Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Tasuta tõlked vene keelde

Rea nr Pealkiri Venekeelne
1 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств
2 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus ЗАКОН О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Akti tellimiseks võta ühendust irina.kostromina [at] estlex.ee või 58426053
Заказать тексты можно по электронной почте irina.kostromina [at] estlex.ee или по телефону 58426053

ВСЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
ПОДДЕРЖКА КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРАВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
ТРУДОВОЕ ПРАВО
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО
ОБЩЕЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
ВЕЩНОЕ ПРАВО
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО И ПРАВО, СВЯЗАННОЕ С КОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Все переведенные тексты

Nr Pealkiri Название Вид Страниц Цена PDF
1 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra" kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ЕГО СТОИМОСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ Постановление 19 3.80
2 "Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse" kinnitamise kohta УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМИРИТЕЛЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ Постановление 8 1.60
3 "Rendi määramise alused, maksmise kord ja kasutamise põhimõtted" kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВАНИЙ НАЗНАЧЕНИЯ АРЕНДЫ, ПОРЯДКА УПЛАТЫ И ПРИНЦИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Распоряжение 3 0.60
4 "Riiklikku pensionikindlustuse registrisse" kantava 2005. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНОГО СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОГО В СОСТАВ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ВНОСИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2005 + Постановление 1 0.20
5 1991.aastal põllumajanduskõlvikute sihtotstarbelise kasutamise kohta ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 1991 ГОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ Постановление 2 0.40
6 1993. a. raamatupidamise aastaaruanne О ГОДОВОМ БУХГАЛТЕРСКОМ ОТЧЕТЕ ЗА 1993 ГОД Постановление 9 1.80
7 1993. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamise seadus ЗАКОН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1993 ГОД Закон 1 0.20
8 1994. a. raamatupidamise aastaaruande vormide kinnitamise kohta УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ЗА 1994 ГОД Постановление 10 2.00
9 1994. aasta riigieelarve seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 1994 ГОД Закон 26 5.20
10 1995. aasta regionaalpoliitiliste toetuste kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСОБИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 1995 ГОД Постановление 7 1.40
11 1996. a. IV kvartalis ja 1997. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЕМЫХ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В IV КВАРТАЛЕ 1996 Г. И В 1997 ГОДУ Постановление 2 0.40
12 1996. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1996 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ИМ ПОСОБИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ССУД НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 1996 ГОДУ Постановление 7 1.40
13 1997. aastal põllumajandustöödel kasutatud mootorkütuse aktsiisi hüvitamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЗА НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ПОТРЕБЛЕННОЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ В 1997 ГОДУ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЗА НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ПОТРЕБЛЕННОЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ В 1997 ГОДУ Постановление 5 1.00
14 1997. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1997 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НИХ СУММ ПОДДЕРЖКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ССУД ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В 1997 ГОДУ Постановление 6 1.20
15 1998. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЮЩИХСЯ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 1998 ГОДУ Постановление 2 0.40
16 2000. aastal ajateenistusse kutsutavate kodanike rakendamine О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЮЩИХСЯ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 2000 ГОДУ Постановление 2 0.40
17 Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord О ПОРЯДКЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ВНЕСЕННЫХ В КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР Постановление 13 2.60
18 Äriseadustik КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС Кодекс 395 79.00
19 Õiguskantsleri seadus ЗАКОН О КАНЦЛЕРЕ ЮСТИЦИИ Закон 37 7.40
20 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- ja linnakomisjonide moodustamise kohta О СОЗДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИИ ЕГО СТОИМОСТИ, СОЗДАНИЯ УЕЗДНЫХ И ГОРОДСКИХ КОМИССИЙ Постановление 10 2.00
21 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ЗАКОН ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ И КОМПЕНСАЦИИ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА Закон 10 2.00
22 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА Постановление 43 8.60
23 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel ja kompenseerimisel esitatud kaebuste kohtueelse lahendamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЖАЛОБ, ПОДАННЫХ ПРИ ВОЗВРАТЕ И КОМПЕНСАЦИИ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЖАЛОБ, ПОДАННЫХ ПРИ ВОЗВРАТЕ И КОМПЕНСАЦИИ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА Постановление 11 2.20
24 Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord О ЛЬГОТАХ ПО ПРОЕЗДУ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ Постановление 12 2.40
25 Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ЗАКОН О СТИПЕНДИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КРЕДИТЕ Закон 41 8.20
26 Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В 1940-1991 ГОДАХ Закон 11 2.20
27 Abieluvararegistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ БРАЧНОГО ИМУЩЕСТВА Закон 21 4.20
28 Abipolitseiniku seadus ЗАКОН О ПОМОЩНИКЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО Закон 23 4.60
29 Advokatuuriseadus ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ Закон 60 12.00
30 Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ Постановление 10 2.00
31 Aktsiaseltsi "Tallinna Paber" poolt tselluloosi tootmise jätkamise kohta О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТАЛЛИННА ПАБЕР" Постановление 2 0.40
32 Alaealise mõjutusvahendite seadus ЗАКОН О МЕРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ Закон 22 4.40
33 Alaealiste komisjoni põhimääruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Постановление 3 0.60
34 Alam-Pedja looduskaitseala moodustamine ОБРАЗОВАНИЕ ЗАПОВЕДНИКА АЛАМ-ПЕДЬЯ Постановление 1 0.20
35 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ЗАКОН ОБ АКЦИЗЕ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТОПЛИВО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ Закон 181 36.20
36 Alkoholiseadus ЗАКОН ОБ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Закон 48 9.60
37 Ametiühingute seadus ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ Закон 20 4.00
38 Ametisõitude korraldamine ja kulunormid valitsusasutustes ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДИРОВОК И НОРМАХ РАСХОДОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Постановление 2 0.40
39 Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise kohta ОБМЕН ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИЗДАНИЯМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ Постановление 4 0.80
40 Üürivaidluse lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ ПО ДОГОВОРАМ ЖИЛИЩНОГО НАЙМА Закон 12 2.40
41 Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ ТОВАРА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ НЕ ВХОДЯЩЕГО В СООБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОРТА Постановление 5 1.00
42 Ühistatud vara maksumuse määramise seadus ЗАКОН ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА Закон 2 0.40
43 Ühistatud vara riigi poolt kompenseerimise kohta О КОМПЕНСАЦИИ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВОМ Постановление 4 0.80
44 Ühistranspordiseadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ Закон 100 20.00
45 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus ЗАКОН О ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Закон 44 8.80
46 Üksikisiku tulumaksu maksuvaba tulu määr РАЗМЕР ДОХОДА, НЕ ОБЛАГАЕМОГО ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ С ДОХОДА ЧАСТНОГО ЛИЦА Постановление 1 0.20
47 Üldkasulike tööde loetelu kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ РАБОТ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ РАБОТ Постановление 2 0.40
48 Üleliigse laovaru tasu seadus ЗАКОН О ПЛАТЕ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ Закон 13 2.60
49 Ülikooliseadus ЗАКОН ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ Закон 92 18.40
