Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salevesta DOC failina    I    Tagasi
Raskeveokimaksu seadus
(RVMS)
Riigikogu 18.10.2000 seadus; jõustumiskuupäev 01.01.2003

redaktsioon 01.01.2012 [RT I, 30.12.2011, 26]

AVALDATUD :

RT I 2000, 81, 515

REDAKTSIOON :

RK s 08.12.2011 jõust. 01.01.2012

RT I, 29.12.2011, 1

RK s 22.02.2011 jõust. 18.03.2011

RT I, 17.03.2011, 1

RK s 22.04.2010 jõust. 01.01.2011

RT I, 2010, 22, 108

RK s 05.05.2010 jõust. 01.09.2010

RT I 2010, 24, 115

RK s 26.11.2009 jõust. 01.01.2010

RT I 2009, 62, 405

RK s 07.05.2009 jõust. 01.07.2009

RT I 2009, 25, 150

RK s 17.12.2003 jõust. 01.01.2004

RT I 2003, 88, 591

RK s 11.02.2003 jõust. 17.03.2003

RT I 2003, 23, 135

RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003

RT I 2002, 110, 655Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi
25. oktoobri 2000. a
otsusega nr 904

RASKEVEOKIMAKSU SEADUS

Vastu võetud 18. oktoobril 2000. a

§ 1. Maksu objekt

Raskeveokimaksuga maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud:
1) liiklusregistris registreeritud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga veoauto, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud veoauto;
2) veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris.

(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

§ 2. Maksumäärad

(1) Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud veoauto ja autorong (edaspidi raskeveok) maksustatakse seaduse lisas toodud määra järgi vastavalt:
1) veoauto registrimassile, telgede arvule ja veotelje vedrustuse tüübile. Sõiduki registreerimistunnistusel veoauto registrimassi kohta märke puudumise korral toimub maksustamine vastavalt veoauto täismassile, telgede arvule ja veotelje vedrustuse tüübile;
2) autorongi registrimassile või täismassile, võttes aluseks käesoleva lõike punktis 1 nimetatud veoauto näitajad, autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arvu ja nimetatud haagiste suurima massi, mille veoauto omanik või kasutaja on avaldanud Maanteeametile ning Maanteeamet on kandnud liiklusregistrisse.
(RK s 07.05.2009 jõust. 01.07.2009 - RT I 2009, 25, 150;
RK s 22.02.2011 jõust. 18.03.2011 - RT I, 17.03.2011, 1)

(11) Autorongi, mille koosseisus kasutatakse üheaegselt mitut haagist, maksumäär leitakse lähtuvalt veoauto ja haagiste summaarsest suurimast massist ja telgede arvust.

(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

(2) (Kehtetu - RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

(3) Kui maksustamisperioodi jooksul liiklusregistris maksustamise aluseks olevaid andmeid muudetakse, arvutatakse samal maksustamisperioodil tasumisele kuuluv raskeveokimaks andmetest tuleneva suurima maksumäära järgi. Juurdemaksmisele kuuluv maksusumma arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvuga, mis on jäänud muudetud andmete kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni, ja tasutakse 15 kalendripäeva jooksul nende andmete liiklusregistrisse kandmise päevast arvates.

(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

§ 3. Maksumaksja

(1) Raskeveokimaksu maksab Eestis ajutiselt või alaliselt elav füüsiline isik, Eestis registreeritud juriidiline isik ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, kes omab käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud raskeveokit, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 11 ja 2 sätestatud juhtudel.

(11) Raskeveoki kasutaja on raskeveokimaksu maksjaks, kui ta kasutab raskeveokit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ja tema nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress on kantud liiklusregistrisse. Nimetatud kande puudumisel maksab raskeveokimaksu raskeveoki omanik.

(2) Kui käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud raskeveoki omanik ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või asutus, maksab raskeveokimaksu raskeveoki valdaja, kes on kantud liiklusregistrisse.

(3) Raskeveokimaksu maksja elu- või asukoht, raskeveoki registri- või täismass, telgede arv ja veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu on määratud liiklusregistrisse kantud andmetega.

(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

§ 4. Maksu laekumise koht

Raskeveokimaks laekub riigieelarvesse.

