Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:
Tasuta otsing  Sirvimine vastuvõtjate kaupa  Täna jõustunud aktid  Seaduste lühendid  Tõlgitud aktide nimekiri 
Prindi    |   Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni määrus (EL) 2019/335, 27. veebruar 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa seoses piiritusjoogi "Tequila" registreerimisega geograafilise tähisena Euroopa Komisjon m 335 27.02.2019 20.03.2019
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/336, 27. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1141/2010 ja rakendusmäärust (EL) nr 686/2012 seoses referentliikmesriigiga 1-metüültsüklopropeeni, famoksadooni, mankotseebi, metiokarbi, metoksüfenosiidi, pirimikarbi, metüülpirimifossi ja tiaklopriidi hindamiseks  Euroopa Komisjon m 336 27.02.2019 20.03.2019
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/337, 27. veebruar 2019, millega kiidetakse heaks toimeaine mefentriflukonasool vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 337 27.02.2019 20.03.2019
4 Euroopa Komisjoni presidendi otsus (EL) 2019/339, 21. veebruar 2019, ärakuulamise eest vastutava ametniku tööülesannete ja pädevuse kohta teatavates kaubandusmenetlustes Euroopa Komisjon o 339 21.02.2019 20.03.2019
5 Komisjoni määrus (EL) 2019/319, 6. veebruar 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 XV lisa liitu importimisel transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate kohta esitatavate terviseohutuse tõendite osas  Euroopa Komisjon m 319 06.02.2019 20.03.2019

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev20.03.2019