsuõiguse (kasutajanime ja salasõna) andmebaasile.

1.6.   Kasutusperiood - periood, mille vältel kasutusluba kehtib.

1.7.   Üheaegsete kasutajate arv - Kliendi samaaegsete sessioonide lubatud arv paketi piires. Üldjuhul tähendab see seda, mitu sama Kliendi Kasutajat pääsevad samaaegselt andmebaasi kasutama. Registreeritud Kasutajaid võib Kliendil olla rohkem.

1.8.   Pakett - jaotises 6 kirjeldatud kogum andmeid koos kasutusvõimalustega.

1.9.   Konsultatsioon - telefonitsi või elektronposti teel antav kasutajaabi andmebaasis päringute teostamise võimaluste ja andmebaasi andmekoosseisu kohta. Konsultatsioon ei sisalda juriidilist nõustamist.

1.10.     ESTLEXi õigusinfosüsteem - ESTLEXi õigusaktide andmebaas koos teenuste osutamiseks vajaliku tarkvaraga.

 

2.      Kasutaja õigused ja kohustused

2.1.     Kasutajal on õigus andmebaasi kasutada kasutusloa kehtivusaja jooksul ööpäevaringselt ja õigus saada konsultatsioone andmebaasi kasutamise osas.

2.2.     Kasutaja peab tegema kõik mõistlikult võimaliku, et vältida andmebaasi juurdepääsuks vajaliku kasutajanime ja parooli sattumist kolmandate isikute valdusesse.

2.3.     Kasutajal on keelatud kasutada andmebaasi viisil, mis erineb tavapärasest kasutamisest, ning kirjastada või muul viisil avalikustada andmebaasist tehtud väljavõtteid ilma Pakkujalt Kliendile antud kirjaliku loata.

2.4.     Kliendi kasutajate nimekirja haldab Kliendi kontaktisik.

2.5.     Kliendil on õigus saadetavate e-uudiste saamisest loobuda e-uudises sisalduva lingi abil.

 

3.      Pakkuja õigused ja kohustused

3.1.     Pakkujale kuuluvad Õigusinfosüsteemi osas kõik autoriõigused vastavalt kehtivale seadusandlusele.

3.2.     Pakkuja tagab andmebaasi kättesaadavuse ööpäevaringselt, va andmebaasi hooldustöödeks ettenähtud aeg.

3.3.     Pakkuja uuendab andmeid õigusinfosüsteemis jooksvalt.

3.4.     Pakkujal on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendi kontaktisikule ette üks kuu ning informeerides Kasutajaid muudatuse toimumisest sisselogimise käigus.

3.5.     Pakkuja tagab talle kasutajate registreerimisel teatavaks saanud isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

3.6.     Paketi juurde kuuluva e-uudise saadab Pakkuja Kliendi kontaktisikule.

 

4.      Tähtajad

4.1.     Konsultatsioone annab Pakkuja kontaktisik telefoni teel tööpäeviti kell 9:00 kuni 17:00. Elektronposti teel vastamine toimub samadel ajavahemikel ühe tööpäeva jooksul.

4.2.     Ettenägematute tõrgete kõrvaldamine toimub tööpäeviti kell 8:15 kuni 17:00.

 

5.      Registreerimise kord

5.1.     Pakkuja kontaktisik registreerib Kliendi kontaktisiku. Kliendi kontaktisik registreerib Kliendi kasutajad ja sulgeb vajadusel kasutajakontod.

5.2.     Kasutajate registreerimine võib toimuda ka Pakkuja kontaktisiku kaudu. Sel juhul esitab Kliendi kontaktisik Pakkuja kontaktisikule kirjalikult (kirja, elektronposti või faksi teel) kasutajate ees- ja perekonnanimed, telefoninumbrid ja elektronposti aadressid. Pakkuja registreerib Kasutajad ja teatab Kasutajatele elektronposti kaudu kasutajanime ja parooli põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.

