Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 EFTA järelevalveameti otsus nr 83/18/COL, 26. september 2018, Landsvirkjunile tuletislepingutega seoses antud riigigarantiide kohta (Island) [2019/156] EFTA Järelevalveamet o 83 26.09.2019
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/303, 21. veebruar 2019, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kolmekümne kolmandas osalises hankemenetluses Euroopa Komisjon m 303 21.02.2019 22.02.2019
4 Komisjoni määrus (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris Euroopa Komisjon m 316 21.02.2019 14.03.2019
5 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/312, 21. veebruar 2019, millega muudetakse otsust 2014/219/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Malis (EUCAP Sahel Mali), ja pikendatakse selle kehtivust Euroopa Nõukogu o 312 21.02.2019
6 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/313, 21. veebruar 2019, millega kiidetakse heaks tavapärase sisepõlemismootori jõul liikuvates väikestes tarbesõidukites ja teatavates hübriidjõul liikuvates väikestes tarbesõidukites kasutamiseks ette nähtud SEG Automotive Germany GmbH suure kasuteguriga 48 V mootoris-generaatoris (BRM) ja sellega ühendatud 48 V / 12 V alalispingemuunduris kasutatav tehniline lahendus kui uuenduslik tehniline lahendus väikeste tarbesõidukite CO2 heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011  Euroopa Komisjon o 313 21.02.2019 14.03.2019
7 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/314, 21. veebruar 2019, millega kiidetakse heaks tavapärase sisepõlemismootori jõul liikuvates sõiduautodes ja teatavates hübriidjõul liikuvates sõiduautodes kasutamiseks ette nähtud SEG Automotive Germany GmbH suure kasuteguriga 48 V mootoris-generaatoris (BRM) ja sellega ühendatud 48 V / 12 V alalispingemuunduris kasutatav tehniline lahendus kui uuenduslik tehniline lahendus väikeste tarbesõidukite CO2 heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 Euroopa Komisjon o 314 21.02.2019 14.03.2019
8 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/315, 21. veebruar 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2019) 1576 all)   Euroopa Komisjon o 315 21.02.2019
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/302, 20. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 302 20.02.2019 22.02.2019
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/295, 20. veebruar 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1011/2014 seoses muudatustega rahastamisvahenditega seotud täiendavat teavet sisaldava maksetaotluse vormis ja kulude aruande vormis Euroopa Komisjon m 295 20.02.2019 22.02.2019
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/296, 20. veebruar 2019, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2016/2286 (milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mõistliku kasutamise poliitika rakendamist, jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamise jätkusuutlikkuse hindamise metoodikat ja rändlusteenuse osutaja poolt sellise hindamise eesmärgil esitatavat taotlust) teatavaid keeleversioone Euroopa Komisjon m 296 20.02.2019 13.03.2019
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/297, 20. veebruar 2019, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit seemisnaha impordi suhtes Euroopa Komisjon m 297 20.02.2019 22.03.2019
13 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/298, 20. veebruar 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas Valgevenet, Bosnia ja Hertsegoviinat ning Jaapanit käsitlevaid kandeid selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib importida liitu või vedada läbi liidu teatavaid linnukasvatussaadusi  Euroopa Komisjon m 298 20.02.2019 24.03.2019
14 Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord Kultuurimin m 6 19.02.2019 23.02.2019
15 Komisjoni määrus (EL) 2019/289, 19. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks  Euroopa Komisjon m 289 19.02.2019 12.03.2019
16 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/290, 19. veebruar 2019, millega kehtestatakse elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate registreerimise ja nende poolt registrile esitatava aruandluse vorm Euroopa Komisjon m 290 19.02.2019 12.03.2019
17 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/291, 19. veebruar 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 1-naftüülatseetamiidi, 1-naftüüläädikhappe, akrinatriini, asoksüstrobiini, fluasifop-P, fluroksüpüüri, imasaliili, metüülkresoksiimi, oksüfluorfeeni, prokloraasi, proheksadiooni, spiroksamiini, teflutriini ja terbutüülasiini heakskiidu kehtivusaja pikendamisega Euroopa Komisjon m 291 19.02.2019 12.03.2019
18 M. Koka nimetamine ja C. Kulli tagasikutsumine Vabariigi President o 389 19.02.2019 19.02.2019
19 R. Lumi nimetamine ja K. Kivi tagasikutsumine Vabariigi President o 390 19.02.2019 19.02.2019
20 K. Saarsalu-Layachi nimetamine ja A. Punga tagasikutsumine Vabariigi President o 391 19.02.2019 19.02.2019
21 S. Soone nimetamine ja E-K. Kala tagasikutsumine Vabariigi President o 392 19.02.2019 19.02.2019
22 K. Eesmaa nimetamine ja A. Unga tagasikutsumine Vabariigi President o 393 19.02.2019 19.02.2019
23 M. Haljase nimetamine ja S. Soone tagasikutsumine Vabariigi President o 394 19.02.2019 19.02.2019
24 C. Kulli nimetamine ja A. Streimanni tagasikutsumine Vabariigi President o 395 19.02.2019 19.02.2019
25 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/300, 19. veebruar 2019, millega kehtestatakse kriisiohjamise üldkava toidu- ja söödaohutuse valdkonnas  Euroopa Komisjon o 300 19.02.2019 13.03.2019
