Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salevesta DOC failina    I    Tagasi
Ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust, ja puhkuse kestus
Vabariigi Valitsuse 20.11.2001 määrus number 353; jõustumiskuupäev 01.01.2002
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.07.2009

redaktsioon 07.04.2008 - 01.07.2009 [RT I, 29.47.319, ]

AVALDATUD :

RT I  2001, 92, 558

ALUSEKS OLNUD VOLITUSNORM KEHTETU:
RK s 17.12.2008 jõust. 01.07.2009
RT I 2009, 5, 35

REDAKTSIOON :

VV m 27.03.2008 Nr.71 jõust.7.04.2008

RT I  2008, 15, 109

VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007

RT I  2007, 53, 357

VV m 05.10.2006 Nr.216 jõust.27.10.2006

RT I  2006, 46, 338

VV m 15.07.2004 Nr.250 jõust.01.09.2004

RT I  2004, 59, 416

 

Ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust, ja puhkuse kestus

 

Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2001. a määrus nr 353

 

Määrus kehtestatakse «Puhkuseseaduse» (RT I 2001, 42, 233) § 9 lõike 3 alusel.


1. peatükk

 

AMETIKOHTADE LOETELU


§ 1. Koolieelsete lasteasutuste juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

 

Koolieelsete lasteasutuste juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal – 42 kalendripäeva;
2) õpetaja – 42 kalendripäeva;
3) eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva.

(VV m 27.03.2008 Nr.71 jõust.7.04.2008 - RT I  2008, 15, 109)

 

§ 2. Erivajadustega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste, lasteaed-algkoolide ja lasteaed-põhikoolide juhtidele ja erivajadustega laste rühmade pedagoogidele antav puhkus

 

Erivajadustega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste, lasteaed-algkoolide ja lasteaed-põhikoolide juhtidele ja erivajadustega laste rühmade pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor (juhataja), direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal – 56 kalendripäeva;
2) õpetaja, eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva;
3) kehakultuuriinstruktor – 56 kalendripäeva.

 

(VV m 27.03.2008 Nr.71 jõust.7.04.2008 - RT I  2008, 15, 109)

 

§ 3. Lasteaed-algkoolide, lasteaed-põhikoolide, algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

(VV m 27.03.2008 Nr.71 jõust.7.04.2008 - RT I  2008, 15, 109)

 

Lasteaed-algkoolide, lasteaed-põhikoolide, algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide (sh sanatoorsed ja teised internaatkoolid, erivajadustega laste koolid, gümnaasiumid, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena) juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:

(VV m 05.10.2006 Nr.216 jõust.27.10.2006 - RT I  2006, 46, 338;

VV m 27.03.2008 Nr.71 jõust.7.04.2008 - RT I  2008, 15, 109)

1) direktor (juhataja), direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal – 56 kalendripäeva;
2) klassiõpetaja, aineõpetaja, kasvataja, logopeed, eripedagoog, huvijuht, koolipsühholoog , sotsiaalpedagoog – 56 kalendripäeva;

(VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007 - RT I  2007, 53, 357;

VV m 27.03.2008 Nr.71 jõust.7.04.2008 - RT I  2008, 15, 109)

3) ringijuht – 42 kalendripäeva.

 

§ 4. Lastekodude, koolkodude, väikelastekodude, noortekodude ning segatüüpi hoolekandeasutuste juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

 

Lastekodude, koolkodude, väikelastekodude, noortekodude ning segatüüpi hoolekandeasutuste juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor, direktori asetäitja kasvatusalal – 42 kalendripäeva;
2) nooremkasvataja, kasvataja ja vanemkasvataja – 42 kalendripäeva;
3) logopeed, eripedagoog, psühholoog – 42 kalendripäeva.

 

(VV m 15.07.2004 Nr.250 jõust.01.09.2004 - RT I  2004, 59, 416)

 

§ 5. Laste tugikodude, turvakodude, laste varjupaikade ning puuetega laste keskuste juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

 

Laste tugikodude, turvakodude, laste varjupaikade ning puuetega laste keskuste juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) juhataja – 42 kalendripäeva;
2) sotsiaalpedagoog, kasvataja – 42 kalendripäeva;
3) huvijuht – 42 kalendripäeva;

(VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007 - RT I  2007, 53, 357)

4) psühholoog – 42 kalendripäeva.