 

6.      Pakettide kirjeldus

6.1.     Spetsialistile

6.1.1.  Pakett sisaldab:

6.1.1.1. riigi- ja omavalitsusasutuste Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide kehtival kujul terviktekste alates 16.11.1988. Kehtetuks tunnistatud aktid on viimati kehtinud sõnastuses;

6.1.1.2. õigusaktide varasemaid terviktekste, mis on koostatud alates 1998. aastast vastuvõetud õigusaktidele; alates 1996. aastast vastuvõetud rahandusministri määrustele; alates 1995. aastast vastuvõetud valitsuse määrustele ja kõigile andmebaasis sisalduvatele seadustele ja seadustikele;

6.1.1.3. Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;

6.1.1.4. välislepingute andmebaasi, mis sisaldab Riigi Teataja II osas avaldatud riikidevahelisi lepinguid ja konventsioone;

6.1.1.5. erinevate spetsialistide poolt kirjutatud kommentaare.

6.1.2.  Õigusaktid on varustatud avaldamismärkega ja aktidevaheliste seostega.

6.1.3.  Punktis 6.1.1.1 nimetatud õigusaktidele on lisatud lingid õigusaktiga  seonduvatele Riigi Teatajas avaldatud Riigikohtu lahenditele alates 2000. aastast ja õigusaktis viidatud EL õigusaktidele Eur-LEX andmebaasis.

6.1.4.  Õigusakte saab otsida pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri, avaldamisandmete, kehtimiskuupäeva, normatiivsuse, kehtivusmärke, õigusharu, akti jõustumise ja kehtetuks tunnistamise kuupäevade ning redaktsiooni jõustumise ja kehtetuks tunnistamise kuupäevade järgi. Seadusi ja seadustikke saab otsida ka lühendi järgi.

6.1.5.  Õigusakte saab sirvida vastuvõtjate ja liikide lõikes, avaldamisaasta, Riigi Teataja osa ja ande numbri lõikes ning õigusharude järgi.

6.1.6.  Välislepinguid on võimalik otsida pealkirja, teksti, sõlmimise kuupäeva, Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kuupäeva, Eesti Vabariigi suhtes siduvuse lõppemise kuupäeva, lepingu tüübi, osapoole, depositaari ja avaldamisandmete järgi.

6.1.7.  Õigusaktid on varustatud abistava päringulingiga vastava õigusakti leidmiseks elektroonilises Riigi Teatajas.

6.1.8.  Õigusaktide juures on võimalik vaadata selle varasemaid terviktekste.

6.1.9.  Selliste seaduste ja seadustike ning Vabariigi Valitsuse normatiivsete määruste puhul, mille paragrahvid omavad eraldiseisvat pealkirja, on võimalik vaadata paragrahvide nimekirja, liikuda terviktekstide vahel mööda kindlat paragrahvi ning näha värvilisel taustal kuvatavana eelmise terviktekstiga võrreldes lisandunud ja muutunud tekstiosi.

6.1.10. Õigusaktid on valikuliselt varustatud lingiga õigusakti tõlkele riigiasutuse koduleheküljel. Viidatud tõlgetele me terviktekste ei koosta. Veendumaks viimase muudatuse olemasolus muukeelses tekstis on soovitav enne tõlke kasutamist võrrelda teksti (redaktsiooninurka) vastava eestikeelse õigusakti terviktekstiga (redaktsiooninurgaga).

6.1.11. Paketis on Kasutajal võimalik hallata nimekirja sagedamini vaja minevatest õigusaktidest (lemmikuid) koos omapoolsete kommentaaridega, kasutada nimekirja 20st viimati vaadatud õigusaktist, vaadata nimekirja viimati teostatud otsingutest ja neid uuesti käivitada.

 

6.2.     Spetsialistile koos tõlgetega vene keelde

6.2.1.  Pakett sisaldab:

6.2.1.1. paketti „Spetsialistile";

6.2.1.2. olulisemate seaduste, seadustike ning valikuliselt Vabariigi Valitsuse ja ministrite määruste mitteametlikke tõlkeid.

6.2.1.3.  Venekeelset e-uudist. E-uudis sisaldab nimekirja eelmise kuu jooksul lisandunud ja muudetud tõlgetest koos linkidega aktitekstidele. E-uudis saadetakse iga kuu hiljemalt 5. tööpäeval.

6.2.2.  Õigusakti muutmisel muudatused tõlgitakse ja viiakse venekeelsesse teksti sisse, st koostatakse tõlgitud terviktekst. Info tõlkijate ja teksti viidud muudatuste kohta on märgitud õigusakti alguses olevas redaktsiooninurgas.