26 Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2019/311, 19. veebruar 2019, millega nimetatakse ametisse kaks Taani Kuningriigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liiget Euroopa Nõukogu o 311 19.02.2019 19.02.2019
27 Nõukogu määrus (EL) 2019/278, 18. veebruar 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 314/2004, milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes Euroopa Nõukogu m 278 18.02.2019 20.02.2019
28 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2019/279, 18. veebruar 2019, millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõiget 4 Euroopa Nõukogu m 279 18.02.2019 20.02.2019
29 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/283, 18. veebruar 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 314/2004, milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes Euroopa Komisjon m 283 18.02.2019 20.02.2019
30 Nõukogu otsus (EL) 2019/304, 18. veebruar 2019, mis käsitleb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teadet soovi kohta lõpetada osalemine teatavates Schengeni acquis' sätetes, mis sisalduvad nõukogu määruses (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta Euroopa Nõukogu o 304 18.02.2019 23.02.2019
31 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/284, 18. veebruar 2019, millega muudetakse otsust 2011/101/ÜVJP Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohta Euroopa Nõukogu o 284 18.02.2019 20.02.2019
32 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2019/285, 18. veebruar 2019, millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis Euroopa Nõukogu o 285 18.02.2019 20.02.2019
33 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/294, 18. veebruar 2019, millega kehtestatakse selliste territooriumide ja kolmandate riikide loetelu, kust on lubatud importida liitu koeri, kasse ja valgetuhkruid, ning veterinaarsertifikaadi näidis sellise impordi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2019) 1059 all)   Euroopa Komisjon o 294 18.02.2019
34 Nõukogu otsus (EL) 2019/305, 18. veebruar 2019, millega lubatakse Austrial, Küprosel, Horvaatial, Luksemburgil, Portugalil, Rumeenial ja Ühendkuningriigil anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Dominikaani Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga Euroopa Nõukogu o 305 18.02.2019
35 Nõukogu otsus (EL) 2019/306, 18. veebruar 2019, millega lubatakse Austrial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Ecuadori ja Ukraina ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga Euroopa Nõukogu o 306 18.02.2019
36 Nõukogu otsus (EL) 2019/307, 18. veebruar 2019, millega lubatakse Austrial ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Hondurase ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga Euroopa Nõukogu o 307 18.02.2019
37 Nõukogu otsus (EL) 2019/308, 18. veebruar 2019, millega lubatakse Austrial, Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Valgevene ja Usbekistani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga Euroopa Nõukogu o 308 18.02.2019
38 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2019/309, 18. veebruar 2019, millega antakse Leedule luba kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 Euroopa Nõukogu o 309 18.02.2019
39 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2019/310, 18. veebruar 2019, millega antakse Poolale luba kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 226 Euroopa Nõukogu o 310 18.02.2019
40 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/282, 15. veebruar 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas Euroopa Komisjon m 282 15.02.2019 22.02.2019
41 Komisjoni määrus (EL) 2019/268, 15. veebruar 2019, millega muudetakse määrusi (EL) nr 200/2010, (EL) nr 517/2011, (EL) nr 200/2012 ja (EL) nr 1190/2012 seoses kodulindudel esineva Salmonella bakteri teatavate kontrolli- ja proovivõtumeetoditega Euroopa Komisjon m 268 15.02.2019 11.03.2019
42 Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 "Teadmistepõhine Eesti" rakendusplaani aastateks 2016-2020 uuendatud lisa "Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetelu" heakskiitmine VV k 43 14.02.2019 14.02.2019
43 Riigi teaduspreemiate määramine VV k 44 14.02.2019 14.02.2019
44 Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna määramine VV k 45 14.02.2019 14.02.2019
45 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 46 14.02.2019 14.02.2019
46 Raha eraldamine VV k 47 14.02.2019 14.02.2019
47 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/260, 14. veebruar 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 180/2014 tavapäraste kaubavoogude mahtude osas teatavate liidu äärepoolseimate piirkondade ja Ühendkuningriigi vahel Euroopa Komisjon m 260 14.02.2019 18.02.2019
48 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/261, 14. veebruar 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/140, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate malmist toodete impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse uurimine seoses Indiast pärit teatavate malmist toodete impordiga Euroopa Komisjon m 261 14.02.2019 16.02.2019
49 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/262, 14. veebruar 2019, millega muudetakse nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 430/2013, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärit tempermalmist valatud keermestatud toruliitmike impordi suhtes, nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse menetlus Indoneesia suhtes Euroopa Komisjon m 262 14.02.2019 16.02.2019
50 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/263, 14. veebruar 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 964/2014 kaasinvesteerimisrahastu ja linnaarendusfondi rahastamisvahendite tüüptingimuste osas Euroopa Komisjon m 263 14.02.2019 16.02.2019