50 Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОРЯДОК ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ Постановление 11 2.20
51 Apteekidest ravimite soodustingimustel väljastamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТПУСКА АПТЕКАМИ МЕДИКАМЕНТОВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ Постановление 1 0.20
52 Arhiivieeskiri ПРАВИЛА РАБОТЫ АРХИВОВ Постановление 0
53 Arhiiviseadus ЗАКОН ОБ АРХИВАХ Закон 8 1.60
54 Asendustäitmise ja sunniraha seadus ЗАКОН О СУБСТИТУТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ПРИНУЖДЕНИИ Закон 12 2.40
55 Asjaõigusseadus ЗАКОН О ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон 108 21.60
56 Asjaõigusseaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА О ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон 31 6.20
57 Autoriõiguse seadus ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ Закон 119 23.80
58 Autoveoseadus ЗАКОН ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Закон 45 9.00
59 Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЧАСТОТУ В СЕТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ Постановление 8 1.60
60 Avaliku teabe seadus ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ Закон 55 11.00
61 Avaliku teenistuse seadus ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЕ Закон 99 19.80
62 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus ЗАКОН О ДОВЕРЕННЫХ УСЛУГАХ Э-ИДЕНТИФИКАЦИИ И Э-СДЕЛОК Закон 17 3.40
63 Eesti Erastamisagentuuri Nõukogu liikmete tegevuse tasustamine ОБ ОПЛАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЭСТОНСКОГО ПРИВАТИЗАЦИОННОГО АГЕНСТВА Постановление 1 0.20
64 Eesti Haigekassa seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОЙ БОЛЬНИЧНОЙ КАССЕ Закон 31 6.20
65 Eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule eesti keele õppe eest tasutud õppemaksu hüvitamise piirmäär ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА УЧЕБУ, ВНЕСЕННОЙ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИЦАМ, УСПЕШНО СДАВШИМ ЭКЗАМЕН ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ, А ТАКЖЕ ЭКЗАМЕН ПО ЗНАНИЮ КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ Постановление 1 0.20
66 Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus ЗАКОН О ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ ПО ЭСТОНИИ Закон 3 0.60
67 Eesti Kultuurkapitali seadus ЗАКОН О КУЛЬТУРНОМ КАПИТАЛЕ Закон 10 2.00
68 Eesti lipu seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОМ ФЛАГЕ Закон 9 1.80
69 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20.veebruari 1989.a. määruse nr. 81 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1989 Г. N 81 Постановление 3 0.60
70 Eesti NSV tsiviilkoodeksi muutmise seadus ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ЭСТОНСКОЙ ССР Закон 2 0.40
71 Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSVL seadusele "Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest" О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ БАНКАМИ ЭСТОНСКОЙ ССР В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ СССР "ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР, ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ЭСТОНСКОЙ ССР" Постановление 2 0.40
72 Eesti Panga seadus ЗАКОН О БАНКЕ ЭСТОНИИ Закон 15 3.00
73 Eesti Proovikoja teenuste hindade kinnitamisest ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН ЗА УСЛУГИ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ЭСТОНИИ Постановление 3 0.60
74 Eesti Teaduste Akadeemia seadus ЗАКОН ОБ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНИИ Закон 12 2.40
75 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ ТЕРРРИТОРИИ ЭСТОНИИ Постановление 3 0.60
76 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ Закон 22 4.40
77 Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА, НАЗВАНИЯ И ГРАНИЦ ЕДИНИЦ РАССЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ Постановление 9 1.80
78 Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri asutamine УЧРЕЖДЕНИЕ ЭСТОНСКОГО АГЕНСТВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Постановление 6 1.20
79 Eesti Vabariigi 1993. aasta immigratsioonikvoodi kohta КВОТА ИММИГРАЦИИ НА 1993 ГОД Решение 3 0.60
80 Eesti Vabariigi 27. märtsi 1991.a. määruse nr. 60 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 27 МАРТА 1991 Г. N 60 Постановление 1 0.20
81 Eesti Vabariigi ühinemise kohta rahvusvaheliste autoveolepingutega О ПРИСОЕДИНЕНИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Постановление 1 0.20
82 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11.mai 1992.a. otsuse "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses" täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11 МАЯ 1992 Г. "ОБ УЧАСТИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ" Постановление 2 0.40
83 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ XII СОЗЫВА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ РИЙГИКОГУ VII, VIII И IX СОЗЫВОВ Закон 6 1.20
84 Eesti Vabariigi haridusseadus ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ Закон 24 4.80
85 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ Закон 38 7.60
86 Eesti Vabariigi põhiseadus КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон 36 7.20
87 Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О РЕФОРМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Постановление 3 0.60
88 Eesti Vabariigi pensioniseaduse paragrahvi 73 alusel pensioni saavate isikute ringi täiendamise kohta О ДОПОЛНЕНИИ КРУГА ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИЮ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 73 ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ" Постановление 1 0.20
89 Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti ümbernimetamine О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Постановление 2 0.40
90 Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse muutmise seaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ Закон 1 0.20
91 Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse rakendamise juhendi kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ Постановление 2 0.40
92 Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Постановление 25 5.00
93 Eesti Vabariigi Tõuaretusinspektsiooni moodustamise kohta ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИНСПЕКЦИИ ПЛЕМЕНЕВОДСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Постановление 1 0.20
94 Eesti Vabariigi Valitsuse 29.detsembri 1990.a. määruse nr.264 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 264 Постановление 8 1.60
95 Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahelise kultuuri-, hariduse- ja teadusalase koostöö kokkuleppe kohta О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Распоряжение 1 0.20
96 Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahelisest kokkuleppest diplomaatilisi passe omavate kodanike sõitude korra kohta О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ О ПОРЯДКЕ ПОЕЗДОК ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Распоряжение 1 0.20
97 Eesti Vabariigi Valitsuse mõnede otsuste osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta tulenevalt Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadusest О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ Постановление 3 0.60
98 Eesti Vabariigis litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamise kohta ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Постановление 1 0.20
99 Eestis inimsusevastaseid kuritegusid või sõjakuritegusid toimepannud isikute kriminaalvastutuse seadus ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ В ЭСТОНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ ИЛИ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Закон 3 0.60
100 Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seadus ЗАКОН О СБОРЕ, ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ, ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ЭСТОНИИ Закон 5 1.00
101 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ЗАКОН ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИКОВ КОМАНДИРОВАННЫХ В ЭСТОНИЮ Закон 13 2.60
102 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ВЗЯТИЯ НА УЧЕТ И ОГЛАШЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОРГАНАХ РАЗВЕДКИ ИЛИ КОНТРРАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ, ОККУПИРОВАВШИХ ЭСТОНИЮ, ЛИБО ЛИЦ, СОТРУДНИЧАВШИХ С НИМИ Закон 8 1.60
103 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamisekorra seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ПОРЯДКЕ ВЗЯТИЯ НА УЧЕТ И ОГЛАШЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОРГАНАХ РАЗВЕДКИ ИЛИ КОНТРРАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ, ОККУПИРОВАВШИХ ЭСТОНИЮ, ЛИБО ЛИЦ, + Постановление 5 1.00
104 Ehitise auditi tegemise kord ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТА СТРОЕНИЙ Постановление 6 1.20
105 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРОЕНИЯМ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ Постановление 48 9.60
106 Ehitusseadustik СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс 118 23.60
107 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ПРИМЕНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА И ЗАКОНА О ПЛАНИРОВАНИИ Закон 24 4.80