6.2.3.  Õigusaktide venekeelseid tõlkeid on võimalik otsida venekeelsel otsivormil pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri järgi.

6.2.4.  Õigusaktide venekeelseid tõlkeid saab sirvida vastuvõtjate ja liikide ning õigusharude lõikes.

6.2.5.  Venekeelsete tõlgete ja eestikeelsete õigusaktide vahel on võimalik liikuda loodud linkide abil.

 

6.3.     Eesti õigusaktid vene keeles

6.3.1.  Pakett sisaldab:

6.3.1.1. olulisemate seaduste, seadustike ning valikuliselt Vabariigi Valitsuse ja ministrite määruste mitteametlikke tõlkeid.

6.3.1.2.  Riigi Teatajas avaldatud riiklike õigusaktide kehtival kujul eestikeelseid terviktekste alates 16.11.1988. Kehtetuks tunnistatud aktid on viimati kehtinud sõnastuses;

6.3.1.3.  Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;

6.3.1.4.  Venekeelset e-uudist. E-uudis sisaldab nimekirja eelmise kuu jooksul lisandunud ja muudetud tõlgetest koos linkidega aktitekstidele. E-uudis saadetakse iga kuu hiljemalt 5. tööpäeval.

6.3.2.  Õigusakti muutmisel muudatused tõlgitakse ja viiakse venekeelsesse teksti sisse, st koostatakse tõlgitud terviktekst. Info tõlkijate ja teksti viidud muudatuste kohta on märgitud õigusakti alguses olevas redaktsiooninurgas.

6.3.3.  Õigusaktide venekeelseid tõlkeid on võimalik otsida venekeelsel otsivormil pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri järgi.

6.3.4.  Õigusaktide venekeelseid tõlkeid saab sirvida vastuvõtjate ja liikide ning õigusharude lõikes.

6.3.5.  Venekeelsete tõlgete ja eestikeelsete õigusaktide vahel on võimalik liikuda loodud linkide abil.

6.3.6.  Eestikeelseid õigusakte on võimalik otsida eestikeelsel otsivormil pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri ning  avaldamisandmete järgi.

6.3.7.  Eestikeelseid õigusakte saab sirvida vastuvõtjate ja liikide lõikes, avaldamisaasta, Riigi Teataja osa ja ande numbri lõikes.

6.3.8.  Eestikeelsed õigusaktid on varustatud aktidevaheliste seostega ja abistava päringulingiga vastava õigusakti leidmiseks elektroonilises Riigi Teatajas.

 

6.4.     Kogumik ESTLEX Raamatupidamine

6.4.1.  Kogumik sisaldab:

6.4.1.1. riigi- ja omavalitsusasutuste kehtivate, alates 16.11.1988 vastu võetud ning Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide kehtival kujul terviktekste ja nendega seonduvaid õigusakte raamatupidamise, töölepingu- ja maksuõiguse valdkonnast;

6.4.1.2. Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;

6.4.1.3. kord kuus saadetavat e-uudist; mis isaldab loetelu kogumikku kuuluvatest jõustunud, lisandunud, muutunud ja kehtivuse kaotanud õigusaktidest ning on varustatud linkidega õigusaktide tekstide vaatamiseks. E-uudis saadetakse iga kuu hiljemalt 5. tööpäeval.

6.4.1.4. valikuliselt spetsialistide poolt kirjutatud kommentaare.

 

6.5.     Kogumik ESTLEX Keskkonnaõigus

6.5.1.  Kogumik sisaldab:

6.5.1.1. riigi- ja omavalitsusasutuste kehtivate, alates 16.11.1988 vastu võetud ning Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide kehtival kujul terviktekste ja nendega seonduvaid õigusakte keskkonnaõiguse valdkonna kohta. Valikuliselt on õigusakte ehituse, majanduse ja põllumajanduse valdkonnast;

6.5.1.2. Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;

6.5.1.3. kord kuus saadetavat e-uudist; mis isaldab loetelu kogumikku kuuluvatest jõustunud, lisandunud, muutunud ja kehtivuse kaotanud õigusaktidest ning on varustatud linkidega õigusaktide tekstide vaatamiseks. E-uudis saadetakse iga kuu hiljemalt 5. tööpäeval.

