Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salevesta DOC failina    I    Tagasi
Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavatele psühholoogidele ja logopeedidele
Vabariigi Valitsuse 10.07.2001 määrus number 236; jõustumiskuupäev 01.01.2002
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.07.2009

redaktsioon 01.10.2007 - 01.07.2009 [RT I, 28.66.320, ]

AVALDATUD :

RT I  2001, 66, 389

ALUSEKS OLNUD VOLITUSNORM KEHTETU:
RK s 17.12.2008 jõust. 01.07.2009
RT I 2009, 5, 35

REDAKTSIOON :

VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007

RT I  2007, 53, 357

VV m 15.07.2004 Nr.249 jõust.01.09.2004

RT I  2004, 59, 415

VV m 11.12.2003 Nr.317 jõust.15.01.2004

RT I  2003, 80, 537

 

Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavatele psühholoogidele ja logopeedidele

(VV m 11.12.2003 Nr.317 jõust.15.01.2004 - RT I  2003, 80, 537)

 

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määrus nr 236


Määrus kehtestatakse «Töö- ja puhkeaja seaduse» (RT I 2001, 17, 78) § 5 lõike 5 alusel.

 

§ 1. Ametikohtade loetelu

 

Koolide ja muude lasteasutuste õpetajate, kasvatajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavate isikute ametikohtade loetelu, millel kehtib lühendatud tööaeg, on järgmine:

(VV m 11.12.2003 Nr.317 jõust.15.01.2004 - RT I  2003, 80, 537)

1) koolieelse lasteasutuse õpetaja, logopeed ja eripedagoog;
2) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) klassiõpetaja, aineõpetaja, logopeed, eripedagoog, kasvataja ja ringijuht;
3) kutseõppeasutuse õpetaja;
4) huvikooli õpetaja, treener-õpetaja, metoodik, klaverisaatja, kontsertmeister, ballettmeister, dirigent ja ringijuht;

(VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007 - RT I  2007, 53, 357)

5) lastekodu, laste tugikodu, turvakodu, laste varjupaiga, puuetega laste keskuse, koolkodu, väikelastekodu, noortekodu ja segatüüpi hoolekandeasutuse nooremkasvataja, kasvataja ja vanemkasvataja, sotsiaalpedagoog, logopeed ja eripedagoog;

(VV m 15.07.2004 Nr.249 jõust.01.09.2004 - RT I  2004, 59, 415)

6) puuetega inimeste kutsealase rehabilitatsiooni keskuse õpetaja, psühholoog ja metoodik;
7) tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötav psühholoog ja logopeed.

(VV m 11.12.2003 Nr.317 jõust.15.01.2004 - RT I  2003, 80, 537)

 

§ 2. Lühendatud tööaja kestus

 

(1) Lühendatud tööaja kestuseks §-s 1 loetletud ametikohtadel on 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas, sealhulgas õppe- või kasvatustöö tundide arv nimetatud ametikohtadel on:
1) koolieelse lasteasutuse õpetajal 30 tundi nädalas;
2) koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena), lastekodu, laste tugikodu, turvakodu, laste varjupaiga, puuetega laste keskuse, koolkodu, väikelastekodu, noortekodu ja segatüüpi hoolekandeasutuse logopeedil ja eripedagoogil ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötaval logopeedil ja psühholoogil 22 tundi nädalas;

(VV m 15.07.2004 Nr.249 jõust.01.09.2004 - RT I  2004, 59, 415)

3) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) põhikooli klasside klassiõpetajal ja aineõpetajal 18–24 tundi nädalas;
4) gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) aineõpetajal 18–22 tundi nädalas;
5) kutseõppeasutuse õpetajal ning puuetega inimeste kutsealase rehabilitatsiooni keskuse õpetajal, psühholoogil ja metoodikul 18–22 tundi nädalas;
6) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) kasvatajal 30 tundi nädalas;

(VV m 15.07.2004 Nr.249 jõust.01.09.2004 - RT I  2004, 59, 415)

7) huvikooli õpetajal, treener-õpetajal, metoodikul, klaverisaatjal, kontsertmeistril, ballettmeistril, dirigendil, ringijuhil 20–24 tundi nädalas;

(VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007 - RT I  2007, 53, 357)

8) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) ringijuhil 22 tundi nädalas.

 

(2) (Kehtetu - VV m 11.12.2003 Nr.317 jõust.15.01.2004 - RT I  2003, 80, 537)

 

§ 3. Rakendussätted

 

(1) Vabariigi Valitsuse 13. aprilli 1994 a. määrus nr 133 «Lühendatud tööaja kehtestamine pedagoogikaspetsialistidele» (RT I 1994, 30, 467; 1998, 29, 387) tunnistatakse kehtetuks.

 

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.


Peaminister Mart LAAR

Haridusminister
sotsiaalministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA