Kasutaja: Unustasid parooli?
Parool
 

Kehtivad Eesti õigusaktid
Otsing
Sirvimine vastuvõtjate kaupa
Täna jõustunud aktid
Seaduste lühendid
Unustasid parooli?
Tõlgitud aktide nimekiri
Законы по-русски


Prindi    I    Salevesta DOC failina    I    Tagasi
Raudteeameti põhimäärus
Teede- ja sideministri 14.02.2001 määrus number 6; jõustumiskuupäev 25.02.2001
; kehtetuks muutumise kuupäev 22.02.2003

redaktsioon 25.02.2001 - 22.02.2003

Kehtetuks tunnistatud: Majandus-ja kommunikatsioonimin m 11.02.2003; jõust. 22.02.2003 [RTL 2003, 24, 350]

AVALDATUD :

RTL  2001, 25, 325

KEHTETU:

Majandus-ja kommunikatsioonimin m 11.02.2003 Nr.23 jõust.22.02.2003

RTL  2003, 24, 350


Raudteeameti põhimäärus


Teede- ja sideministri 14. veebruari 2001. a määrus nr 6Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) paragrahvi 42 alusel.1. peatükk


ÜLDSÄTTED§ 1. Raudteeamet on Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on temale pandud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsioon ja kes teostab riiklikku järelevalvet raudteeinfrastruktuuri majandamisel, reisijate ja kaupade veol raudtee-ettevõtjatele seaduses ja muudes õigusaktides kehtestatud kohustustest ja avalik-õiguslikest kitsendustest kinnipidamise üle ning kohaldab seaduses ettenähtud alusel ja ulatuses riiklikku sundi.


§ 2. Oma ülesannete täitmisel esindab Raudteeamet riiki.


§ 3. Raudteeamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest raudtee-alastest lepingutest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, teede- ja sideministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.


§ 4. Raudteeamet on aruandekohustuslik teede- ja sideministri ees, kes seadusega sätestatud korras suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab teenistuslikku järelevalvet.


§ 5. Raudteeameti ülalpidamiskulud kaetakse riigieelarvest.


§ 6. Raudteeametil on Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.


§ 7. Raudteeamet asub Tallinnas Lastekodu 31.2. peatükk


RAUDTEEAMETI ÜLESANDED§ 8. Raudteeameti ülesanded on:
1) seaduses sätestatud tegevuslubade andmine, andmisest keeldumine, kehtetuks tunnistamine või kehtivuse lõpetamine;
2) ohutustunnistuste väljaandmine;
3) raudtee tehnokasutuseeskirjas kehtestatud nõuete täitmise kontrollimine ning ettekirjutuste tegemine nõuete rikkumise korral;
4) vedurijuhtide eksamineerimise korraldamine ja vedurijuhilubade väljaandmine;
5) raudteeinfrastruktuuri ehituskava heakskiitmise otsustamine, raudtee-ehituse järelevalveinseneride litsentseerimine ja raudteeinfrastruktuuri-rajatistele ehitusjärelevalve teostamine;
6) veoeeskirjade ja nende muudatuste heakskiitmise, avaldamise ja kättesaadavaks tegemise otsustamine;
7) teede- ja sideministri volituse alusel raudteeveo-ettevõtjaga vastavalt «Ühistranspordiseadusele» (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85) ühiskondlike raudteeveoteenuste osutamiseks avaliku teenindamise lepingu sõlmimine ja raudteeveo-ettevõtja poolt lepingu tingimustest kinnipidamise üle järelevalve teostamine;
8) raudtee-ettevõtjate esitatud tulude ja kulude arvestuste hoidmine ning kehtestatud korras tulude ja kulude arvestuste tutvumiseks andmine selleks õigustatud huvi omavatele raudtee-ettevõtjatele;
9) kaebuste lahendamine raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt läbilaskevõimeosa eraldamata jätmise või diskrimineerivatel tingimustel eraldamise või vaba läbilaskevõime jaotamata jätmise korral;
10) raudteede registri ja raudteeveeremi registri pidamine ning nimetatud registrites sisalduvate andmete töötlemine Teede- ja Sideministeeriumi tellimisel;
11) rahvusvahelistest lepingutest tulenevate raudteega seonduvate Eesti Vabariigi kohustuste täitmise tagamine ja vajaduse korral Eesti Vabariigi esindamine rahvusvahelistes raudteeorganisatsioonides;
12) raudteeõnnetuste asjaolude väljaselgitamise korraldamine;
13) «Raudteeseaduses» (RT I 1999, 29, 405) ettenähtud juhtudel teadaannete avaldamine ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded»;
14) «Hädaolukorraks valmisoleku seaduse» (RT I 2000, 95, 613) alusel Teede- ja Sideministeeriumi määratud kriisireguleerimisalaste ülesannete täitmine;
15) muude seadustest või seaduste alusel vastuvõetud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.3. peatükk