6.5.1.4. valikuliselt spetsialistide poolt kirjutatud kommentaare.

 

6.6.     Kogumik ESTLEX Personalitöö

6.6.1.  Kogumik sisaldab:

6.6.1.1. riigi- ja omavalitsusasutuste kehtivate, alates 16.11.1988 vastu võetud ning Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide kehtival kujul terviktekste ja nendega seonduvaid õigusakte tööõiguse valdkonna kohta;

6.6.1.2. Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;

6.6.1.3. kord kuus saadetavat e-uudist; mis isaldab loetelu kogumikku kuuluvatest jõustunud, lisandunud, muutunud ja kehtivuse kaotanud õigusaktidest ning on varustatud linkidega õigusaktide tekstide vaatamiseks. E-uudis saadetakse iga kuu hiljemalt 5. tööpäeval.

6.6.2.  Kogumik Personalitöö ei sisalda täiendavaid temaatilisi kommentaare.

 

6.7.     Kogumike funktsionaalsus

6.7.1.  Õigusakte saab otsida pealkirjas või tekstis sisalduva sõna või sõnaosa, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise aja ja numbri järgi.

6.7.2.  Õigusakte saab sirvida õigusharude (temaatiliste valdkondade) lõikes.

6.7.3.  Õigusaktide juures saab vaadata seonduvaid õigusakte avaldamismärkega seotud hüperlinkide või aktidevaheliste seoste kaudu.

6.7.4.  Õigusaktid on varustatud abistava päringulingiga vastava õigusakti leidmiseks elektroonilises Riigi Teatajas.

6.7.5.  Selliste seaduste ja seadustike ning Vabariigi Valitsuse normatiivsete määruste puhul, mille paragrahvid omavad eraldiseisvat pealkirja, on võimalik vaadata paragrahvide nimekirja ning näha värvilisel taustal kuvatavana eelmise terviktekstiga võrreldes lisandunud ja muutunud tekstiosi.

6.7.6.  Õigusakti juures on võimalik vaadata selle kohta kirjutatud kommentaare (kui sellised esinevad).

6.7.7.  Õigusaktidele on lisatud lingid õigusaktis viidatud EL õigusaktidele Eur-LEX andmebaasis.

6.7.8. Kogumikus on Kasutajal võimalik hallata nimekirja sagedamini vaja minevatest õigusaktidest (lemmikuid) koos omapoolsete kommentaaridega, kasutada nimekirja 20st viimati vaadatud õigusaktist, vaadata nimekirja viimati teostatud otsingutest ja neid uuesti käivitada.

6.7.9.  Kogumiku vasakus menüüs on kogumikuväliste teenuste lingid.

 

6.8.     Iganädalane ülevaade

6.8.1.  Pakett sisaldab:

6.8.1.1.  Riigi Teatajas avaldatud riiklike õigusaktide kehtival kujul eestikeelseid terviktekste alates 16.11.1988. Kehtetuks tunnistatud aktid on viimati kehtinud sõnastuses;

6.8.1.2.  Euroopa Liidu Teatajas alates 2004. a avaldatud üldisemat huvi pakkuvaid ja avaldamiseks kohustuslikke Euroopa Liidu õigusakte;

6.8.1.3.  E-uudist, mis sisaldab nimekirja eelneva 7 päeva jooksul avaldatud, muudetud, jõustunud ja kehtetuks tunnistatud seadustest ja seadustikest ning valitsuse ja ministrite määrustest. E-uudis saadetakse teisipäeviti. E-uudis sisaldab aktide nimekirju eelmainitud lõigetes. Akti pealkirjal klõpsamine avab akti teksti.

6.8.2.  Õigusaktid on varustatud aktidevaheliste seostega, abistava päringulingiga vastava õigusakti leidmiseks elektroonilises Riigi Teatajas ja linkidega aktis viidatud EL õigusaktidele Eur-LEXis.

6.8.3.  Õigusakte on võimalik väljaspool e-uudist otsida pealkirja, teksti, vastuvõtja, liigi, vastuvõtmise kuupäeva ja numbri ning  avaldamisandmete järgi.

6.8.4.  Õigusakte saab sirvida vastuvõtjate ja liikide lõikes, avaldamisaasta, Riigi Teataja osa ja ande numbri lõikes.