§ 5. Maksustamisperiood ja maksu tasumise tähtaeg

(1) Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kvartal.
(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

(2) Maksumaksja on kohustatud arvutama ja tasuma raskeveokimaksu:
1) raskeveokilt hiljemalt maksustamisperioodi esimese kuu 15. kuupäevaks, välja arvatud käesoleva lõike punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel;
(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)
2) maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud veoautolt 15 kalendripäeva jooksul pärast veoauto registreerimist liiklusregistris;
(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)
3) autorongilt, mille suurim mass kanti liiklusregistrisse maksustamisperioodil, 15 kalendripäeva jooksul pärast autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste suurima massi kandmist Maanteeameti poolt liiklusregistrisse.
RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655;
(RK s 07.05.2009 jõust. 01.07.2009 - RT I 2009, 25, 150;
RK s 22.02.2011 jõust. 18.03.2011 - RT I, 17.03.2011, 1)

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud veoautolt ja autorongilt makstakse raskeveokimaksu proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvuga, mis on jäänud veoauto registreerimisest liiklusregistris või haagiste suurima massi kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni.
(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

(4) Raskeveoki võõrandamisel või kasutusõiguse üleminekul maksustamisperioodi kestel maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata. Omaniku või kasutaja vahetuse vormistamisel liiklusregistri andmetes on raskeveoki soetanud või kasutusse saanud isik kohustatud tasuma raskeveokimaksu alates raskeveoki soetamisele või kasutusse saamisele järgnevast kvartalist.
(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

§ 6. Maksu tasumise kord

(1) Raskeveokimaksu tasumisel kantakse see Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

(RK s 17.12.2003 jõust. 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 591)

(2) Maksekorraldusel peab olema loetavalt märgitud raskeveokimaksu maksja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi), veoauto riikliku registreerimismärgi andmed (edaspidi registreerimismärgi andmed), maksustatava raskeveoki registri- või täismass kilogrammides, maksu summa ja periood, mille eest maks tasutakse. Kui maksumaksja tasub raskeveokimaksu korraga mitme tema omandis või valduses oleva raskeveoki eest, peavad maksekorraldusel olema loetavalt eraldi märgitud kõigi veoautode registreerimismärkide andmed, maksustatavate raskeveokite registri- või täismassid ning tasutud maksusummad raskeveokite lõikes.

§ 7. (Kehtetu - RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

§ 8. Maksuvabastused

Raskeveokimaksust on vabastatud kaitseväe, Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti ja päästeasutuste raskeveokid ning päästetöid tegeva kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja raskeveokid, mida kasutatakse peamiselt päästetööl.
(RK s 05.05.2010 jõust. 01.09.2010 - RT I 2010, 24, 115;
RK s 08.12.2011 jõust. 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 1)

§ 9. Maksuhaldur

(1) Raskeveokimaksu maksuhaldur on Maksu-ja Tolliamet.

(RK s 17.12.2003 jõust. 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 591)

(2) Maanteeamet on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile iga maksustamisperioodi esimese kuu 10. kuupäevaks eelmisel maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud või sellest kustutatud raskeveokite kohta järgmised andmed:
(RK s 17.12.2003 jõust. 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 591;
RK s 07.05.2009 jõust. 01.07.2009 - RT I 2009, 25, 150;
RK s 22.02.2011 jõust. 18.03.2011 - RT I, 17.03.2011, 1)
1) veoauto omaniku või käesoleva seaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel valdaja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi);
2) veoauto omaniku või käesoleva seaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel valdaja isikukood (selle puudumisel isiku sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) või registrikood;
3) veoauto omaniku või käesoleva seaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatud juhtudel valdaja elu- või asukoha aadress;
4) veoauto registreerimismärgi andmed;
5) veoauto registri- või täismass;
6) autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass, mis on kantud liiklusregistrisse, samuti kande tegemise kuupäev;
7) veoauto mark;
8) veoauto veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine;
9) veoauto telgede arv;
10) veoauto registreerimise, registrikande muutmise või registrist kustutamise kuupäev.

(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

(3) Kui liiklusregistris maksustamise aluseks olevad raskeveoki või maksumaksja andmed maksustamisperioodi jooksul muutuvad, on Maanteeamet kohustatud sellest Maksu- ja Tolliametile teatama maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.
(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655;
RK s 17.12.2003 jõust. 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 591;
RK s 07.05.2009 jõust. 01.07.2009 - RT I 2009, 25, 150;
RK s 22.02.2011 jõust. 18.03.2011 - RT I, 17.03.2011, 1)

§ 10. Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses (RT 1992, 12, 193; RT I 1995, 2/3, 3; 1996, 16, 268; 1997, 86, 1459; 1999, 16, 272) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 191 lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Raskeveoki juhil peab olema kaasas ja ta peab esitama raskeveokimaksu tasumist tõendava dokumendi.»;

2) paragrahvi 351 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Raskeveokimaksu või kohaliku omavalitsuse kehtestatud mootorsõidukimaksu tasumist tõendavat dokumenti esitamata ei saa teha järgmisi õigustoiminguid:
1) teha muudatusi mootorsõiduki registreerimisandmetes;
2) kustutada mootorsõidukit registrist võõrandamise eesmärgil.»

§ 11. Kohalike maksude seaduse muutmine

Kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196) § 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) raskeveokimaksuga maksustatavaid mootorsõidukeid.»

