Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1017, 18. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2017/366 ja (EL) 2017/367, millega kehtestatakse lõplikud tasakaalustavad ja dumpinguvastased tollimaksud Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) suhtes, ning rakendusmäärusi (EL) 2016/184 ja (EL) 2016/185, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ja dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevana või mitte Euroopa Komisjon m 1017 18.07.2018 20.07.2018
2 Majandus- ja taristuministri 5. augusti 2016. a määruse nr 48 "Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused" muutmine Majandus- ja taristusmin m 42 12.07.2018 20.07.2018
3 Keskkonnaministri 25. detsembri 2017. a määruse nr 65 "Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2018. aastal" täiendamine Keskkonnamin m 24 12.07.2018 20.07.2018
4 Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine Tervise- ja töömin m 38 10.07.2018 20.07.2018
5 Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 "Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu" muutmine Maaelumin m 33 23.05.2018 20.07.2018

Otsingutingimused
Jõustumise kuupäev20.07.2018