Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi   |    Tagasi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2017/1802, 28. september 2017, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 1802 28.09.2917 28.09.2017
2 EFTA järelevalveameti otsus nr 83/18/COL, 26. september 2018, Landsvirkjunile tuletislepingutega seoses antud riigigarantiide kohta (Island) [2019/156] EFTA Järelevalveamet o 83 26.09.2019
3 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/428, 12. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 teatavate turustamisstandardite osas puu- ja köögiviljasektoris Euroopa Komisjon m 428 12.07.2019 26.03.2019
4 "Eesti maaelu arengukava 2014-2020" muudatusettepanekute ning "Partnerlusleppe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020" muutmise heakskiitmine ja volituse andmine VV k 107 18.04.2019 18.04.2019
5 Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist VV k 108 18.04.2019 18.04.2019
6 Haldusüksuste piiride muutmine territooriumiosa üleandmisega VV m 39 18.04.2019 01.05.2019
7 Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord, nende säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu ning riigi- ja tugietalonide nimistu Majandus- ja taristusmin m 28 18.04.2019 26.04.2019
8 Rahandusministri 11. aprilli 2017. a määruse nr 24 "Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine" muutmine Rahandusmin m 19 18.04.2019 26.04.2019
9 Riigikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine RK juhatus o 11 18.04.2019 18.04.2019
10 Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 "Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine" ja 14. juuli 2006. a määruse nr 52 "Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse eeskiri" muutmine Keskkonnamin m 16 17.04.2019 28.04.2019
11 Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m 27 17.04.2019 26.04.2019
12 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele Vabariigi Valitsuse moodustamiseks volituste andmine RK o 17.04.2019 18.04.2019
13 Film Estonia toetuskava Kultuurimin m 14 16.04.2019 26.04.2019
14 Hansalinn Viljandi hõbedast meenemündi emiteerimine EP president m 3 16.04.2019 08.06.2019
15 Johann Voldemar Jannseni 200. sünniaastapäeva tähistamisele pühendatud hõbedast meenemündi emiteerimine EP president m 4 16.04.2019 16.05.2019
16 Kandidaadi registreerimata jätmine Valimiskom o 102 16.04.2019 16.04.2019
17 Kandidaadi registreerimata jätmine Valimiskom o 103 16.04.2019 16.04.2019
18 Kandidaatide registreerimine Euroopa Parlamendi valimisteks Valimiskom o 104 16.04.2019 16.04.2019
19 J. Ratase määramine peaministrikandidaadiks Vabariigi President o 443 16.04.2019 16.04.2019
20 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/618, 15. aprill 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid  Euroopa Komisjon m 618 15.04.2019 18.04.2019
21 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/615, 15. aprill 2019, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks Euroopa Nõukogu o 615 15.04.2019 15.04.2019
22 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/616, 15. aprill 2019, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2017/247 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2019) 3024 all) Euroopa Komisjon o 616 15.04.2019
23 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/617, 15. aprill 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2019) 3013 all)   Euroopa Komisjon o 617 15.04.2019
24 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 76 15.04.2019 15.04.2019
25 Kultuuriministri määruste muutmine Kultuurimin m 13 12.04.2019 01.05.2019
26 Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee koosseisu kinnitamine VV k 103 11.04.2019 11.04.2019
27 Volitus Sihtasutuse Kuressaare Teater asutamiseks VV k 106 11.04.2019 11.04.2019
28 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 101 11.04.2019 11.04.2019
29 Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks VV k 102 11.04.2019 11.04.2019
30 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 100 11.04.2019 11.04.2019
31 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 "Nõuded vedelkütusele" muutmine Majandus- ja taristusmin m 25 11.04.2019 01.05.2019
32 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/595, 11. aprill 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1635/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 737/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust  Euroopa Komisjon m 595 11.04.2019 12.04.2019
33 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/596, 11. aprill 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga Euroopa Komisjon m 596 11.04.2019 13.04.2019
34 Põllumajandusministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 94 "Loomkatse raskusastmete määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid" muutmine Maaelumin m 43 11.04.2019 19.04.2019
35 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kutseõppeasutuse seaduse muudatustega VV m 34 11.04.2019 20.04.2019
36 Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011. a määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" muutmine VV m 35 11.04.2019 20.04.2019
37 Avaliku teenistuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine VV m 36 11.04.2019 20.04.2019
38 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisega VV m 37 11.04.2019 20.04.2019
39 Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm Tervise- ja töömin m 39 11.04.2019 20.04.2019
40 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/599, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade BSE staatusega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2830 all)   Euroopa Komisjon o 599 11.04.2019
41 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/600, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja Briti kroonile alluvate alade esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2831 all)   Euroopa Komisjon o 600 11.04.2019
42 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/601, 11. aprill 2019, millega muudetakse rakendusotsuse 2011/630/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua koduveiste spermat (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2832 all)   Euroopa Komisjon o 601 11.04.2019
43 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/602, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2006/168/EÜ I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua veiste embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2833 all)   Euroopa Komisjon o 602 11.04.2019
44 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/603, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2006/766/EÜ lisasid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide ja territooriumide loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua inimtoiduks ettenähtud kahepoolmelisi molluskeid, okasnahkseid, mantelloomi, meritigusid ja kalatooteid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2834 all) Euroopa Komisjon o 603 11.04.2019
45 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/604, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2010/472/EL I ja III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2838 all) Euroopa Komisjon o 604 11.04.2019
46 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/605, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua teatavate inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte saadetisi (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2840 all)   Euroopa Komisjon o 605 11.04.2019
47 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/606, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsuse 2012/137/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ja teatavate Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loeteludesse, kust on lubatud liitu sisse tuua kodusigade spermat (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2841 all)   Euroopa Komisjon o 606 11.04.2019
48 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/607, 11. aprill 2019, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2900 all) Euroopa Komisjon o 607 11.04.2019
49 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/609, 11. aprill 2019, millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL seoses sigade Aafrika katku patogeeni määramise testi kasutamisega, sigade lähetamisega läbi lisas loetletud piirkondade ning otsuse kohaldamisega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2739 all)   Euroopa Komisjon o 609 11.04.2019
50 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 17 10.04.2019 15.04.2019