RAUDTEEAMETI ÕIGUSED§ 9. Raudteeametil on temale pandud ülesannete täitmiseks oma pädevuse piires õigus:
1) vabalt juurde pääseda järelevalve objektiks olevale raudteeinfrastruktuurile ja -veeremile ning raudtee-ettevõtja esindaja juuresolekul kaubale ja dokumentidele;
2) seaduses ettenähtud juhtudel koostada haldusõiguserikkumiste protokolle, arutada haldusõiguserikkumiste asju ja määrata halduskaristusi;
3) teha seadustes või seaduste alusel vastuvõetud õigusaktides ettenähtud juhtudel oma pädevuse piires ettekirjutusi või otsuseid;
4) saada Teede- ja Sideministeeriumi osakondadelt, teistelt valitsus- ja riigiasutustelt, ettevõtjatelt ning muudelt ühingutelt oma tööks vajalikku teavet;
5) teha ettepanekuid Raudteeameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide, tehniliste normide ja standardite ettevalmistamiseks, muutmiseks või täiendamiseks;
6) korraldada riiklikke statistilisi vaatlusi;
7) anda raudteeinfrastruktuuri ja raudteeveeremi tehnilise järelevalve toimingute tegemine ja vedurijuhtide eksamineerimine lepingu alusel edasi teistele isikutele;
8) moodustada komisjone ja töögruppe;
9) pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi ja sõlmida kehtestatud korras lepinguid;
10) kirjastada raudteealaseid trükiseid (sh perioodilisi väljaandeid) ning kasutada teisi teabevahendeid oma tegevusvaldkonda puutuva informatsiooni ja teatmematerjali avaldamiseks;
11) vallata, kasutada ja käsutada riigivara vastavalt seadusele.4. peatükk


RAUDTEEAMETI STRUKTUUR JA JUHTIMINE§ 10. Raudteeametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist teede- ja sideminister.


§ 11. Raudteeameti struktuuri määrab ja teenistujate koosseisu kinnitab teede- ja sideminister.


§ 12. Raudteeameti struktuuriüksused on:
1) juhtkond, kelle alluvuses on majandustalitus;
2) järelevalve osakond, mille koosseisu kuuluvad infrastruktuuri järelevalve talitus, veeremi järelevalve talitus, raudteeliikluse ja -veo järelevalve talitus, raudtee ehituse järelevalve talitus ning standardite ja tehniliste normide büroo;
3) tururegulatsiooni osakond, mille koosseisu kuuluvad lubade talitus ja majandusanalüüsi talitus;
4) arendusosakond.