108 Ekspordi riikliku tagamise seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГАРАНТИРОВАНИИ ЭКСПОРТА Закон 17 3.40
109 Elamuseadus ЖИЛИЩНЫЙ ЗАКОН Закон 8 1.60
110 Elektrituruseadus ЗАКОН О РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Закон 133 26.60
111 Elektroonilise side seadus ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ Закон 142 28.40
112 Eluruumi erastamiseks korraldatava avaliku enampakkumise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ С ЦЕЛЬЮ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Постановление 8 1.60
113 Eluruumide erastamise korraldamise kohta ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Постановление 51 10.20
114 Eluruumide erastamise seadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Закон 44 8.80
115 Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ Постановление 5 1.00
116 Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus ЗАКОН О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ И КОМПЕНСАЦИИ ПРЕЖНЕЙ ХУТОРСКОЙ АРЕНДНОЙ (ОБРОЧНОЙ) ЗЕМЛИ Закон 3 0.60
117 Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus ЗАКОН О ВОЗВРАЩЕНИИ СЕСТРАМ И БРАТЬЯМ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИХ НИСХОДЯЩИМ РОДСТВЕННИКАМ НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗЕМЛЕ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА Закон 2 0.40
118 Erakonnaseadus ЗАКОН О ПАРТИЯХ Закон 30 6.00
119 Erakooliseadus ЗАКОН О ЧАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Закон 67 13.40
120 Erakorralise seisukorra seadus ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ Закон 19 3.80
121 Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ СЧЕТОВ ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ СЧЕТОВ Постановление 6 1.20
122 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ Закон 11 2.20
123 Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ СПИСОК, И ЛИКВИДИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление 3 0.60
124 Erastamisseadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ Закон 15 3.00
125 Erastatud varaga seotud võlgade ja vara erastamisega seotud kulude katmise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОКРЫТИЯ ДОЛГОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИВАТИЗИРОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА ПОРЯДОК ПОКРЫТИЯ ДОЛГОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИВАТИЗИРОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА Постановление 10 2.00
126 ERSO staatuse muutmine ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ЭСТОНИИ Решение 1 0.20
127 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЙМОВ Закон 18 3.60
128 Ettevõtte kasumiaruande skeem СХЕМА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ Постановление 5 1.00
129 Euroopa Liidu kodaniku seadus ЗАКОН О ГРАЖДАНИНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА Закон 46 9.20
130 Euroopa Parlamendi valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ Закон 57 11.40
131 Füüsilise isiku 1994. a. tuludeklaratsiooni vormide ja tuludeklaratsiooni täitmise korra kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДЕКЛАРАЦИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА 1994 ГОД Постановление 6 1.20
132 Geograafilise tähise kaitse seadus ЗАКОН О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ Закон 27 5.40
133 Haigekassa uue põhimääruse kohta НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О БОЛЬНИЧНОЙ КАССЕ Постановление 1 0.20
134 Halduskohtumenetluse seadustik КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА Кодекс 185 37.00
135 Halduskoostöö seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ Закон 19 3.80
136 Haldusmenetluse seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Закон 52 10.40
137 Haldusreformi esimese etapi läbiviimise ning omandi- ja maareformi teostamise tagamiseks kohalike omavalitsuste poolt rakendatavate abinõude kohta О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ МЕСТНЫМИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ Постановление 11 2.20
138 Hasartmängumaksu seadus ЗАКОН О НАЛОГЕ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ Закон 9 1.80
139 Hasartmängumaksu seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О НАЛОГЕ С АЗАРТНЫХ ИГР Постановление 1 0.20
140 Hasartmängumaksu seaduse rakendamise juhendi kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНА О НАЛОГЕ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ Постановление 3 0.60
141 Hasartmängumaksust laste, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks kasutatavatest sihtotstarbelistest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ СУММ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕТЬМИ, СЕМЬЯМИ, ПРЕСТАРЕЛЫМИ И ЛЮДЬМИ С НЕДОСТАТКАМИ В УМСТВЕННОМ И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, И ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ СУММ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ Постановление 3 0.60
142 Hasartmängumaksust sihtotstarbeliselt kasutatavatest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ПОСОБИЯХ И ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ПОСОБИЯХ И ВЫДЕЛЕНИЙ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ Постановление 5 1.00
143 Hasartmänguseadus ЗАКОН ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ Закон 80 16.00
144 Hoiu-laenuühistu seadus ЗАКОН О ССУДНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВАХ Закон 23 4.60
145 Hooneühistuseadus ЗАКОН О ТОВАРИЩЕСТВАХ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЯ Закон 16 3.20
146 Huvikooli seadus ЗАКОН О ШКОЛАХ ПО ИНТЕРЕСАМ Закон 24 4.80
147 Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus ЗАКОН О СОХРАНЕНИИ ПРАВА НА ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗВРАТЕ ИМУЩЕСТВА, ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПЕЧОРСКОГО УЕЗДА И ЗАНАРОВСКОЙ ЧАСТИ ВИРУСКОГО УЕЗДА Закон 4 0.80
148 Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ Закон 20 4.00
149 Infoühiskonna teenuse seadus ЗАКОН ОБ УСЛУГАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА Закон 11 2.20
150 Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Kodakondsuse seaduse” ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И СПОСОБА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ ХОДАТАЙСТВУЮЩИМ О ГРАЖДАНСТВЕ ИЛИ ВИДЕ НА ЖИТЕЛЬСТВО ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ПО ЗНАНИЮ ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ И КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ХОДАТАЙСТВУЮЩИМ О ГРАЖДАНСТВЕ, ЛИБО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СДАЧИ УКАЗАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ИСХОДЯ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦА Постановление 5 1.00
151 Isikuandmete kaitse seadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Закон 40 8.00
152 Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Постановление 5 1.00
153 Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В СОСТАВ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ Постановление 3 0.60
154 Isikut tõendavate dokumentide seadus ЗАКОН О ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ Закон 71 14.20
155 Jäätmeseadus ЗАКОН ОБ ОТХОДАХ Закон 158 31.60
156 Jahieeskiri О ПРАВИЛАХ ОХОТЫ Постановление 13 2.60
157 Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО НА ОХОТУ, О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО НА ОХОТУ И КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ Постановление 0
158 Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТЫ НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, НЕ ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ ЗОНАМ, В ОХОТНИЧЬИХ ЗОНАХ И ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ, И НА ЧАСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ, ОСТАЮЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОХОТНИЧЬИХ ЗОН Постановление 0
159 Jahiseadus ЗАКОН ОБ ОХОТЕ Закон 38 7.60
160 Jahiulukite loetelu kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЫСЛОВЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ Постановление 2 0.40
161 Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ, РАССМОТРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ О РЕГИСТРАЦИИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ В ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЙ СРЕДЕ Постановление 0
162 Julgeolekuasutuste seadus ЗАКОН О СЛУЖБАХ БЕЗОПАСНОСТИ Закон 28 5.60
163 Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ Постановление 20 4.00
164 Käibemaksuseadus ЗАКОН О НАЛОГЕ С ОБОРОТА Закон 141 28.20
165 Käibemaksuseaduse rakendamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА О НАЛОГЕ С ОБОРОТА Постановление 1 0.20
166 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus ЗАКОН О ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДАХ ВЫСШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ Закон 7 1.40
167 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ Закон 8 1.60
168 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamiseks korraldatava enampakkumise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНОЙ ДОЛИ ЖИЛОГО ДОМА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНОЙ ДОЛИ ЖИЛОГО ДОМА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ Постановление 7 1.40
