Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salevesta DOC failina    I    Tagasi
Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord
Vabariigi Valitsuse 20.03.2008 määrus number 68; jõustumiskuupäev 30.03.2008

redaktsioon 01.05.2015 [RT I, 28.04.2015, 6]

AVALDATUD :

RT I 2008, 14, 104

REDAKTSIOON:

VV m 23.04.2015 Nr. 53 jõust. 01.05.2015

RT I, 28.04.2015, 1

VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013

RT I, 19.07.2013, 4

VV m 20.06.2011 Nr. 86 jõust. 01.07.2011

RT I, 27.06.2011, 3

VV m 12.08.2010 Nr. 110 jõust. 01.10.2010

RT I 2010, 57, 370

Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2008. a määrus nr 68

Määrus kehtestatakse kodakondsuse seaduse § 8 lõike 3 ning keeleseaduse § 26 lõike 2 alusel.
[RT I, 27.06.2011, 3 - jõust. 01.07.2011]

§ 1. Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

Kodakondsuse taotleja peab «Kodakondsuse seaduse» §-s 8 sätestatud eesti keele oskuse nõuete täitmise tõendamiseks sooritama «Keeleseaduse» § 24 lõikes 1 sätestatud eesti keele tasemeeksami (edaspidi eksam) vähemalt B1- või sellele vastaval tasemel.
[RT I, 27.06.2011, 3 - jõust. 01.07.2011]

§ 2. Eksameid korraldav asutus

Eksameid korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi eksameid korraldav asutus).
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

§ 3. Eksami sisu ja tasemed ning avalikkuse teavitamine

(1) Eksamil kontrollitakse nelja osaoskust, mis vastavad eksami osadele:
1) kuuldu mõistmine (kuulamine);
2) loetu mõistmine (lugemine);
3) kirjutamine;
4) rääkimine.

(2) Keeleoskustaset hinnatakse A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel.
[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

(3) Kuuldu ja loetu mõistmist ning kirjutamisoskust kontrollitakse kirjalikult ja rääkimisoskust suuliselt (eksami suuline osa salvestatakse). B2- ja C1-taseme eksami suuline osa sisaldab tööalase tegevusvaldkonnaga seotud teemasid.
[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

(4) Vähemalt 65-aastase Eesti kodakondsust taotleva isiku eksam viiakse läbi «Kodakondsuse seaduse» § 34 lõikes 1 sätestatud korras.
[RT I, 28.04.2015, 1 - jõust. 01.05.2015]

(5) Isiku, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras, eksam viiakse läbi Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 247 «Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord» alusel moodustatud ekspertkomisjoni otsuses määratud ulatuses ja viisil.

(6) Eksameid korraldav asutus avaldab eksami kirjelduse ja näidisülesanded näidismaterjalina oma veebilehel.
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

(7) Eksameid korraldav asutus teatab muudatustest eksami ülesehituses üleriigilise levikuga, sealhulgas venekeelses ajalehes ja oma veebilehel vähemalt üks aasta enne muudatuste kehtima hakkamist.
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

§ 4. Eksami ettevalmistamine

(1) Eksameid korraldav asutus:
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]
1) korraldab eksamiülesannete koostamise, eeltestimise ja toimetamise;
2) koostab eksamiülesannete põhjal igaks eksamiks uue eksamitöö versiooni koos vastava hindamisjuhendiga;
3) tagab ülesannete õigsuse ja keelelise korrektsuse ning vastutab eksami usaldusväärsuse ja kvaliteedi eest.

(2) Eksamitöö koostajad, hindajad, eksami läbiviijad ja teised eksamiga ametialaselt kokkupuutuvad isikud on kohustatud hoidma eksamiülesannete saladust.

§ 5. Eksamile registreerumine

(1) Eksamile saab registreeruda kirjalikult või vastava elektroonilise lahenduse kaudu Internetis.

(2) Kirjalikul registreerumisel esitab isik eksameid korraldavale asutusele:
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]
1) vormikohase kirjaliku avalduse;
2) «Isikut tõendavate dokumentide seaduses» sätestatud isikut tõendava dokumendi koopia;
3) paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud ekspertkomisjoni otsuse (kui see on olemas).

(3) Korraga saab registreeruda ühele eksamile. Isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta või kelle eksamitulemus jääb alla 35 protsendi võimalikust punktisummast, saab eksami uuesti sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel eksami toimumisest.
[RT I, 27.06.2011, 3 - jõust. 01.07.2011]

(31) Isikule, kes tühistab vähemalt seitse päeva enne eksami toimumist eksamile registreerimise, ei kohaldata lõikes 3 sätestatud piirangut.
[RT I, 27.06.2011, 3 - jõust. 01.07.2011]

(4) Eksamile registreerunud isikule teatab eksameid korraldav asutus eksami toimumise aja ja koha kirjalikult või e-posti teel hiljemalt 30 päeva enne eksami toimumist.
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

§ 6. Eksami korraldamine ja läbiviimine

(1) Eksameid korraldav asutus määrab eksamite toimumise aja ja koha. Eksameid korraldatakse vähemalt üks kord kvartalis.
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

(2) Eksamirühma suuruseks on kuni 22 inimest, eksameid korraldav asutus võib põhjendatud vajaduse korral eksamirühma suurust muuta.
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

(3) Eksami viivad läbi «Keeleseaduse» § 24 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud eksami läbiviijad (edaspidi läbiviija), kellest vähemalt üks peab olema filoloogilise haridusega.

(4) Eksamile lubatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduses» sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.

(5) Enne eksami algust on eksami läbiviija kohustatud tutvustama eksaminandidele eksami korda.

(6) Eksam loetakse mittesooritatuks ja eksaminand kõrvaldatakse, kui.
1) eksaminand kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi;
2) eksaminandi käitumine segab eksami läbiviimist või häirib teisi eksaminande.

(7) Eksami ajal võivad peale eksaminandide, eksami läbiviija ja hindaja eksamiruumis viibida eksameid korraldava asutuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

§ 7. Hindamine ja eksamitulemuste vormistamine

(1) Eesti keele oskust hindavad «Keeleseaduse» § 24 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud eksami hindajad, kes hindavad ühte või mitut eksami osa.
[RT I, 27.06.2011, 3 - jõust. 01.07.2011]

(2) Eksam on sooritatud, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

(3) Kui eksamitöö hindamise käigus tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, hinnatakse eksamitöö 0 punktiga.

(4) Hindajad vormistavad eksami rääkimis- ja kirjutamisosa tulemused hindamisprotokollis.

(5) Eksameid korraldav asutus tagab eksamiosade sõltumatu hindamise ja tulemuste fikseerimise.
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

(6) Eksameid korraldav asutus teatab eksamitulemusest isikule kirjalikult või e-posti teel 30 päeva jooksul eksami toimumise päevast arvates. Eksameid korraldav asutus teeb eksami sooritanud isikule tunnistuse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

(7) Eksameid korraldav asutus säilitab eksaminandi tehtud eksamitöid viis aastat.
[RT I, 19.07.2013, 4 - jõust. 22.07.2013]

§ 8. Vaide lahendamine

(1) Kui eksaminand ei ole rahul eksami tulemusega, on tal õigus 30 päeva jooksul pärast tulemuse talle teatavaks tegemist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile vaie oma eksamitulemuse läbivaatamiseks.
[RT I, 27.06.2011, 3 - jõust. 01.07.2011]

(2) Vaide läbivaatamine toimub «Keeleseaduse» §-s 25 sätestatud korras.
[RT I, 27.06.2011, 3 - jõust. 01.07.2011]