Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salevesta DOC failina    I    Tagasi
Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine
Rahandusministri 25.10.1996 määrus number 79; jõustumiskuupäev 05.11.1996

redaktsioon 10.06.2004 [RTL, 68.82.5, ]

AVALDATUD :

RTL  1996, 121, 634

REDAKTSIOON :

Rahandusmin m 27.05.2004 Nr.108 jõust.10.06.2004

RTL  2004, 73, 1204

Rahandusmin m 24.10.2001 Nr.94 jõust.01.11.2001

RTL  2001, 118, 1693

Rahandusmin m 11.07.2001 Nr.65 jõust.21.07.2001

RTL  2001, 89, 1253

Rahandusmin m 15.03.2001 Nr.33 jõust.31.03.2001

RTL  2001, 39, 539

Rahandusmin m 10.04.2000 Nr.35 jõust.23.04.2000

RTL  2000, 46, 676

Rahandusmin m 31.12.1999 Nr.125 jõust.17.01.2000

RTL  2000, 10, 99

Rahandusmin m 15.04.98 Nr.30 jõust.25.04.98

RTL  1998, 143/144, 546

Rahandusmin m 06.03.97 nr.23 jõust.27.03.97

RTL 1997,  40,  218


Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine


Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a. määrus nr. 79Vastavalt erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1996, 26, 529) paragrahvi 2 lõikele 1 määran:


Kinnitada erastamise eriarvete avamise ja kasutamise kord (lisatud).Minister                      Mart OPMANN

Asekantsler  kantsleri

ülesannetes                  Peep LASS  Kinnitatud
rahandusministri
25. oktoobri 1996. a.
määrusega nr. 79

Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise kord1. Käesolev kord reguleerib riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha jaoks eriarvete avamist ja kasutamist.


2. Erastamise eriarved (edaspidi eriarved) avavad järgmised isikud või asutused (edaspidi erastamise korraldajad):
1) riigimaa erastamisel asukohajärgsed maavalitsused või järelmaksuga maa erastamise lepingute, millele seatud hüpoteek ulatub järelmaksuga erastatud riigivarale, puhul Rahandusministeerium või enne maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse (RT I 1996, 36, 738; 38, õiend; 76, 1342; 80, 1434; 1997, 30, 473; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 103, 1698; 1999, 84, 765; 95, 840; 2000, 54, 347) jõustumist Vabariigi Valitsuse korralduste alusel sõlmitud erastamise ostu-müügilepingute puhul Keskkonnaministeerium.

(Rahandusmin m 24.10.2001 Nr.94 jõust.01.11.2001 - RTL  2001, 118, 1693)

2) eluruumide erastamisel erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411; 1995, 44, 671; 57, 979; 1996, 2, 28) paragrahvi 6 punktides 1 - 3 nimetatud kohustatud subjektid;
3) mitteeluruumide erastamisel mitteeluruumide erastamise seaduse (RT I 1995, 57, 979; 1996, 2, 27)paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud kohustatud subjektid;
4) riigi omandis oleva vara erastamisel Rahandusministeerium;

(Rahandusmin m 24.10.2001 Nr.94 jõust.01.11.2001 - RTL  2001, 118, 1693)

5) munitsipaalomandis oleva vara erastamisel kohalikud omavalitsused;
6) põllumajandusreformi seaduse (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945; 1997, 13, 210; 16, 264) paragrahv 25 lõikes 6 nimetatud juhtudel - Põllumajandusministeerium.

(Rahandusmin. m 06.03.97 nr. 23 jõust.27.03.97)


3. Eriarve avab ja sellelt teostab ülekanded erastamise korraldaja, sõltumata sellest, kas erastamise läbiviijaks on erastamise korraldaja või vastavalt erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1994, 50, 846; 79, 1329; 83, 1448; 1995, 22, 327; 54, 881; 57, 979; 1996, 36, 738; 48, 942)paragrahvi 4 lõikele 3 ning Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796) ' 222 lõikele 2 tema poolt volitatud isikud.


4. Üks erastamise korraldaja võib avada eriarveid ainult ühes pangas.


5. Munitsipaalomandis oleva vara erastamise korraldaja ning munitsipaalelu- ja mitteeluruumide erastamise kohustatud subjekt peab avama eriarve asukohajärgses maakonnas asuvas pangaallasutuses.


6. Erastamise korraldaja on kohustatud teatama eriarve avamise/sulgemise kohta erastamisest laekuva raha kasutamise seaduseparagrahvi 10 lõikes 1 nimetatud järelevalvet teostavale isikule ja Rahandusministeeriumile viie tööpäeva jooksul peale nimetatud toimingu teostamist.  Teatis peab sisaldama informatsiooni eriarve avanud/sulgenud asutuse või isiku, eriarve numbri ja liigi ning avamise/sulgemise kuupäeva kohta.