169 Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ВОЙСК УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ ВОЙСК Постановление 122 24.40
170 Kalapüügieeskiri ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА Постановление 36 7.20
171 Kalapüügiseadus ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ Закон 71 14.20
172 Kalmistuseadus ЗАКОН О КЛАДБИЩАХ Закон 12 2.40
173 Karistusregistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ НАКАЗАНИЙ Закон 27 5.40
174 Karistusseadustik ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КОДЕКС Кодекс 224 44.80
175 Karistusseadustiku rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОДЕКСА Закон 58 11.60
176 Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО КАССОВОМУ ПРИНЦИПУ Постановление 1 0.20
177 Kasuliku mudeli seadus ЗАКОН О ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЯХ Закон 56 11.20
178 Kaubamärgiseadus ЗАКОН О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ Закон 51 10.20
179 Kaubandusliku meresõidu koodeks О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ. КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ Кодекс 16 3.20
180 Kaubandusliku meresõidu seadus ЗАКОН О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ Закон 76 15.20
181 Kaubandustegevuse seadus ЗАКОН О ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон 18 3.60
182 Kaugkütteseadus ЗАКОН О ЦЕНТРАЛЬНОМ ОТОПЛЕНИИ Закон 24 4.80
183 Keeleseadus ЗАКОН О ЯЗЫКЕ Закон 24 4.80
184 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus ЗАКОН ОБ ИНСТИТУТЕ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Закон 7 1.40
185 Keila linna Paldiski linnaosa piiri kindlaksmääramine ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАЛДИСКОГО ГОРОДСКОГО РАЙОНА КЕЙЛА Постановление 2 0.40
186 Kemikaaliseadus ЗАКОН О ХИМИКАТАХ Закон 41 8.20
187 Keskkonnajärelevalve seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ Закон 12 2.40
188 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus ЗАКОН ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И О СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА Закон 86 17.20
189 Keskkonnaregistri seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЕСТРЕ Закон 43 8.60
190 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА Закон 40 8.00
191 Keskkonnaseire seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ Закон 11 2.20
192 Keskkonnatasude seadus ЗАКОН О ПЛАТЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Закон 77 15.40
193 Keskkonnavastutuse seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Закон 33 6.60
194 Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СРЕДНЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД Постановление 6 1.20
195 Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord О ПОРЯДКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ И СЕМЕЙНЫМИ ВРАЧАМИ Постановление 2 0.40
196 Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ Постановление 3 0.60
197 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus ЗАКОН ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ Закон 12 2.40
198 Kinnisasja sundvõõrandamise seadus ЗАКОН О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОТЧУЖДЕНИИ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ Закон 46 9.20
199 Kinnistusraamatuseadus ЗАКОН О КРЕПОСТНОЙ КНИГЕ Закон 49 9.80
200 Kodakondsuse seadus ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ Закон 29 5.80
201 Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord УСЛОВИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ГРАЖДАНСТВЕ И УРОВНЕВОГО ЭКЗАМЕНА ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА Постановление 6 1.20
202 Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse“ tundmise eksami läbiviimise kord О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ЗНАНИЮ КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ Постановление 8 1.60
203 Kodanikele kuuluvate hoonete riikliku kohustusliku kindlustamise lõpetamise kohta О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЗДАНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ Постановление 1 0.20
204 Kogumispensionide seadus ЗАКОН О НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЯХ Закон 116 23.20
205 Kohalike maksude seadus ЗАКОН О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ Закон 10 2.00
206 Kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik Siseministeeriumi luba ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЕДИНИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ ИНОСТРАНЦАМИ ИЛИ ЭСТОНСКИМИ ЧАСТНОПРАВОВЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ УЕЗДНЫХ СТАРЕЙШИН ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ ИНОСТРАНЦАМИ ИЛИ ЭСТОНСКИМИ ЧАСТНОПРАВОВЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ УЕЗДНЫХ СТАРЕЙШИН Постановление 2 0.40
207 Kohalikku omavalitsust käsitlevate seaduste väljatöötamine РАЗРАБОТКА ЗАКОНОВ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ Решение 1 0.20
208 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ЗАКОН О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ЕДИНИЦЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Закон 63 12.60
209 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus ЗАКОН О СОДЕЙСТВИИ ОБЪЕДИНЕНИЮ ЕДИНИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Закон 20 4.00
210 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ Закон 77 15.40
211 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В СОБРАНИЯ МЕСТНЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ Закон 67 13.40
212 Kohtuekspertiisiseadus ЗАКОН О СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ Закон 39 7.80
213 Kohtute seadus ЗАКОН О СУДАХ Закон 99 19.80
214 Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad СПИСОК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ, СУЩЕСТВЕННЫЕ И ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ, А ТАКЖЕ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Постановление 12 2.40
215 Kollektiivlepingu seadus ЗАКОН О КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ Закон 8 1.60
216 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus ЗАКОН О РАЗРЕШЕНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ Закон 15 3.00
217 Kommertspandiseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКОМ ЗАЛОГЕ Закон 15 3.00
218 Konkurentsiseadus ЗАКОН О КОНКУРЕНЦИИ Закон 58 11.60
219 Koolieelse lasteasutuse seadus ЗАКОН О ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Закон 32 6.40
220 Kooseluseadus ЗАКОН О СОЖИТЕЛЬСТВЕ Закон 10 2.00
221 Korrakaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА Закон 81 16.20
222 Korruptsioonivastane seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ Закон 32 6.40
223 Korruptsioonivastase seaduse rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНА Постановление 17 3.40
224 Korteriüürireformi esimese etapi pikendamise ja teisele etapile ülemineku kohta ПРОДЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМЫ КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ И ПЕРЕХОД НА ВТОРОЙ ЭТАП Постановление 2 0.40
225 Korteriühistu liikme varaliste õiguste ja kohustuste tõendi tüüpvormi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СПРАВКИ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЛЕНА КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА Постановление 2 0.40
226 Korteriühistuseadus ЗАКОН О КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ Закон 15 3.00
227 Korteriomandiseadus ЗАКОН О КВАРТИРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Закон 21 4.20
228 Krediidiasutuste seadus ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Закон 277 55.40
229 Kriminaalhooldusseadus ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОМ НАДЗОРЕ Закон 19 3.80
230 Kriminaalmenetluse seadustik УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс 522 104.40
231 Kultuurimälestiste riikliku registri asutamine ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ Постановление 1 0.20
232 Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ Постановление 17 3.40
233 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus ЗАКОН ОБ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ И ЗАЩИТЕ ЭМБРИОНА Закон 17 3.40
234 Kutseõppeasutuse seadus ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Закон 47 9.40
235 Kutsealuste ajateenistusse kutsumine ПРИЗЫВ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ ПРИЗЫВНИКОВ Постановление 3 0.60
236 Kutseseadus ЗАКОН О ПРОФЕССИИ Закон 32 6.40
237 Laeva asjaõigusseadus ЗАКОН О СУДОВОМ ВЕЩНОМ ПРАВЕ Закон 33 6.60
238 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus ЗАКОН О ПРАВЕ ПЛАВАНИЯ СУДОВ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ И О СУДОВЫХ РЕЕСТРАХ Закон 47 9.40
239 Lastekaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ДЕТСТВА Закон 23 4.60
240 Lennundusseadus ЗАКОН ОБ АВИАЦИИ Закон 36 7.20
241 Lepitusseadus ЗАКОН О ПРИМИРИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Закон 20 4.00
242 Liiklusalaste õigusaktide kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ Постановление 1 0.20