§ 13. Raudteeameti struktuuriüksuste põhiülesanded on:
1) juhtkond – Raudteeameti juhtimine, Raudteeameti esindamine või esindamise korraldamine kohtus, teistes valitsus- ja riigiasutustes, ühingutes ning organisatsioonides, sisekontrolli ning raamatupidamise korraldamine, sh Raudteeametile eraldatud eelarveliste vahendite kasutamise planeerimine ja kontrollimine ning Raudteeameti eelarve eelnõu väljatöötamine ja kaitsmine; majandustalitus – Raudteeameti arvutivõrgu haldamine, kantseleitöö ja arhiveerimise korraldamine, inventari hangete ja korrashoiu korraldamine, ruumide korrashoid;
2) järelevalveosakond – seaduses ja seaduse alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras raudtee tehnokasutuseeskirja nõuete täitmise kontrollimine ja kontrollimise protokollide koostamine, ettekirjutuste ja haldusõiguserikkumiste protokollide koostamine ning haldusõiguserikkumise asja arutamise ettevalmistamine, vedurijuhtide eksamineerimise korraldamine, raudteeinfrastruktuuri ehituskavade kontrollimine, raudtee-ehituse järelevalveinseneride litsentseerimise ettevalmistamine ja raudteeinfrastruktuuri-rajatistele ehitusjärelevalve teostamise korraldamine, veoeeskirjade kontrollimine ja nende heakskiitmise ettevalmistamine, raudteeõnnetuste asjaolude väljaselgitamise korraldamine, tehniliste normide ja standardite kehtestamiseks ettepanekute väljatöötamine ning muude järelevalvega seotud ülesannete täitmine;
3) tururegulatsiooni osakond – Raudteeameti õigusaktide, sõlmitavate lepingute ja muude juriidilise sisuga dokumentide eelnõude ettevalmistamine või nende seadustele vastavuse kontrollimine, teiste Raudteeameti struktuuriüksuste juriidiline nõustamine, kaebuste lahendamise ettevalmistamine raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt läbilaskevõimeosa eraldamata jätmise või diskrimineerivatel tingimustel eraldamise või vaba läbilaskevõime jaotamata jätmise korral, raudteede registri ja raudteeveeremi registri pidamine ning nimetatud registrites sisalduvate andmete töötlemine, tegevuslubade, ohutustunnistuste, litsentseerimistunnistuste, ehitus- ja kasutuslubade vastavalt kas väljaandmise, pikendamise, kehtetuks tunnistamise, kehtivuse lõpetamise, peatamise või tühistamise ettevalmistamine, raudtee-ettevõtjate esitatud tulude ja kulude arvestuste hoidmine ning kehtestatud korras tulude ja kulude arvestuste tutvumiseks andmise korraldamine selleks õigustatud huvi omavatele raudtee-ettevõtjatele, statistiliste vaatluste korraldamine, peadirektori volituse alusel Raudteeameti esindamine kohtus ning muude Raudteeameti juriidiliste küsimuste lahendamine või lahendamise ettevalmistamine;
4) arendusosakond – raudteesektori arengu kohta teabe koondamine ja üldistamine, rahvusvahelistest lepingutest tulenevate raudteega seonduvate Eesti Vabariigi kohustuste selgitamine ja nende täitmise tagamise abinõude väljatöötamine, Eesti Vabariigi rahvusvahelistes raudteeorganisatsioonides esindamise korraldamine, eurointegratsiooniga seonduvate küsimuste lahendamine, ameti arendustegevuse korraldamine ja selles osalemine, töö tulemuslikkuse tagamiseks protseduurireeglite ja juhendmaterjalide väljatöötamine ja täiustamine, ametisisese kommunikatsiooni ja koostööpartnerite ning avalikkusega suhtlemise koordineerimine, intraneti ja interneti kodulehekülje haldamine, personalitöö korraldamine, sh personalipoliitika rakendamine ja arendamine, personaliarvestuse pidamine, koolituspoliitika arendamine.


§ 14. Raudteeameti struktuuriüksuste ülesanded täpsustatakse struktuuriüksuste põhimäärustega.


§ 15. Raudteeameti peadirektor:
1) juhib Raudteeameti tööd ja vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru teede- ja sideministrile;
2) nimetab ametisse ja vabastab ametist kehtestatud korras Raudteeameti koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad. Sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;
3) kinnitab vastavalt osakondade põhimäärustele ja osakonnajuhatajate ettepanekutele ametnike ametijuhendid ning kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
4) käsutab, kasutab ja valdab Raudteeameti valduses olevat riigivara ja vahendeid kooskõlas seadustega;
5) moodustab raudteealaste küsimuste läbivaatamiseks ja ettepanekute väljatöötamiseks komisjone ja töögruppe, kaasates nende töösse kokkuleppel teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste täitevorganite ja ettevõtjatega nende ametnikke või töötajaid ning lepingu alusel konsultante ja eksperte;
6) hoiab Raudteeameti vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
7) esitab teede- ja sideministrile ettepanekuid:
– ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
– ameti tulude ja kulude aastaeelarve eelnõu koostamiseks;
– raudteealase seadusandluse muutmiseks;
8) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, ministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju;
9) teostab teenistuslikku järelevalvet seaduse ja teiste õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras;
10) kinnitab Raudteeameti sisemist töökorraldust reguleerivad korrad ja juhendid.


§ 16. Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja.5. peatükk


RAUDTEEAMETI SÜMBOOLIKA§ 17. Raudteeametil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja mööda äärt sõna «RAUDTEEAMET».


§ 18. Raudteeameti dokumendiplangil kasutatakse väikese riigivapi kujutist või Riigikantseleis registreeritud sümboolikat. Raudteeameti kirjaplangil trükitud dokumendid kannavad peadirektori, peadirektori asetäitja või osakonnajuhataja allkirja.6. peatükk


RAUDTEEAMETI TEGEVUSE LÕPETAMINE§ 19. Raudteeameti tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.7. peatükk


RAKENDUSSÄTE§ 20. Käesoleva määruse jõustumisel kaotab kehtivuse teede- ja sideministri 14. aprilli 1999. a määrus nr 23 «Raudteeameti põhimääruse ning struktuuri ja koosseisu kinnitamine» (RTL 1999, 68, 900; 116, 1542).Minister Toivo JÜRGENSON

Asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Urmas KUKK