Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salevesta DOC failina    I    Tagasi
Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad
Majandus- ja taristuministri 20.09.2016 määrus number 57; jõustumiskuupäev 26.09.2016
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.01.2019

redaktsioon 04.09.2017 - 01.01.2019 [RT I, 01.09.2017, 3]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad1

Vastu võetud 20.09.2016 nr 57
RT I, 23.09.2016, 5
jõustumine 26.09.2016

Määrus kehtestatakse mõõteseaduse § 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Kohaldamisala

Määrusega kehtestatakse sõltuvalt kasutusalast turule lastavate, kasutusele võetavate ja kasutusel olevate mõõtevahendite nimistu, mis kuuluvad mõõteseaduse § 7 lõike 1 alusel kohustuslikule metroloogilisele kontrollile, ja kehtestatakse nendele mõõtevahenditele olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning taatluskehtivusajad.

§ 2. Mõisted

(1) Mõõtmise ja mõõtevahenditega seotud mõisteid kasutatakse määruses mõõteseaduse tähenduses.

(2) Kaubandustegevuse mõisteid kasutatakse määruses kaubandustegevuse seaduse tähenduses.

(3) Vee-ettevõtja ja kliendi mõisteid kasutatakse määruses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses.

§ 3. Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvad mõõtevahendid

Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu sõltuvalt nende kasutusalast ning olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, mõõtevahenditele on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 4. Nõuded mõõtevahendi metroloogilisele kontrollile

Kasutusel oleva mõõtevahendi siseriiklikul taatlusel tuleb lähtuda mõõtevahendile selle turule laskmisel kehtinud dokumentide nõuetest, mis on fikseeritud mõõtevahendi vastavusdeklaratsioonis, siseriiklikus tüübikinnitustunnistuses või EÜ tüübikinnitustunnistuses, järgides käesoleva määruse lisas toodud täpsusnõuet. Kui nimetatud dokumendid ei esita kordustaatlusele eraldi nõudeid, tuleb kordustaatlusel lähtuda esmataatluse või vastavushindamise nõuetest.

§ 5. Taatluskehtivusaeg

(1) Eri liiki mõõtevahendite taatluskehtivusajad on esitatud käesoleva määruse lisas.

(2) Mõõtevahendi taatluskehtivusaeg lõppeb selle kuu viimasel päeval, millal saabub taatluskehtivuse lõppkuupäev.

(3) Kui taatluskehtivuse algus on määratud kuu või kvartali täpsusega, lõppeb mõõtevahendi taatluskehtivusaeg selle kuu või kvartali viimasel päeval, millal saabub taatluskehtivuse lõppu tähistav kuu või kvartal.

(4) Kui taatluskehtivuse algus on määratud aasta täpsusega, lõppeb mõõtevahendi taatluskehtivusaeg selle jaanuarikuu viimasel päeval, mis järgneb taatluskehtivusaja lõppu tähistavale aastale.

§ 6. Rakendussätted

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist taadeldud mõõtevahendile rakendatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2006. a määruse nr 104 "Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad" lisa 2 kolmandas veerus sätestatud taatluskehtivusaega, kui käesoleva määrusega taatluskehtivusaega lühendatakse.

(2) Nõukogu direktiivi 71/349/EMÜ laevatankide kalibreerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 15-21) alusel kuni 30. juunini 2011. a teostatud EÜ esmataatlused ja välja antud kalibreerimistunnistused jäävad kehtima kuni käesoleva määruse lisa punkti 2.6 viiendas veerus kehtestatud taatluskehtivusaja lõppemiseni.

(3) Nõukogu direktiivi 75/33/EMÜ külmaveearvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 14, 20.01.1975, lk 1-9) alusel kuni 30. novembrini 2015. a teostatud EÜ tüübikinnitused ja välja antud EÜ tüübikinnitustunnistused jäävad kehtima.

(4) Nõukogu direktiiviga 71/317/EMÜ keskmise täpsusega risttahukakujulisi kaaluvihte alates 5 kg kuni 50 kg ning keskmise täpsusega silindrilisi kaaluvihte alates 1 kg kuni 10 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 06.09.1971, lk 14-20) ja nõukogu direktiiviga 74/148/EMÜ keskmisest täpsemaid kaaluvihte alates 1 mg kuni 50 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 84, 28.03.1974, lk 3-7) kooskõlas olevatele kaaluvihtidele võib teha EÜ esmataatluse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/23/EÜ mitteautomaatkaalude kohta (ELT L 122, 16.05.2009, lk 6-27) artiklitele 8, 9 ja 10 kuni 30. novembrini 2025. a.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/32/EL mõõtevahendite kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 149-250); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/31/EL mitteautomaatkaalude kohta (ELT L 96, 29.03.2014, lk 107-148); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/34/EÜ mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (ELT L 106, 28.04.2009, lk 7-24); Nõukogu direktiiv 71/349/EMÜ laevatankide kalibreerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 15-21); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/17/EL millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ (ELT L 71, 18.03.2011, lk 1-3); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51-128).
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

Lisa. Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu sõltuvalt nende kasutusalast ja nõuded mõõtevahenditele ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad