Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salevesta DOC failina    I    Tagasi
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Sotsiaalministri 27.02.2001 määrus number 26; jõustumiskuupäev 01.06.2001

redaktsioon 01.06.2001 - 01.01.2019

AVALDATUD :

RTL  2001, 35, 468


Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1


Sotsiaalministri 27. veebruari 2001. a määrus nr 26Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78) § 9 lõike 4 alusel.


§ 1. Kohaldusala


(1) Määrust kohaldatakse raskete, massiga 5 kg ja enam esemete käsitsi teisaldamisele (edaspidi teisaldustöö) töökohas, eesmärgiga vähendada töötajate luu- ja lihaskonna ülekoormuse ja seljavigastuse riski.


(2) Raskuste teisaldamise all mõeldakse raskuste tõstmist, langetamist, käes hoidmist, kandmist või tõmbamist-lükkamist kas ühe või üheaegselt mitme töötaja poolt.


§ 2. Üldnõuded


(1) Tööandja peab võtma tarvitusele töökorralduslikud ja tehnilised abinõud, et vältida töökohas sellist teisaldustööd, millega võib kaasneda terviserisk.


(2) Kui teisaldustööd ei saa vältida, peab tööandja võtma tarvitusele abinõud, et vähendada raskuste käsitsi teisaldamisega kaasnevat terviseriski.


(3) Kui töötaja leiab, et vaatamata tööandja antud juhiste täpsele täitmisele osutub teisaldustöö temale siiski füüsiliselt liiga koormavaks, võib ta selle tegemisest keelduda, teatades oma otsusest tööandjale.


§ 3. Tööandja kohustused


(1) Tööandja peab raskuste teisaldamisega seotud töötamiskohad kujundama ja kohandama nii, et muuta need töötajale võimalikult ohutuks. Selleks ta peab:
1) hindama riski töötaja tervisele, arvestades §-s 5 loetletud ohutegureid;
2) riski esinemisel rakendama abinõud selle vältimiseks või vähendamiseks.


(2) Abinõude valikul ja rakendamisel peab tööandja konsulteerima töökeskkonnavolinikuga ja vajadusel töötervishoiuarstiga.


(3) Tööandja peab töötajaid teavitama kõigist teisaldustööga seotud ohtudest, sealhulgas raskuse massist ja raskuskeskme asukohast, kui raskus on ekstsentriline.


(4) Tööandja peab tagama, et töötajaid juhendatakse enne töötaja tööle lubamist töökohal, kus tema tööülesannete hulka kuulub raskuste teisaldamine tehniliste abivahendite õigest kasutamisest ja teisaldamisega seotud ohtude vältimisest, arvestades §-s 5 loetletud ohutegureid, ning et nad saaksid väljaõppe õigete töövõtete kasutamise kohta.


(5) Asjakohase juhendamise peab saama ka töötaja, kelle igapäevaste tööülesannete hulka teisaldustöö ei kuulu.


(6) Töötajate juhendamist ja väljaõpet võib läbi viia ainult tööandja määratud pädev isik.


(7) Tööandja peab töötajatele, kelle terviseriski hinne käesoleva määruse lisas toodud juhendi alusel on suurem kui 10, korraldama tervisekontrolli kehtestatud korras.


(8) Naistöötajate rakendamisel teisaldustööl peab tööandja jälgima, et teisaldatavad raskused ei ületaks nende eeldatavaid füüsilisi võimeid.


(9) Kui teisaldustöö moodustab põhiosa töötaja tööajast, võib töötajat sellel tööl rakendada alates 18. eluaastast. Rasedal, naisel kolm kuud pärast sünnitust ja alla 16-aastasel on teisaldustöö keelatud.


§ 4. Abinõud terviseriski vähendamiseks


Tööandja peab töötaja terviseriski vähendamiseks rakendama järgmisi abinõusid:
1) varustama töötaja sobivate tehniliste abivahenditega;
2) võimalusel vähendama teisaldatava raskuse massi;
3) tagama teisaldustööks sobiva sisekliima ning piisava ventilatsiooni ja valgustatuse;
4) tagama ohutuks teisaldustööks piisava vaba ruumi nii töötamiskohal kui ka liikumisteedel;
5) lühendama raskuse kandmisteed;
6) lühendama teisaldustöö kestust, sealhulgas nägema ette sobivad puhkepausid;
7) korraldama töö selliselt, et töötaja saaks teisaldustööd vaheldada füüsiliselt mittekoormavate tööülesannete täitmisega;
8) andma töötajale isikukaitsevahendid, kui teisaldustööga kaasneb vigastusoht.


§ 5. Ohutegurid, mis võivad põhjustada terviseriski


(1) Raskus võib põhjustada terviseriski, kui see:
1) on liiga suure massiga või mõõtmetelt kogukas;
2) on kinnihaaramiseks ebamugava kujuga;
3) on ebastabiilne või selle sisu võib liikuda;
4) oma kuju või konsistentsi tõttu võib töötajat vigastada, eriti kokkupõrkel teise esemega.


(2) Teisaldustöö võib põhjustada terviseriski, kui:
1) nõutav füüsiline pingutus on liiga suur;
2) seda saab teha ainult ülakeha pöörates;
3) sellega võib kaasneda raskuse äkiline liikuma hakkamine;
4) seda tehakse ebakindla või ebamugava kehaasendiga.


