Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool:

Tasuta tõlked vene keelde

Rea nr Pealkiri Venekeelne
1 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств
2 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus ЗАКОН О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Akti tellimiseks võta ühendust irina.kostromina [at] estlex.ee või 58426053
Заказать тексты можно по электронной почте irina.kostromina [at] estlex.ee или по телефону 58426053

ВСЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
ПОДДЕРЖКА КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРАВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
ТРУДОВОЕ ПРАВО
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО
ОБЩЕЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
ВЕЩНОЕ ПРАВО
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО И ПРАВО, СВЯЗАННОЕ С КОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО И ПРАВО, СВЯЗАННОЕ С КОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ

Nr Pealkiri Название Страниц Цена PDF
1 Eesti Vabariigis litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamise kohta ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 1 0.20
2 Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 1 0.20
3 Elamuseadus ЖИЛИЩНЫЙ ЗАКОН 8 1.60
4 Eesti Panga seadus ЗАКОН О БАНКЕ ЭСТОНИИ 15 3.00
5 Pankrotiseadus ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ 148 29.60
6 Koolieelse lasteasutuse seadus ЗАКОН О ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 32 6.40
7 Tulundusühistuseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКИХ КООПЕРАТИВАХ 55 11.00
8 Kommertspandiseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКОМ ЗАЛОГЕ 15 3.00
9 Konkurentsiseadus ЗАКОН О КОНКУРЕНЦИИ 58 11.60
10 Krediidiasutuste seadus ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 279 55.80
11 Mittetulundusühingute seadus ЗАКОН О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 75 15.00
12 Erakonnaseadus ЗАКОН О ПАРТИЯХ 30 6.00
13 Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus ЗАКОН О ПЛАТЕЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 175 35.00
14 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЙМОВ 18 3.60
15 Tulumaksuseadus ЗАКОН О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ 163 32.60
16 Geograafilise tähise kaitse seadus ЗАКОН О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 27 5.40
17 Erastamisseadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ 15 3.00
18 Reklaamiseadus ЗАКОН О РЕКЛАМЕ 35 7.00
19 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus ЗАКОН О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ И О ЗАЩИТЕ ДОЛГОВ 27 5.40
20 Saneerimisseadus ЗАКОН О САНАЦИИ 28 5.60
21 Spordiseadus ЗАКОН О СПОРТЕ 17 3.40
22 Tubakaseadus ЗАКОН О ТАБАКЕ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 56 11.20
23 Pakendiseadus ЗАКОН О ТАРЕ 37 7.40
24 Loovisikute ja loomeliitude seadus ЗАКОН О ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЯХ И ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ 21 4.20
25 Hooneühistuseadus ЗАКОН О ТОВАРИЩЕСТВАХ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЯ 16 3.20
26 Kaubandustegevuse seadus ЗАКОН О ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 18 3.60
27 Kaubandusliku meresõidu seadus ЗАКОН О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ 76 15.20
28 Turismiseadus ЗАКОН О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 24 4.80
29 Sihtasutuste seadus ЗАКОН О ФОНДАХ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ЧАСТНОПРАВОВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 51 10.20
30 Lennundusseadus ЗАКОН ОБ АВИАЦИИ 36 7.20
31 Autoriõiguse seadus ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ 124 24.80
32 Halduskoostöö seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 20 4.00
33 Hasartmänguseadus ЗАКОН ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ 80 16.00
34 Alkoholiseadus ЗАКОН ОБ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 48 9.60
35 Äriseadustik КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС 395 79.00
36 Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" 4 0.80
37 Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse "Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ 9 1.80
38 Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine О ДОПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 1 0.20
39 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11.mai 1992.a. otsuse "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses" täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11 МАЯ 1992 Г. "ОБ УЧАСТИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ" 2 0.40
40 Magusainete ja suhkru tootmise esmajärguliste ülesannete kohta О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЛАДКИХ ВЕЩЕСТВ И САХАРА 1 0.20
41 Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta" 11.punkti 4.alapunkti kohta О ПОДПУНКТЕ 4 ПУНКТА 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" 2 0.40
42 Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord О ПОРЯДКЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ВНЕСЕННЫХ В КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР 13 2.60
43 Eesti Vabariigi Valitsuse mõnede otsuste osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta tulenevalt Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadusest О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ 3 0.60
44 Eesti Vabariigi Valitsuse 29.detsembri 1990.a. määruse nr.264 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 264 8 1.60
45 Muudatuste tegemise kohta ettevõtete tegevusalade litsentsimisel ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 2 0.40
46 Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ СПИСОК, И ЛИКВИДИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 3 0.60
47 Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО КАССОВОМУ ПРИНЦИПУ 1 0.20
48 Riikliku ettevõtte riiklikuks aktsiaseltsiks muutmise raamatupidamise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 7 1.40
49 Rahvusvahelise autoveo litsentsi väljaandmise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ 1 0.20
50 Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 2000. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2000 ГОД СТАВКИ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ОБЛАДАЕТ МАЖОРИТАРНЫМ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИЛИ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 1 0.20
51 Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 2 0.40
52 Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 11 2.20
53 Võlaõigusseadus ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЗАКОН 661 132.20
54 Karistusseadustik ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС 230 46.00
55 Metallikaubanduse riikliku reguleerimise täiustamise kohta СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛАМИ 2 0.40