243 Liikluskindlustuse seadus ЗАКОН О ДОРОЖНОМ СТРАХОВАНИИ Закон 58 11.60
244 Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele ЗНАЧЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И ТРЕБОВАНИЯ К СВЕТОФОРАМ Постановление 55 11.00
245 Liiklusseadus ЗАКОН О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ Закон 311 62.20
246 Likvideerimis- ja lõppbilansi koostamise juhend (revideeritud 2000) ОБ ИНСТРУКЦИИ О СОСТАВЛЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО БАЛАНСОВ Решение 5 1.00
247 Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine О ДОПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ Постановление 1 0.20
248 Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ Постановление 1 0.20
249 Looduskaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ Закон 94 18.80
250 Loomakaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЖИВОТНЫХ Закон 64 12.80
251 Loomatauditõrje seadus ЗАКОН О БОРЬБЕ С ЭПИЗООТИЯМИ Закон 84 16.80
252 Loovisikute ja loomeliitude seadus ЗАКОН О ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЯХ И ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ Закон 21 4.20
253 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus ЗАКОН ОБ ОТВЕТАХ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПИСКИ И НА ХОДАТАЙСТВА О ПОЛУЧЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ Закон 10 2.00
254 Mõõteseadus ЗАКОН ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ Закон 52 10.40
255 Maa enampakkumisega erastamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВАТИЗЦИИ ЗЕМЛИ НА ТОРГАХ ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ НА ТОРГАХ Постановление 20 4.00
256 Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ ПОРЯДОК ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ Постановление 6 1.20
257 Maa hindamise seadus ЗАКОН ОБ ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ Закон 11 2.20
258 Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ НА ПОКУПКУ ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ НА ПОКУПКУ Постановление 24 4.80
259 Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ПОРЯДОК ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА Постановление 10 2.00
260 Maaelu ja -majandust käsitlevate seaduste väljatöötamise põhialused ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЗАКОНОВ О СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ И ЭКОНОМИКИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ Решение 1 0.20
261 Maagaasiseadus ЗАКОН О ПРИРОДНОМ ГАЗЕ Закон 78 15.60
262 Maakatastriseadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ Закон 29 5.80
263 Maakorraldusseadus ЗАКОН О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ Закон 27 5.40
264 Maamaksuseadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ Закон 12 2.40
265 Maapõueseadus ЗАКОН О НЕДРАХ Закон 113 22.60
266 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus ЗАКОН О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЛИ, ОТДАННОЙ В ХОДЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В ПОЛЬЗОВЛАДЕНИЕ Закон 9 1.80
267 Maareformi seadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ Закон 95 19.00
268 Maavarade ja maa-ainese kaevandamisega mitteseotud allmaaehitiste rajamise loa väljaandmise kord О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ГРУНТОВ Постановление 7 1.40
269 Magusainete ja suhkru tootmise esmajärguliste ülesannete kohta О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЛАДКИХ ВЕЩЕСТВ И САХАРА Постановление 1 0.20
270 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ КОДЕКСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Кодекс 73 14.60
271 Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus ЗАКОН О ПЛАТЕЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ Закон 175 35.00
272 Maksualase teabevahetuse seadus ЗАКОН ОБ ОБМЕНЕ НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ Закон 20 4.00
273 Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ НАЛОГА С ОБОРОТА ЛИЦОМ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГООБЯЗАННОГО ИЛИ ОГРАНИЧЕННОГО НАЛОГООБЯЗАННОГО, ПРИ ВНУТРИСОЮЗНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА Постановление 2 0.40
274 Maksukorralduse seadus ЗАКОН О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ Закон 173 34.60
275 Meditsiiniseadme seadus ЗАКОН О МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВАХ Закон 30 6.00
276 Merealapiiride seadus ЗАКОН О ГРАНИЦАХ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ Закон 6 1.20
277 Meresõiduohutuse seadus ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ Закон 210 42.00
278 Metallikaubanduse riikliku reguleerimise täiustamise kohta СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛАМИ Постановление 2 0.40
279 Metsamajanduse finantseerimine 1995. aasta IV kvartalis О ФИНАНСИРОВАНИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В IV КВАРТАЛЕ 1995 ГОДА Постановление 2 0.40
280 Ministrite asendamine О ЗАМЕЩЕНИИ МИНИСТРОВ Постановление 1 0.20
281 Mittetulundusühingute seadus ЗАКОН О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ Закон 75 15.00
282 Mobilisatsioonivaru moodustamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ Постановление 2 0.40
283 Mootorsõidukite klaasidest О СТЕКЛАХ МОТОРНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Приказ 1 0.20
284 Muudatuste tegemise kohta ettevõtete tegevusalade litsentsimisel ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление 2 0.40
285 Nõuded ehitusprojektile ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ Постановление 25 5.00
286 Nõuded majutusettevõttele О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТУРИСТОВ Постановление 19 3.80
287 Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele О ТРЕБОВАНИЯХ К ЛАБОРАТОРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБОРОТОМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ Постановление 5 1.00
288 Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБОРУДОВАНИЮ И АППАРАТУРЕ В МЕСТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ Постановление 4 0.80
289 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ЗАКОН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБЕ С НИМИ Закон 33 6.60
290 Nakkusohtliku materjali käitlemise kord О ПОРЯДКЕ ОБОРОТА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Постановление 6 1.20
291 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus ЗАКОН О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ Закон 24 4.80
292 Nimeseadus ЗАКОН ОБ ИМЕНАХ Закон 21 4.20
293 Notari ajutiste tasumäärade kehtestamine ВРЕМЕННЫЕ СТАВКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ НОТАРИУСА Постановление 1 0.20
294 Notari distsiplinaarvastutuse seadus ЗАКОН О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСОВ Закон 11 2.20
295 Notari tasu seadus ЗАКОН О ПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ НОТАРИУСА Закон 33 6.60
296 Notariaadiseadus ЗАКОН О НОТАРИАТЕ Закон 47 9.40
297 NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise, kompenseerimise ja asendamise seadus ЗАКОН О ВОЗМЕЩЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, ПРИНУДИТЕЛЬНО ОТЧУЖДЕННЫХ ПОД ВОЕННЫЕ БАЗЫ СОЮЗА ССР Закон 2 0.40
298 Ohtliku kauba lastikirja juurde kuuluvate dokumentide kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОНОСАМЕНТАМ НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ Постановление 2 0.40
299 Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА, ПЕРЕВАЛКИ, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В ПОРТУ Постановление 1 0.20
300 Ohvriabi seadus ЗАКОН О ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ Закон 32 6.40
301 Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused О ПОРЯДКЕ СОРТИРОВКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И КЛАССИФИКАЦИИ ОТСОРТИРОВАННЫХ ОТХОДОВ Постановление 6 1.20
302 Omanikujärelevalve tegemise kord ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА СОБСТВЕННИКА Постановление 9 1.80
303 Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ В ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОБОРОТЕ ПЕРЕРАСЧЕТА ЧАСТИЧНО ВЫЧТЕННОГО ВХОДНОГО НАЛОГА С ОБОРОТА И О ПОРЯДКЕ КОРРЕКТИРОВКИ ВХОДНОГО НАЛОГА С ОБОРОТА НА ПРИОБРЕТЕННОЕ ОСНОВНОЕ ИМУЩЕСТВО И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЛЯ ЕГО НУЖД ТОВАРЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫЕ УСЛУГИ Постановление 5 1.00
304 Otsus "Eesti Vabariigi kohtute seaduse" ja "Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СУДАХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СУДАХ Решение 1 0.20
305 Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" Решение 4 0.80
306 Otsus Eesti Vabariigi ühinemisest 1968.aasta "Tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga" О ПРИСОЕДИНЕНИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ДОГОВОРУ О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ОТ 1968 ГОДА Решение 1 0.20
307 Otsus Eesti Vabariigi ühistuseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ТОВАРИЩЕСТВАХ" Решение 1 0.20
308 Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse ""Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta" 11.punkti 4.alapunkti kohta О ПОДПУНКТЕ 4 ПУНКТА 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" Решение 2 0.40
309 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ" Решение 3 0.60
310 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ" Решение 5 1.00
311 Otsus Eesti Vabariigi puhkuseseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОТПУСКАХ" Решение 2 0.40
312 Otsus Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ" Решение 2 0.40
313 Otsus Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ " О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ" Решение 4 0.80
314 Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse "Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ Решение 9 1.80
315 Otsus Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ" Решение 3 0.60
316 Otsus muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuses "Eesti Vabariigi pensioniseaduse rakendamise kohta" О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ" Решение 1 0.20
317 Otsus seaduse "Eesti Advokatuuri kohta" rakendamise kohta О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ АДВОКАТУРЕ ЭСТОНИИ" Решение 2 0.40
318 Päästeseadus ЗАКОН О СПАСАНИИ Закон 27 5.40
319 Pärimisseadus ЗАКОН О НАСЛЕДОВАНИИ Закон 82 16.40
320 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ЗАКОН ОБ ОСНОВНЫХ ШКОЛАХ И ГИМНАЗИЯХ Закон 126 25.20
321 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus ЗАКОН О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ПОРЯДКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА Закон 27 5.40
322 Põllumajandusreformi käigus isiku valdusse üleläinud endise ühismajandi vara kohta, mille osas ei ole paigutatud ühistatud vara osakut, valdaja võlakohustuse riigi kasuks vormistamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА ПО ПЕРЕШЕДШЕМУ В ХОДЕ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВО ВЛАДЕНИЕ ЛИЦ ИМУЩЕСТВУ БЫВШИХ СОВМЕСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ, В ЧАСТИ КОТОРОГО НЕ ВЛОЖЕН ПАЙ В ОБОБЩЕСТВЛЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА ПО ПЕРЕШЕДШЕМУ В ХОДЕ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВО ВЛАДЕНИЕ ЛИЦ ИМУЩЕСТВУ БЫВШИХ СОВМЕСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ, В ЧАСТИ КОТОРОГО НЕ ВЛОЖЕН ПАЙ В ОБОБЩЕСТВЛЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ Постановление 4 0.80
323 Põllumajandusreformi käigus loovutatud tööosakute eest täiendavalt arvelevõetud riigiosa käsutamine О РАСПОРЯЖЕНИИ ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗЯТОЙ НА УЧЕТ ЗА УСТУПЛЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ПАИ В ХОДЕ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Постановление 4 0.80
324 Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Постановление 3 0.60
325 Põllumajandusreformi seadus ЗАКОН О РЕФОРМЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Закон 24 4.80
326 Pakendiaktsiisi seadus ЗАКОН ОБ АКЦИЗЕ НА ТАРУ Закон 10 2.00
327 Pakendiseadus ЗАКОН О ТАРЕ Закон 37 7.40
328 Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus ЗАКОН О САМОУПРАВЛЕНИИ ПАЛДИСКИ Закон 2 0.40
329 Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление 1 0.20
330 Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление 1 0.20
331 Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление 1 0.20
332 Palga alammäära kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Постановление 1 0.20
333 Palgapiirangute kohta 1993. aasta IV kvartalis ОГРАНИЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В IV КВАРТАЛЕ 1993 Г. Постановление 1 0.20
334 Palgapiirangutest 1993. aasta III kvartalis ОГРАНИЧЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В III КВАРТАЛЕ Постановление 1 0.20
335 Pankrotiseadus ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ Закон 145 29.00
336 Pühade ja tähtpäevade seadus ЗАКОН О ПРАЗДНИКАХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТАХ Закон 3 0.60
337 Patendiseadus ПАТЕНТНЫЙ ЗАКОН Закон 80 16.00
338 Patendivoliniku seadus ЗАКОН О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ Закон 18 3.60
339 Pensionilisandeid saavate isikute ringi täiendamise kohta О ДОПОЛНЕНИИ КРУГА ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАДБАВКИ К ПЕНСИЯМ Постановление 1 0.20
340 Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ СПИСКА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ Постановление 2 0.40
341 Perekonnaseadus ЗАКОН О СЕМЬЕ Закон 98 19.60
342 Perekonnaseisutoimingute seadus ЗАКОН О ДЕЙСТВИЯХ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ Закон 62 12.40
343 Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ ПОРЯДОК ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ Постановление 3 0.60
344 Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus ЗАКОН О СТРУКТУРНЫХ СУБСИДИЯХ НА 2007-2013 ГОДЫ Закон 53 10.60
345 Pidada vajalikuks asutada Majandusministeeriumi valitsemisalas Välisinvesteeringute Agentuur ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АГЕНСТВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Распоряжение 1 0.20
346 Piiripunktide töökorralduse täiustamine О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТОВ Постановление 2 0.40
347 Piirire˛iimi eeskirja kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА Постановление 17 3.40
348 Piirivalveseaduse paragrahvi 13 lõigete 7 ja 8 rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТЕЙ 7 И 8 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА О ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЕ Постановление 1 0.20
349 Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ КАДАСТРОВЫХ ЕДИНИЦ НА ОСНОВАНИИ МАТЕРИАЛА ПЛАНОВ ИЛИ КАРТ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КАДАСТРОВЫХ ЕДИНИЦ НА ОСНОВАНИИ МАТЕРИАЛА ПЛАНОВ ИЛИ КАРТ Постановление 7 1.40
350 Planeerimisseadus ЗАКОН О ПЛАНИРОВАНИИ Закон 156 31.20
351 Politsei ja piirivalve seadus ЗАКОН О ПОЛИЦИИ И ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЕ Закон 135 27.00
352 Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЧИНОВНИКОМ ПОЛИЦИИ В ХОДЕ НАДЗОРА ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ Постановление 10 2.00
353 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИХ НАСИЛИЕ ИЛИ ЖЕСТОКОСТЬ Закон 11 2.20
354 Prokuratuuriseadus ЗАКОН О ПРОКУРАТУРЕ Закон 39 7.80
355 Psühhiaatrilise abi seadus ЗАКОН О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Закон 23 4.60
356 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus ЗАКОН О СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЯХ ДЛЯ ДЕФЕКТИВНЫХ ЛИЦ Закон 26 5.20
357 Raamatupidamise seadus ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ Закон 50 10.00
358 Rahvapensioni määra muutmine ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА НАРОДНОЙ ПЕНСИИ Постановление 1 0.20
359 Rahvaraamatukogu seadus ЗАКОН О МАССОВЫХ БИБЛИОТЕКАХ Закон 8 1.60
360 Rahvastikuregistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ Закон 83 16.60
361 Rahvatervise seadus ЗАКОН О НАРОДНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ Закон 35 7.00
362 Rahvusooperi seadus ЗАКОН О НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЕ Закон 10 2.00
363 Rahvusvahelise autoveo litsentsi väljaandmise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ Постановление 1 0.20
364 Rahvusvahelise eraõiguse seadus ЗАКОН О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ Закон 24 4.80
365 Rakenduskõrgkooli seadus ЗАКОН О ВЫСШИХ ПРИКЛАДНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Закон 72 14.40
366 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus ЗАКОН О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ Закон 8 1.60
367 Raskeveokimaksu seadus ЗАКОН О НАЛОГЕ НА ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА Закон 10 2.00
368 Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded О ТРЕБОВАНИЯХ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ РУЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ Постановление 7 1.40
369 Raudteeseadus ЗАКОН О ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ Закон 178 35.60
370 Ravikindlustuse seadus ЗАКОН О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ Закон 96 19.20
371 Ravimiseadus ЗАКОН О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ Закон 172 34.40
372 Reisiparvlaeva "Estonia" katastroofis hukkunud isikute perekonnaliikmetele makstavate toetuste tulumaksust vabastamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ПОСОБИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПОГИБШИХ В КАТАСТРОФЕ ПАССАЖИРСКОГО ПАРОМА "ЭСТОНИЯ" Постановление 2 0.40
373 Reklaamiseadus ЗАКОН О РЕКЛАМЕ Закон 34 6.80
374 Relvaseadus ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ Закон 129 25.80
375 Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ ПОРЯДОК ВЫВОЗА ИЗ ЭСТОНИИ ОРУЖИЯ, ПРИОБРЕТЕННОГО ИНОСТРАНЦЕМ ВИДЫ И КОЛИЧЕСТВА ПО ВИДАМ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ, КОТ. ВПРАВЕ ПРИОБРЕТАТЬ И ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И УЧРЕЖДЕНИЯ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ОРУЖИЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ, И ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ Постановление 45 9.00