(3) Töötingimused võivad põhjustada terviseriski, kui:
1) teisaldustööks ei ole piisavalt ruumi, eriti vertikaalsuunas;
2) põrand on ebatasane või libe, põhjustades kukkumisohtu;
3) teisaldustööd tuleb teha erinevatel põranda- või töötasapindadel;
4) jalgealune on ebapüsiv;
5) õhutemperatuur või -niiskus ei ole teisaldustööks sobiv või puudub vajalik ventilatsioon.


(4) Teisaldustöö korraldus võib põhjustada terviseriski, kui:
1) teisaldustöö on liiga sagedane või pikaajaline, põhjustades suurt koormust eelkõige selgroole;
2) teisaldustööd tehakse istudes;
3) puhke- või taastusaeg on liiga lühike;
4) raskuse tõstmine-langetamine toimub ebamugavas kõrguses, nt õlavöötmest kõrgemale või allpool põlvede kõrgust, või ebamugavas kauguses, nt kehast eemal;
5) raskust ei saa kandmisel toetada vastu keha või kui kandmise vahemaa on liiga pikk;
6) tööprotsessist johtuvatel tehnilistel põhjustel ei saa töötaja oma töötempot muuta;
7) töötaja kannab ebasobivat riietust, jalanõusid või kui tema muu varustus ei sobi teisaldustööks.


(5) Töötaja isikust tulenevad omadused võivad põhjustada terviseriski, kui:
1) ta on füüsiliselt nõrk konkreetse ülesande täitmiseks;
2) tal puudub ohutuks teisaldustööks vajalik väljaõpe.


§ 6. Määruse jõustumine


Käesolev määrus jõustub 1. juunil 2001. a.
1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivi 90/269/EMÜ (EÜT L 156, 21.6.1990, lk 9).Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV  Sotsiaalministri
27. veebruari 2001. a
määruse nr 26
«Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded»
lisa

JUHEND TERVISERISKI HINDAMISEKS RASKUSTE KÄSITSI TEISALDAMISEL


Töökoht/amet: ..............................................................................................................


1. Teisaldustöö kestuse hinnang

Regulaarselt korduv raskuste teisaldamine

Raskuste hoidmise või kandmise summaarne aeg

Aja hinnang (palli)

 < 10 korra vahetuses

< 30 min

1

10–40 korda vahetuses

30 min – 1 tund

2

40–200 korda vahetuses

1 tund – 3 tundi

4

200–500 korda vahetuses

3 tundi – 5 tundi

6

= 500 korda vahetuses

= 5 tundi

8


2. Teisaldatava raskuse massi hinnang

Teisaldatava raskuse mass (mehed)

Teisaldatava raskuse mass
(naised)

Massi hinnang (palli)

< 10 kg

< 5 kg

1

10–20 kg

5–10 kg

2

20–30 kg

10–15 kg

4

30–40 kg

15–25 kg

7

= 40 kg

= 25 kg

10


3. Kehaasendi hinnang

Selgitav joonis

Kehaasend

Asendi hinnang (palli)

 

– püstasend, ülakeha ei ole pööratud ega kallutatud
– raskus toetub vastu keha
– seistakse või tehakse mõned sammud

1

 

– ülakeha kallutatud ette kuni 30° või pööratud
– raskus toetub vastu keha
– istumine, seismine või pikem kõndimine

2

 

– ülakeha kallutatud ette üle 30° või kummargil asend
– raskust ei saa keha vastu toetada või seda tõstetakse õlgadest kõrgemale
– istumine või seismine

4

 

– pööratud ülakeha kallutatud kaugele ette
– raskust ei saa keha vastu toetada
– seismine ebakindlal alusel, põlvitamine või kükitamine

8


4. Töökeskkonna tingimuste hinnang

Töökeskkonna ergonoomilised tingimused

Tingimuste hinnang (palli)

– tööks on piisavalt ruumi
– põrand on tasane ja mittelibe
– hea valgustatus

0

– tööks vähe ruumi: tööpinda alla 1,5 m2, madal lagi vms
– kehaasend ebastabiilne: põrand libe, ebatasane või kaldus

1


5. Arvutus


Tabelitesse kantakse vastavad hinnangud pallides ja tehakse arvutus.


(vt. RTL 2001, 35, 468)


6. Riskitaseme määramine


Riskihinde alusel määratakse riskitase ning sellele vastav edasine tegevus.1

Riski­hinne

Riski­tase

Terviseriski kirjeldus ja vajalik tegevus

< 10

1

koormus vähene, terviserisk tühine

10–25

2

– koormus mõõdukas
–   teatud töötajate kategoorial2 võib tekkida ülekoormus, mistõttu nende töökorraldust on vaja muuta ja töökoht ergonoomiliselt ümber kujundada

25–50

3

– koormus suur
– võimalik füüsilise ülekoormuse tekkimine ka füüsiliselt tugeval töötajal
– vajalik töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline ümberkujundamine3

= 50

4

– koormus liiga suur
– füüsiline ülekoormus on ilmne
– töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline ümberkujundamine on hädavajalik
– töö lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseni


1 Üldjuhul suureneb koos riskihindega ka luu- ja lihaskonna ülekoormuse oht. Samal ajal puudub selge piir riskitasemete vahel, kuna see sõltub individuaalsest teisaldamistehnikast, väljaõppest ja töötaja füüsilistest võimetest.
2 Töötajad, kes on vanemad kui 40 aastat või nooremad kui 21 aastat, terviserikkega töötajad ning nn «uued» töötajad.
3 Vt käesoleva määruse § 4.


Hindamise kuupäev: ...................................................................................................


Hindamise läbiviija ees- ja perekonnanimi .................................................................
ning amet: .................................................................................................................Minister Eiki NESTOR