Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/468, 21. märts 2018, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/1420 Euroopa Nõukogu m 468 21.03.2018 23.03.2018
2 Komisjoni määrus (EL) 2018/471, 21. märts 2018, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 297/95, et kohandada alates 1. aprillist 2018 Euroopa Ravimiameti lõivusid inflatsioonimääraga  Euroopa Komisjon o 471 21.03.2018 23.03.2018
3 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/475, 21. märts 2018, millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2017/1426 Euroopa Nõukogu o 475 21.03.2018 23.03.2018
4 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/476, 21. märts 2018, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas Euroopa Nõukogu o 476 21.03.2018 23.03.2018
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/408, 15. märts 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/1758, millega nähakse ette selliste raamatupidamisandmete vorm ja sisu, mis tuleb esitada komisjonile seoses EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuste kontrollimise ja heakskiitmisega ning järelevalveks ja prognooside tegemiseks Euroopa Komisjon m 408 15.03.2018 23.03.2018
6 Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 "Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine" muutmine Majandus- ja taristusmin m 13 15.03.2018 23.03.2018
7 Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 "Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel" muutmine VV m 20 15.03.2018 23.03.2018
8 Riikliku pensioni 2018. aasta indeksi väärtuse kinnitamine VV m 22 15.03.2018 23.03.2018
9 Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2017. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine VV m 23 15.03.2018 23.03.2018

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev23.03.2018