Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salevesta DOC failina    I    Tagasi
Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 25.10.1996 määrus number 260; jõustumiskuupäev 06.11.1996

redaktsioon 11.11.2005

AVALDATUD :

RT I  1996, 76, 1351

REDAKTSIOON :

VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005

RT I  2005, 57, 456

         Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine

   Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1996. a. määrus nr. 260

     Maa hindamise seaduse (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995,

2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953) paragrahvi 8 lõike 2 alusel

Vabariigi Valitsus määrab:

     Kinnitada "Maa erakorralise hindamise kord" (juurde

lisatud).

                          Peaminister Tiit VÄHI

                          Keskkonnaminister Villu REILJAN

                          Riigikantselei peadirektor

                          riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND

------

                                  Kinnitatud

                    Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1996. a.

                              määrusega nr. 260

                Maa erakorralise hindamise kord

                         I. ÜLDSÄTTED

     1. Käesolev kord reguleerib riigi omandis oleva objekti

erakorralist hindamist ja kinnisasja sundvõõrandamise eesmärgil

teostatavat erakorralist hindamist (edaspidi hindamine).

     Hindamise objektiks on vastavalt maa hindamise seaduse

paragrahvi 2 lõikele 1 maatükk koos selle oluliste osade ja

päraldistega. Käesolevat korda rakendatakse maaga püsivalt

ühendatud ehitiste, kasvava metsa, muude taimede ja koristamata

vilja, samuti maatükiga seotud asjaõiguste ja päraldiste

hindamiseks. Käesoleva korra alusel hinnatakse ka teiste isikute

piiratud asjaõigusi, mis lasuvad hindamise objektiks oleval

kinnisasjal.

     2. Hindamisel võetakse arvesse kõik hinnatavat objekti

koormavad ja selle kasuks seatud piiratud asjaõigused, mis

mõjutavad objekti väärtust, samuti kõik muud objekti väärtust

suurendavad või vähendavad tegurid.

     3. Hindamisel kasutatakse turuväärtuse (tehingute

võrdlemise), puhastulu ja kulumeetodit või nende meetodite

kombinatsioone, lähtudes rahvusvaheliselt tunnustatud

põhimõtetest.

     4. Objekti väärtus määratakse hindamise hetkele vastavast

ajahetkest lähtuvalt, kui käesolevast korrast ei tulene teisiti.

     5. Hindamise õigus on isikul, kellele vastavalt maa hindamise seaduse paragrahvi 4 lõikele 1 on antud vastav tegevuslitsents. Hindamisele kaasatakse töö tellija ja sundvõõrandamisel ka teisi erapooletuid eksperte, kui käesolevas punktis nimetatud isikul puudub piisav pädevus kõigi hindamisele kuuluvate maatüki oluliste osade ja päraldiste hindamiseks.

(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

                    II. HINDAMISE METOODIKA

     6. Turuväärtuse meetodi rakendamisel leitakse väärtus

hinnatava objektiga sarnaste objektidega sooritatud tehingute

hindade põhjal. Tehinguhindadena käsitletakse ainult neid

ostu-müügitehingute hindu, mis peegeldavad hindamise hetkele

vastavat turusituatsiooni.

     7. Puhastulu meetodi rakendamisel leitakse väärtus

hinnatava objektiga sarnastelt objektidelt saadava aastase

puhastulu kapitaliseerimise teel. Nii aastase puhastulu kui

kapitalisatsioonimäära leidmisel lähtutakse hindamise hetke

turusituatsiooni peegeldavatest andmetest.

     8. Kulumeetodi rakendamisel leitakse väärtus hinnatava

objektiga sarnaste objektide ehitamiseks või rajamiseks vajalike

kulude alusel. Nende leidmisel lähtutakse hindamise hetke

turusituatsioonile vastavatest andmetest. Kulumi määramisel

võetakse arvesse nii füüsiline kui moraalne kulum.

     9. Hindamise meetodite kombinatsioonidena käsitatakse nii

residuaalset meetodit, mille rakendamisel objekti osa väärtus

leitakse objekti kui terviku ja ülejäänud osa või osade vahena,

kui ka erinevate meetodite põhjal leitud turusituatsioonile

vastavat kaalutud keskmist väärtust.

      III. RIIGI OMANDIS OLEVA OBJEKTI HINDAMISE ERISUSED

     10. Riigi omandis olevaid objekte võidakse hinnata seoses

riigivara võõrandamise, tasu eest rendile või kasutusvaldusse

andmisega, samuti koormamisel hoonestusõiguse või muu piiratud

asjaõigusega.

     11. Hinnatavaks objektiks on kinnisasi, kinnistusraamatusse

kandmata katastriüksus või muul viisil üheselt määratud objekt.

     12. Hindamise eesmärgiks on hindamise objekti hariliku

väärtuse leidmine.

     13. Maad ei hinnata, kui maa korralisel hindamisel määratud

väärtus ei erine oluliselt selle harilikust väärtusest.

     14. Hindamine toimub tellija kulul. Tellijaks on riigivara

valitseja, tema poolt volitatud asutus või õigustatult huvitatud

isik. Tellija ja hindaja sõlmivad hindamistööde lepingu, millega

määratakse hindamise eesmärk, tööde tegemise tähtajad, maksumus,

tasumise kord ja muud tingimused.

           IV. SUNDVÕÕRANDAMISE EESMÄRGIL TEOSTATAVA

                      HINDAMISE ERISUSED

     15. Erakorraline hindamine sundvõõrandamise eesmärgil viiakse läbi sundvõõranditasu kindlaksmääramisel sundvõõrandatava kinnisasja ja piiratud asjaõiguste eest.

(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

     16. Maavanemal, sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministril ning sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- ja linnavalitsusel on õigus sundvõõrandamise poole või piiratud asjaõiguste omajate taotlusel või enda algatusel kaasata hindamisele erapooletuid eksperte, moodustada komisjone ning korraldada sundvõõrandataval kinnisasjal vaatlusi. Komisjoni moodustamisel peab selle üheks liikmeks olema vastavalt «Maa hindamise seaduse» § 4 lõikele 1 tegevuslitsentsi omav maa hindaja.

(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

     17. Hindamist alustades teeb maavanem, majandus- ja kommunikatsiooniminister või valla- ja linnavalitsus sundvõõrandatava kinnisasja asukohajärgsele kohtutäiturile ülesandeks koos tegevuslitsentsi omava maa hindaja, eksperdi või komisjoniga sundvõõrandatav kinnisasi üles kirjutada, hinnata ja vajaduse korral hoiule võtta. Üleskirjutamise ja hindamise tähtaeg ei või olla lühem kui kaks nädalat ega pikem kui kaks kuud.

(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

     18. Hindamisel võetakse arvesse nii kinnisasi kui ka koos

sellega sundvõõrandatavate päraldiste ja viljade väärtus.

     19. Kinnisasja hinnatakse kui tervikut. Seda ka juhul, kui hindamine toimub kinnisasja osade kaupa. Osade kaupa hindamisel tuuakse eraldi välja see osa objekti väärtusest, mida soovitakse sundvõõrandada.

(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

     20. Sundvõõrandatava kinnisasja hindamisel leitakse selle

harilik väärtus, mille määramisel kasutatakse käesoleva korra

punktis 3 nimetatud meetodeid. Kui kinnisasja harilik väärtus ei

iseloomusta majanduslikku kahju, mida sundvõõrandiandja kannab,

siis leitakse viimasest asjaolust tulenev väärtus.

     21. Sundvõõranditasu kindlaksmääramisel ei arvestata sundvõõrandatava kinnisasja või piiratud asjaõiguse väärtuse muutumist sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise ja erakorralise hindamise vahelisel ajal ega selle võimalikku muutumist tulevikus.

(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

     22. Kohtutäiturile makstakse tasu vastavalt «Kohtutäituri seadusele». Tegevuslitsentsi omaval maa hindajal ja hindamisele kaasatud eksperdil on õigus saada tasu vastavalt tegelikele kuludele tunnitasu alusel. Hindamisega seotud kulud kannab sundvõõrandisaaja, tasudes otse maa hindajale ja eksperdile.

(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

     23. (Kehtetu - VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

           V. HINDAMISTÖÖ VORMISTAMINE JA ESITAMINE

24. Hindamistöö vormistatakse hindamisaktina, mille allkirjastavad kõik selle koostajad. Hindamisaktis peab olema ära näidatud hindamise teostamise ajavahemik ja hindamise aeg.


(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)


25. Hindamisakt peab vastama Eesti standardis EVS 875-4 hindamisaruandele esitatud nõuetele. Hindamisaktis viidatakse hindamistööde aluseks olevale haldusakti andja käskkirjale või korraldusele.

(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

     26. (Kehtetu - VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

     27. Kohtutäitur saadab hindamisakti maavanemale või majandus- ja kommunikatsiooniministrile või valla- ja linnavalitsusele, sundvõõrandamise taotlejale, kinnisasja omanikule ja piiratud asjaõiguste omajatele.

(VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

     28. (Kehtetu - VV m 26.10.2005 Nr.274 jõust.11.11.2005 - RT I  2005, 57, 456)

                               Keskkonnaminister Villu REILJAN