(Rahandusmin m 10.04.2000 Nr.35 jõust.23.04.2000)


7. Eriarve avatakse Vabariigi Valitsuse kinnitatud nimekirja kuuluvates pankades, kellega rahandusminister on sõlminud vastava lepingu.


8. Eriarvet omaval erastamise korraldajal on õigus vahetada panka Vabariigi Valitsuse kinnitatud nimekirjas nimetatud pankade ulatuses. Enne uue eriarve avamist tuleb tal sulgeda varem kasutusel olnud eriarve.


9. Erastamise korraldaja avab sõltuvalt tema poolt erastamisele kuuluva vara liigist järgnevad erastamise eriarved:
1) riigimaa;
2) riiklikud elu- ja mitteeluruumid;
3) riigivara (v.a riigimaa, riiklikud elu- ja mitteeluruumid);
4) munitsipaalvara (s.h munitsipaalomandis olevad elu- ja mitteeluruumid).


(Rahandusmin m 15.04.98 Nr.30 jõust.25.04.98)


10. Eriarvele laekuvad järgmised vahendid: 1) erastatud vara eest rahas tasutud müügihinna osa (sh. peale vara ostja selgumist tema poolt varem erastamise korraldaja arvelduskontole makstud tagatisraha ning järelmaksu korral järelmakse summad); 2) järelmaksu korral intressid ja viivised; 3) eriarve enda intressid, mis kuuluvad ülekandmisele Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi;

(Rahandusmin m 27.05.2004 Nr.108 jõust.10.06.2004 - RTL  2004, 73, 1204)

4) riigivara erastamise eriarve puhul riigivara erastamise lepingust tulenevad muud tasud, sh trahvid.

(Rahandusmin m 27.05.2004 Nr.108 jõust.10.06.2004 - RTL  2004, 73, 1204)


11. Eriarvele ei kanta enampakkumise osavõtumaksu ning tagatisraha ja eluruumide erastamise seaduse paragrahvi 12 lõikes 4 sätestatud tasu erastamise kulude katteks.

(Rahandusmin m 24.10.2001 Nr.94 jõust.01.11.2001 - RTL  2001, 118, 1693; Rahandusmin m 27.05.2004 Nr.108 jõust.10.06.2004 - RTL  2004, 73, 1204)


111. Erastamise korraldaja võib põhjendatud asjaolude ja neid tõendavate dokumentide alusel teha eriarvelt ülekandeid raha tagasikandmiseks.


(Rahandusmin m 27.05.2004 Nr.108 jõust.10.06.2004 - RTL  2004, 73, 1204)


12. Iga eriarvelt teostatava ülekande jaoks on ette nähtud viitenumber, mis peab olema kajastatud maksekorralduses. Viitenumbri puudumisel ülekannet ei teostata.


Viitenumbrite tabel on lisatud käesolevale korrale.    Lisa 1
rahandusministri
25. oktoobri 1996. a
määrusega nr 79
kinnitatud
«Erastamise eriarvete
avamise ja kasutamise korra» juurde (Rahandusmin m 11.07.2001 Nr.65 jõust.21.07.2001 - RTL  2001, 89, 1253)

RIIGIVARA ERASTAMISE ERIARVETEL ÜLEKANNETE VIITENUMBRID 

Eras­tami­sest laeku­nud raha

Erastatud varaga seotud võlgade katteks

Eras­tamise kulude katteks

Vabariigi Valitsuse omandire­formi reservfondi

Ettevõt­luse Arenda­mise Sihtasu­tusele

Stabi­lisee­rimis­reser­vi

KOV omandi­reformi reserv­fondi

KOV elua­seme­fondi

Muud

Riigimaa

11 112

X

X

1119

X

1148

1151

X

1106

Riiklikud eluruumid

12 111

X

X

X

X

X

X

1261

1203

Riiklikud mitteeluruumid

13 110

X

1397

X

X

X

X

1368

1300

Riigivara (v.a riigimaa, riiklikud elu- ja mitteeluruumid)

14 119

1481

1494

1410

1423

1449

X

X

1407  Lisa 2
rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra» juurde (Rahandusmin m 11.07.2001 Nr.65 jõust.21.07.2001 - RTL  2001, 89, 1253)

MUNITSIPAALVARA ERASTAMISE ERIARVETEL ÜLEKANNETE VIITENUMBRID 

Erasta­misest laekunud raha

Erastatud varaga seotud võlgade katteks

Erasta­mise kulude katteks

Stabiliseerimis­reservi

KOV omandi­reformi reserv­fondi

KOV elua­seme­fondi

KOV eelar­vesse

Muud

Munitsipaalomandis olevad eluruumid

22 114

X

X

2244

2257

2260

2273

2202

Munitsipaalomandis olevad mitteeluruumid

23 113

X

2396

2341

2354

2367

2370

2309

Munitsipaalvara (v.a munitsipaalelu- ja mitteeluruumid)

24 112

2480

2493

2448

2451

2464

2477

2406