376 Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ ПОРЯДОК НОШЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ РАБОТНИКОМ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРЕ СЛУЖЕБНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ Постановление 27 5.40
377 Relvaseaduse paragrahvi 1 lõike 3 rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ Постановление 1 0.20
378 Riigi 1994. aasta lisaeelarve ЗАКОН "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 1994 ГОД" Закон 10 2.00
379 Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 1998. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВКИ ДИВИДЕНТОВ НА 1998 ГОД ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВУ ПРИНАДЛЕЖИТ МАЖОРИТАРНОЕ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИЙ ИЛИ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление 1 0.20
380 Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 2000. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2000 ГОД СТАВКИ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ОБЛАДАЕТ МАЖОРИТАРНЫМ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИЛИ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление 1 0.20
381 Riigi õigusabi seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Закон 52 10.40
382 Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ Постановление 15 3.00
383 Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЯХ И СТИПЕНДИЯХ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ Закон 3 0.60
384 Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Постановление 10 2.00
385 Riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУММ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Закон 6 1.20
386 Riigiasutuste ja riigile kuuluvate ettevõtete valduses olevate eluruumide kasutamine О ПОЛЬЗОВАНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ВО ВЛАДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление 2 0.40
387 Riigiettevõtte jagunemisel tema valduses oleva vara äriühingu omandisse ülemineku korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА В СЛУЧАЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЕГО ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА Постановление 2 0.40
388 Riigikaitseliste sundkoormiste seadus ЗАКОН ОБ ОБОРОННЫХ ПОВИННОСТЯХ Закон 19 3.80
389 Riigikaitseseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБОРОНЕ Закон 67 13.40
390 Riigikogu liikme staatuse seadus ЗАКОН О СТАТУСЕ ЧЛЕНА РИЙГИКОГУ Закон 25 5.00
391 Riigikogu valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В РИЙГИКОГУ Закон 67 13.40
392 Riigikontrolli seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ Закон 31 6.20
393 Riigikontrolli töötajate töötasustamise ajutise korra seadus ЗАКОН О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ Закон 1 0.20
394 Riigipiiri seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ Закон 54 10.80
395 Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В РЕГИСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА Постановление 20 4.00
396 Riigivaraseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ Закон 119 23.80
397 Riigivastutuse seadus ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА Закон 22 4.40
398 Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise intress О ПРОЦЕНТЕ С ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАССРОЧКУ Постановление 1 0.20
399 Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise kohta ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С РАССРОЧЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ И ГОДОВОЙ СТАВКИ ПЕНЕЙ Постановление 1 0.20
400 Riiklike fondide moodustamise ja funktsioneerimise põhimõtete kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ Постановление 4 0.80
401 Riikliku ettevõtte riiklikuks aktsiaseltsiks muutmise raamatupidamise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Постановление 7 1.40
402 Riikliku kauba- ja teenindusmärkide registri pidamise põhimääruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ Постановление 20 4.00
403 Riikliku matusetoetuse seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОСОБИИ НА ПОГРЕБЕНИЕ Закон 7 1.40
404 Riikliku pensionikindlustuse seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ Закон 67 13.40
405 Riikliku Tootmiskoondise "Eesti Aiandus" likvideerimise kohta О ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЭСТПЛОДОВОЩ" Постановление 1 0.20
406 Ruumiandmete seadus ЗАКОН О ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ Закон 40 8.00
407 Säästva arengu seadus ЗАКОН О ЩАДЯЩЕМ РАЗВИТИИ Закон 6 1.20
408 Sõidukite parkimiskorra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Постановление 13 2.60
409 Saneerimisseadus ЗАКОН О САНАЦИИ Закон 28 5.60
410 Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus ЗАКОН О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О ВИНОВНОМ ДЕЯНИИ Закон 15 3.00
411 Seadme ohutuse seadus ЗАКОН О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК Закон 0
412 Seadus aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta О ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ Закон 5 1.00
413 Seadus Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes üleminekuperioodil О СЛУЖБЕ ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКОЙ ССР В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД Закон 2 0.40
414 Seadus Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi moodustamise kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОЗДАНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон 1 0.20
415 Seadus Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi moodustamisest Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeeriumi baasil ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА БАЗЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МИНИСТЕРСТВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон 1 0.20
416 Seadus Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ümbernimetamise kohta Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВО ТРУДА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон 1 0.20
417 Seadus rahaühiku muutmise kohta seadustes ja muudes normatiivaktides ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ Закон 1 0.20
418 Seadus süümevande andmise korra kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПОРЯДКЕ ПРИНЕСЕНИЯ КЛЯТВЕННОГО ЗАВЕРЕНИЯ Закон 7 1.40
419 Seadus vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra kehtestamise kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВВЕДЕНИИ УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА Закон 1 0.20
420 Seaduse "Kodanike ühenduste kohta" muutmise seadus ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ГРАЖДАН Закон 1 0.20
421 Sihtasutuste seadus ЗАКОН О ФОНДАХ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ЧАСТНОПРАВОВЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Закон 50 10.00
422 Sisekaitse Operatiivrügemendi ümberformeerimine О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ПОЛКА ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ Постановление 2 0.40
423 Soodustingimustel vanaduspensionide seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ Закон 7 1.40
424 Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКОВ ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ Постановление 48 9.60
425 Soolise võrdõiguslikkuse seadus ЗАКОН О ГЕНДЕРНОМ РАВНОПРАВИИ Закон 13 2.60
426 Sotsiaalmaksuseadus ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ Закон 36 7.20
427 Sotsiaalseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА Закон 20 4.00
428 Sotsialistliku võistluse kohta О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ Постановление 3 0.60
429 Spordiseadus ЗАКОН О СПОРТЕ Закон 17 3.40
430 Strateegilise kauba seadus ЗАКОН О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРАХ Закон 63 12.60
431 Surma põhjuse tuvastamise seadus ЗАКОН ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЧИН СМЕРТИ Закон 20 4.00
432 Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СЛУЧАЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СООБЩЕНИЯ О НИХ Постановление 11 2.20
433 Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ ПРИ РАБОЧИХ КОМАНДИРОВКАХ, МИНИМАЛЬНАЯ СТАВКА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУТОЧНЫХ ПРИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВКАХ Постановление 6 1.20
434 Töölepingu seadus ЗАКОН О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Закон 109 21.80
435 Tööstusdisaini kaitse seadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ Закон 42 8.40
436 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ Закон 35 7.00
437 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus ЗАКОН О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ Закон 10 2.00
438 Töötajate usaldusisiku seadus ЗАКОН О ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ РАБОТНИКОВ Закон 14 2.80
439 Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СУММ, ШТРАФА, НАЛОЖЕННОГО НА РАБОТНИКОВ В ПОРЯДКЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ Постановление 1 0.20
440 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Постановление 24 4.80
441 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ЗАКОН О ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Закон 54 10.80
