AVALDATUD :

RT I  1999, 69, 676

ALUSEKS OLNUD VOLITUSNORM KEHTETU:
RK s 17.12.2008 jõust. 01.07.2009
RT I 2009, 5, 35

REDAKTSIOON :

VV m 07.12.1999 Nr.373 jõust.17.12.1999

RT I  1999, 92, 830


Määratud ajaks töölepingu sõlmimine

 

Vabariigi Valitsuse 7. septembri 1999. a määrus nr 267


Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616) paragrahvi 27 lõike 2 punkti 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

 

Kui koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli või gümnaasiumi õpetaja vaba ametikohta ei õnnestu täita konkursi korras, lubada direktoril (juhatajal) sõlmida õpetajaga tööleping määratud ajaks, tähtajaga kuni üks aasta.

(VV m 07.12.1999 Nr.373 jõust.17.12.1999)


Peaminister     Mart LAAR

Haridusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär   Aino LEPIK von WIREN