 

§ 6. Raviasutuste, lastesanatooriumide ja täisealiste sotsiaalhoolekandeasutuste pedagoogidele antav puhkus

 

Raviasutuste, lastesanatooriumide ja täisealiste sotsiaalhoolekandeasutuste pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) logopeed – 56 kalendripäeva;
2) kasvataja, sotsiaalpedagoog, huvijuht – 42 kalendripäeva;

(VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007 - RT I  2007, 53, 357)

3) ravikehakultuuriinstruktor – 42 kalendripäeva.

 

§ 7. (Kehtetu - VV m 27.03.2008 Nr.71 jõust.7.04.2008 - RT I  2008, 15, 109)

 

§ 8. Huvikoolide juhtidele ja pedagoogidele antav puhkus

(VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007 - RT I  2007, 53, 357)

 

Huvikoolide juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:

(VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007 - RT I  2007, 53, 357)

1)direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja – 56 kalendripäeva;

(VV m 27.03.2008 Nr.71 jõust.7.04.2008 - RT I  2008, 15, 109)

2) õpetaja, treener, huvihariduse spetsialist – 56 kalendripäeva;

(VV m 27.03.2008 Nr.71 jõust.7.04.2008 - RT I  2008, 15, 109)

3) kontsertmeister, õppemeister, ballettmeister, dirigent – 42 kalendripäeva;
4) klaverisaatja – 35 kalendripäeva.

 

§ 9. Kutseõppeasutuste ja puuetega inimeste kutsealase rehabilitatsiooni keskuste juhtidele ning pedagoogidele antav puhkus

 

Kutseõppeasutuste ja puuetega inimeste kutsealase rehabilitatsiooni keskuste juhtidele ning pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja (v.a majandusosakonna juhataja) – 56 kalendripäeva;
2) õpetaja, eripedagoog, logopeed, psühholoog – 56 kalendripäeva;
3) huvijuht, ringijuht, kasvataja, sotsiaalpedagoog, ravikehakultuuriinstruktor – 42 kalendripäeva.

(VV m 20.09.2007 Nr.215 jõust.01.10.2007 - RT I  2007, 53, 357)

 

§ 10. Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide juhtidele, õppejõududele ning teadustöötajatele antav puhkus

 

Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide juhtidele, õppejõududele ning teadustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) rektor, prorektor (v.a haldusprorektor) – 56 kalendripäeva;
2) dekaan, prodekaan – 56 kalendripäeva;
3) instituudi direktor – 56 kalendripäeva;
4) õppetooli juhataja – 56 kalendripäeva;
5) õppejõud (professor, dotsent, assistent, lektor, õpetaja) – 56 kalendripäeva;
6) haldusprorektor, haldusdirektor – 42 kalendripäeva;
7) teaduslabori juhataja – 42 kalendripäeva;
8) vanemteadur, teadur – 42 kalendripäeva;
9) teadussekretär – 35 kalendripäeva.

 

§ 11. Teadus- ja arendusasutuste juhtidele ning teadustöötajatele antav puhkus

 

Teadus- ja arendusasutuste juhtidele ning teadustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor – 56 kalendripäeva;
2) teadussekretär, teadusdirektor – 42 kalendripäeva;
3) labori-, osakonnajuhataja – 42 kalendripäeva;
4) vanemteadur, teadur – 42 kalendripäeva.


2. peatükk

 

RAKENDUSSÄTTED


§ 12. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

 

Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks:
1) Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 1993. a määrusega nr 28 «Eesti Vabariigi puhkuseseaduse rakendamise otsuse täitmise kohta» (RT 1993, 3, 50; RT I 1993, 27, 469; 1996, 41, 798; 1997, 8, 53; 1998, 7, 83) kinnitatud «Haridus- ja teadusasutuste nende ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust»;
2) Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 1998. a määrusega nr 5 kinnitatud «Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud põhipuhkust» (RT I 1998, 7, 83).

 

§ 13. Määruse jõustumine

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.


Peaminister Mart LAAR

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK