Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 EFTA järelevalveameti otsus nr 83/18/COL, 26. september 2018, Landsvirkjunile tuletislepingutega seoses antud riigigarantiide kohta (Island) [2019/156] EFTA Järelevalveamet o 83 26.09.2019
3 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/428, 12. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 teatavate turustamisstandardite osas puu- ja köögiviljasektoris Euroopa Komisjon m 428 12.07.2019 26.03.2019
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/444, 19. märts 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 käendusdokumentide vormide ja tolliväärtuse sisse arvestatavate õhutranspordikulude osas, arvestades Ühendkuningriigi väljaastumist liidust Euroopa Komisjon m 444 19.03.2019 21.03.2019
5 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/445, 19. märts 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 367/2014, millega kehtestatakse EAGFi kuludeks eraldatav netosaldo Euroopa Komisjon m 445 19.03.2019 27.03.2019
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/446, 19. märts 2019, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta  Euroopa Komisjon m 446 19.03.2019 09.03.2019
7 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/450, 19. märts 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 toetuseks koostatud ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide avaldamise kohta  Euroopa Komisjon o 450 19.03.2019 20.03.0219
8 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/451, 19. märts 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 toetuseks koostatud ehitustoodete harmoneeritud standardite kohta  Euroopa Komisjon o 451 19.03.2019 20.03.2019
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/430, 18. märts 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 seoses piiratud õiguste järelevalveta kasutamisega enne kergõhusõidukipiloodi loa väljaandmist  Euroopa Komisjon m 430 18.03.2019 08.04.2019
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/431, 18. märts 2019, millega muudetakse 296. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu Euroopa Komisjon m 431 18.03.2019 20.03.2019
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/432, 18. märts 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga Euroopa Komisjon m 432 18.03.2019 20.03.2019
12 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/436, 18. märts 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks koostatud masinate harmoneeritud standardite kohta Euroopa Komisjon o 436 18.03.2019 19.03.2019
13 Nõukogu otsus (EL) 2019/448, 18. märts 2019, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel ettepaneku esitamist metoksükloori kandmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisasse Euroopa Nõukogu o 448 18.03.2019 18.03.2019
14 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/449, 18. märts 2019, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/715, millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa liitu sissetoomine ja seal levimine (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2024 all) Euroopa Komisjon o 449 18.03.2019
15 Komisjoni määrus (EL) 2019/424, 15. märts 2019, millega kehtestatakse serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 617/2013  Euroopa Komisjon m 424 15.03.2019 07.04.2019
16 Nõukogu otsus (EL) 2019/447, 15. märts 2019, millega nimetatakse ametisse Itaalia Vabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige Euroopa Nõukogu o 447 15.03.2019 15.03.2019
17 Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. a VV k 66 14.03.2019 14.03.2019
18 Investeerimisfondis II Balti Innovatsioonifond osalemine VV k 67 14.03.2019 14.03.2019
19 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 68 14.03.2019 14.03.2019
20 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 69 14.03.2019 14.03.2019
21 Orissaare sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 70 14.03.2019 14.03.2019
22 Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded Maaelumin m 32 14.03.2019 18.03.2019
23 Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri Rahandusmin m 15 14.03.2019 26.04.2019
24 Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 "Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel" muutmine VV m 24 14.03.2019 18.03.2019
25 Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 "Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus" muutmine VV m 25 14.03.2019 18.03.2019
26 Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2018. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine VV m 26 14.03.2019 18.03.2019
27 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2019/408, 14. märts 2019, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu m 408 14.03.2019 16.03.2019
28 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2019/409, 14. märts 2019, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu m 409 14.03.2019 15.03.2019
29 Komisjoni määrus (EL) 2019/412, 14. märts 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS) 12 ja 23 ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 3 ja 11  Euroopa Komisjon m 412 14.03.2019 04.04.2019
30 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/413, 14. märts 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/1998 selliste kolmandate riikide osas, mille julgestusstandardid on tunnistatud samaväärseks tsiviillennundusjulgestuse ühiste põhistandarditega  Euroopa Komisjon m 413 14.03.2019 16.03.2019
31 Komisjoni määrus (EL) 2019/414, 14. märts 2019, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) ülemäärast võlgnevust, tarbimist, jõukust ja tööhõivet käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2020. aasta loetelu osas  Euroopa Komisjon m 414 14.03.2019 04.04.2019
32 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/415, 14. märts 2019, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu o 415 14.03.2019 16.03.2019
33 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/416, 14. märts 2019, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu o 416 14.03.2019 16.03.2019
34 Rannarootsi Muuseumi tegevuse lõpetamine Kultuurimin m 8 13.03.2019 18.03.2019
35 Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 "Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba" muutmine Maaelumin m 31 13.03.2019 18.03.2019
36 Komisjoni määrus (EL) 2019/402, 13. märts 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 19 Euroopa Komisjon m 402 13.03.2019 03.04.2019
37 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/403, 13. märts 2019, millega antakse liidu luba biotsiidiperele "Deosan Activate BPF based on Iodine" Euroopa Komisjon m 403 13.03.2019 03.04.2019
38 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/423, 13. märts 2019, millega antakse liidu luba biotsiidiperele "Teat disinfectants biocidal product family of Novadan" Euroopa Komisjon m 423 13.03.2019 07.04.2019
39 Komisjoni otsus (EL) 2019/418, 13. märts 2019, millega muudetakse otsuseid (EL) 2017/1214, (EL) 2017/1215, (EL) 2017/1216, (EL) 2017/1217, (EL) 2017/1218 ja (EL) 2017/1219 (teatavaks tehtud numbri C(2019) 1851 all)   Euroopa Komisjon o 418 13.03.2019
40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/420, 13. märts 2019, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta Euroopa Parlament o 420 13.03.2019 21.03.2019
41 Siseministri määruste muutmine Riigihalduse min m 14 12.03.2019 18.03.2019
42 Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis Tervise- ja töömin m 24 12.03.2019 16.03.2019
43 Nakkushaiguste registri põhimäärus Tervise- ja töömin m 25 12.03.2019 16.03.2019
44 Sotsiaalkaitseministri 23. mai 2018. a määruse nr 26 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas" muutmine Sotsiaalkaitsemin m 26 12.03.2019 18.03.2019
45 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/404, 12. märts 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2019) 1833 all)   Euroopa Komisjon o 404 12.03.2019
46 Nõukogu otsus (EL) 2019/425, 12. märts 2019, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu kohaselt moodustatud ühiskomitees Euroopa Nõukogu o 425 12.03.2019 12.03.2019
47 Nõukogu otsus (EL) 2019/426, 12. märts 2019, millega nimetatakse ametisse üks Belgia Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja kaks asendusliiget Euroopa Nõukogu o 426 12.03.2019 12.03.2019
48 Nõukogu otsus (EL) 2019/427, 12. märts 2019, millega nimetatakse ametisse Ühendkuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja asendusliige Euroopa Nõukogu o 427 12.03.2019 12.03.2019
49 Komisjoni otsus (EL) 2019/435, 12. märts 2019, mis käsitleb kavandatavat kodanikualgatust "Eluase kõigile" (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2004 all) Euroopa Komisjon o 435 12.03.2019 18.03.2019
50 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/386, 11. märts 2019, millega kehtestatakse eeskirjad seoses teatavate liidu WTO loendis sisalduvate põllumajandustoodete tariifikvootide jaotamisega pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist ning seoses kõnealuste tariifikvootide alusel välja antud impordilitsentside ja antud impordiõigustega Euroopa Komisjon m 386 11.03.2019 13.03.2019