§ 12. Mootorsõidukiaktsiisi seaduse kehtetuks tunnistamine

Mootorsõidukiaktsiisi seadus (RT I 1995, 17, 236; 1998, 111, 1831; 1999, 56, 588) tunnistatakse kehtetuks alates 2003. aasta 1. jaanuarist.

§ 13. Rakendussätted

(1) Liiklusregistris peavad olema raskeveoki kohta järgmised andmed:
1) veoauto registri- või täismass;
2) veoauto telgede arv;
3) veoauto veotelje vedrustuse tüüp (õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine) ;
4) sihtotstarbelise veoauto puhul kirje, kas sõiduk on ette nähtud veose veoks;
5) autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655)

(2) Kui osa käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetest liiklusregistris puudub, on maksumaksja kohustatud nende registrisse kandmiseks pöörduma Maanteeameti kohalikku asutusse hiljemalt 2004. aasta 20. märtsiks. Eelnimetatud andmete liiklusregistrisse kandmisest tulenev registreerimistunnistuse vahetamine on kuni 2004. aasta 31. märtsini riigilõivuvaba.
(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655;
RK s 11.02.2003 jõust. 17.03.2003 - RT I 2003, 23, 135;
RK s 07.05.2009 jõust. 01.07.2009 - RT I 2009, 25, 150)

(3) Maanteeameti kohalik asutus on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 2004. aasta 10. aprilliks liiklusregistris registreeritud raskeveokite kohta käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 loetletud andmed 2004. aasta 31. märtsi seisuga.
(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655;
RK s 11.02.2003 jõust. 17.03.2003 - RT I 2003, 23, 135;
RK s 17.12.2003 jõust. 01.01.2004 - RT I 2003, 88, 591;
RK s 07.05.2009 jõust. 01.07.2009 - RT I 2009, 25, 150)

(4) Maksumaksja on kohustatud arvutama ja tasuma 2004. aasta esimesel kvartalil tasumisele kuuluva raskeveokimaksu 2004. aasta 15. aprilliks, tasudes selle koos järgmisel maksustamisperioodil tasumisele kuuluva maksusummaga. Käesoleva seaduse § 2 lõiget 3 ei kohaldata 2004. aasta esimese kvartali eest tasumisele kuuluva raskeveokimaksu arvutamisel.

(RK s 11.12.2002 jõust. 01.01.2003 - RT I 2002, 110, 655;
RK s 11.02.2003 jõust. 17.03.2003 - RT I 2003, 23, 135)

(5) Käesoleva seadusega kehtestatavat raskeveokimaksu rakendatakse alates 2004. aasta 1. jaanuarist.

(RK s 11.02.2003 jõust. 17.03.2003 - RT I 2003, 23, 135)

§ 14. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

Lisa
raskeveokimaksu seaduse juurde
(RK s 22.04.2010 jõust. 01.01.2011 - RT I, 2010, 22, 108)

RASKEVEOKIMAKSU MÄÄRAD

Raskeveoki
kategooria
telgede arvu järgi

Registri- või
täismass
(kg)

Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile
(eurot kvartalis)

õhk- või sellega
samaväärne vedrustus 
muud tüüpi
vedrustus
Veoauto   
2 telge12 000 – 12 99907,90
 13 000 – 13 9997,9021,70
 14 000 – 14 99921,7030,30
 15 000 ja enam30,3068,70
3 telge 12 000 – 14 99900
 15 000 – 16 9997,9013,70
 17 000 – 18 99913,7028,10
 19 000 – 20 999 28,1036,10
 21 000 – 22 99936,1055,90
 23 000 ja enam55,90 86,30
4 telge12 000 – 22 9990
 23 000 – 24 99936,1036,70
 25 000 – 26 99936,7057
 27 000 – 28 9995790,50 
 29 000 ja enam90,50134,30
Autorong
(veoauto haagis)
   
2 1 telge 12 000 – 13 99900
 14 000 – 15 99900
 16 000 – 17 99903,50
 18 000 – 19 999 3,508
 20 000 – 21 999818,80
 22 000 – 22 99918,8024,30
 23 000 – 24 99924,30 44
 25 000 ja enam4476,80
2 2 telge12 000 – 14 99900
 15 000 – 22 99900
 23 000 – 24 9997,5017,50 
 25 000 – 25 99917,5028,80
 26 000 – 27 99928,8042,50
 28 000 – 28 99942,5051,10
 29 000 – 30 99951,1084
 31 000 – 32 99984116,60
 33 000 ja enam116,60176,70
2 3 telge12 000 – 35 99900
 36 000 – 37 99992,60128,80
 38 000 ja enam 128,80175,10
3 2 telge12 000 – 35 999 00
 36 000 – 37 99981,80113,50
 38 000 – 39 999113,50157,50
 40 000 ja enam157,50232,60
3 312 000 – 35 99900
või enam telge36 000 – 37 99946,50 56,30
 38 000 – 39 99956,3084
 40 000 ja enam84133,80