Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Kaitseministri 27. märtsi 2013. a määruse nr 25 "Kaitseressursside Ameti põhimäärus" muutmine Kaitsemin m 16 15.10.2018 22.10.2018
2 2020. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2022. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus Kaitsemin m 17 15.10.2018 22.10.2018
3 Nõukogu määrus (Euratom) 2018/1563, 15. oktoober 2018, Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2019-2020) kohta, millega täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi "Horisont 2020" ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 1314/2013 Euroopa Nõukogu m 1563 15.10.2018 22.10.2018
4 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/1467, 27. juuli 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Pakistani lisamisega lisa I punkti tabelisse  Euroopa Komisjon m 1467 27.07.2018 22.10.2018

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev22.10.2018