442 Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Постановление 8 1.60
443 Töötu sotsiaalse kaitse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ БЕЗРАБОТНЫХ Постановление 2 0.40
444 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus ЗАКОН ОБ УСЛУГАХ И ПОСОБИЯХ РЫНКА ТРУДА Закон 80 16.00
445 Töötuskindlustuse seadus ЗАКОН О СТРАХОВАНИИ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ Закон 20 4.00
446 Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРУДИЙ ТРУДА Постановление 23 4.60
447 Täitemenetluse seadustik КОДЕКС ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Кодекс 132 26.40
448 Tõestamisseadus ЗАКОН О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ Закон 28 5.60
449 Tagatisfondi seadus ЗАКОН О ГАРАНТИЙНОМ ФОНДЕ Закон 68 13.60
450 Taimekaitseseadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ Закон 98 19.60
451 Taimekarantiinsete abinõude ja kitsenduste rakendamise ning sellega seotud kulutuste riigieelarvest finantseerimise kord О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ С НИМИ РАСХОДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА Постановление 5 1.00
452 Tarbijakaitseseadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Закон 69 13.80
453 Tartu Õpetajate Seminari reorganiseerimise kohta rakenduslikuks kõrgkooliks О РЕОРГАНИЗАЦИИ ТАРТУСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ В ПРИКЛАДНУЮ ВЫСШУЮ ШКОЛУ Постановление 1 0.20
454 Tartu Ülikooli seadus ЗАКОН О ТАРТУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Закон 11 2.20
455 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон 35 7.00
456 Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud põhipuhkust О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК Постановление 1 0.20
457 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Закон 93 18.60
458 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded О ТРЕБОВАНИЯХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Постановление 7 1.40
459 Toiduseadus ЗАКОН О ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ Закон 61 12.20
460 Tolliseadus ЗАКОН О ТАМОЖНЕ Закон 37 7.40
461 Toote nõuetele vastavuse seadus ЗАКОН О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ Закон 53 10.60
462 Tsiviilkohtumenetluse seadustik ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс 488 97.60
463 Tsiviilseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА Закон 61 12.20
464 Tubakaseadus ЗАКОН О ТАБАКЕ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ Закон 49 9.80
465 Tuleohutuse seadus ЗАКОН О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Закон 27 5.40
466 Tulumaksuseadus ЗАКОН О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ Закон 149 29.80
467 Tulundusühistuseadus ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКИХ КООПЕРАТИВАХ Закон 55 11.00
468 Turismiseadus ЗАКОН О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон 24 4.80
469 Turvaseadus ЗАКОН ОБ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон 32 6.40
470 Väärteomenetluse seadustik ДЕЛИКТНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс 164 32.80
471 Väärtpaberite registri pidamise seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИСТРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Закон 84 16.80
472 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus ЗАКОН О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА Закон 7 1.40
473 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВОВОГО АКТА, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ ЗАКОНА О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКОВ ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ Постановление 2 0.40
474 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus ЗАКОН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ИНОСТРАНЦАМ Закон 96 19.20
475 Välismaalaste seadus ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ Закон 209 41.80
476 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ ИНОСТРАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ Закон 42 8.40
477 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus ЗАКОН ОБ ОБЯЗАННОСТИ ВЫЕЗДА ИЗ СТРАНЫ И ЗАПРЕТЕ НА ВЪЕЗД В СТРАНУ Закон 84 16.80
478 Väljateenitud aastate pensionide seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ Закон 11 2.20
479 Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staa˛i arvutamise kord ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКОВ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ Постановление 19 3.80
480 Väljavõte Eesti Panga Nõukogu istungi protokollist nr. 47 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 47 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА БАНКА ЭСТОНИИ Протокол 1 0.20
481 Võlaõigusseadus ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЗАКОН Закон 628 125.60
482 Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОГО ЗАКОНА, ЗАКОНА ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА И ЗАКОНА О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ Закон 66 13.20
483 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus ЗАКОН О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ И О ЗАЩИТЕ ДОЛГОВ Закон 27 5.40
484 Võrdse kohtlemise seadus ЗАКОН О РАВНОМ ОБРАЩЕНИИ Закон 14 2.80
485 Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2009–2013 ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЗАКОНЫ Постановление 22 4.40
486 Vabariigi presidendi ametihüve seadus ЗАКОН О ДОЛЖНОСТНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Закон 9 1.80
487 Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Постановление 2 0.40
488 Vabariigi Presidendi töökorra seadus ЗАКОН О РАСПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Закон 12 2.40
489 Vabariigi Presidendi valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ Закон 12 2.40
490 Vabariigi territooriumi regionaalpoliitilise jaotuse ja regionaalsete maksusoodustuste ning nende andmise korra kohta О РЕГИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Постановление 6 1.20
491 Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 1996. a määruse nr. 6 "Ametniku teenistuslehe pidamise ja teenistusstaa˛i arvutamise korra kinnitamine" muutmine О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 1996 Г. N 6 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА И ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА СЛУЖБЫ ЧИНОВНИКА" ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА ЧИНОВНИКА Постановление 14 2.80
492 Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Постановление 12 2.40
493 Vabariigi Valitsuse seadus ЗАКОН О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ Закон 105 21.00
494 Valitsusasutuste ametiautode kasutamise korraldamine ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Постановление 2 0.40
495 Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ Постановление 23 4.60
496 Valla- ja linnaeelarvetele 1998. aasta riigieelarvest vahendite eraldamine О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ВОЛОСТНЫМ И ГОРОДСКИМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 1998 ГОДА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ УЕЗДНЫМИ УПРАВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ В ВОЛОСТНЫЕ И ГОРОДСКИЕ БЮДЖЕТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 1998 ГОД ДЛЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ЛЬГОТ ПО ПРОЕЗДУ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШКОЛ Постановление 2 0.40
497 Vangistusseadus ЗАКОН О ТЮРЕМНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ Закон 118 23.60
498 Vangla sisekorraeeskiri О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ТЮРЬМЫ Постановление 64 12.80
499 Vanglaametnikule, vangla sotsiaaltöötajale ja vanglaametnikukandidaadile ning nende perekonnaliikmetele tekitatud varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ТЮРЕМНЫМ ЧИНОВНИКАМ, ТЮРЕМНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ И КАНДИДАТАМ В ТЮРЕМНЫЕ ЧИНОВНИКИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ Постановление 6 1.20
500 Vanglakomisjoni põhimäärus О ПОЛОЖЕНИИ О ТЮРЕМНЫХ КОМИССИЯХ Постановление 8 1.60
501 Vedelkütuse erimärgistamise seadus ЗАКОН О СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ЖИДКОГО ТОПЛИВА Закон 14 2.80
502 Vedelkütuse seadus ЗАКОН О ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ Закон 28 5.60
503 Vedelkütusevaru seadus ЗАКОН О ЗАПАСАХ ЖИДКОГО ТОПЛИВА Закон 32 6.40
504 Veeseadus ВОДНЫЙ ЗАКОН Закон 184 36.80
505 Vene föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine О ДАЛЬНЕЙШЕМ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ ИЛИ ОСТАВЛЕННЫМ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Постановление 3 0.60
506 Vereseadus ЗАКОН О КРОВИ Закон 15 3.00
507 Veterinaarkorralduse seadus ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ Закон 47 9.40
508 Volitatud tõendamisasutusele esitatavate lisanõuete kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПО СЕРТИФИКАЦИИ Постановление 6 1.20
509 Volituste andmine kaubamärgiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ЗАКОНА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ Постановление 1 0.20